Chapter 1

James 1

Pɨtsapɨ Vǝ Yakubu

1 Dǝro nɨ ji le sɨ mi, Yakubu mwǝnshǝ vǝ Fi be a vǝ Itwebɨ Yeso Kristi, min tũpɨ pɨtsapɨ mi tǝ sɨ e pɨnyi bwahywǝ ji bwǝng nɨ hywi bwi kukǝ bɨnghu tsɨng tsɨng nɨ.

Tsanyi Be Pǝlɨ a nyi

2 E hywĩ mi, sapɨnɨ ibe tsɨng tsɨng wu chi bǝ yang, ba li lalɨ. 3 Ba yipɨ yang e ibe pɨ nyipɨ a pǝlɨ a nyi vǝ bǝ sɨ Yeso, sɨn wu be tsalɨ a nyi. 4 Ba yǝ tsalɨ a nyi tswe nwatũ o, bisɨ ba myɛkǝ e ifɨ nɨ pǝsɨ nɨ, nɨng akǝ la bǝ lo. 5 A ifɨ akǝ tansǝ bɛ yidi yulɨ yang, o kũ Fi nɨ sɨn tǝ e ifɨ hɛ̃ fǝ son bi nwa le lo nɨ. On tǝ wǝ tǝ. 6 A man nǝ bi be Fi yang, a pǝnyi sɨ wǝ bi nyi mǝ gbǝshǝ yɛ, bisɨ ifɨ nɨ ke nyi wǝ gbǝshǝ hɛ̃ o kuma fǝ kumɨng nɨ ywa sɨn gbǝkǝ pɨ tǝlɨ o ywǝng nɨ. 7 Ifɨ de bi pǝnyi ma lɨn chi nɨng akǝ chi sɨ Fi yɛ. 8 Wǝ dɨ ifɨ nyi nyi bwǝng. On tsɨ pɨ a tsɨng lo. 9 E sǝhywĩ nɨ ywǝng be nɨng na nɨ, ba ku be bɛlɨ, bisɨ Fi tǝ bǝ kãlɨ yang sɨ ivǝ wǝ. 10 Mambɨ, e sǝhywĩ nɨ nɨng na de lǝ be le nɨ, e li lalɨ bisɨ e yǝku le hywa sɨ Fi yang. E yipɨ yang en hywɛ ma vǝ fɨnglɨ kǝ. 11 Aba fi ji lǝ sɨ hu yang, fɨnglɨ hu de hywɛ sɨn te hywa fǝ hĩlɨ o bangkǝbang. Do mambɨ sapɨnɨ ibe wukǝ nɨ, ifɨ nɨngchinɨng yin bangkǝbang be filu o hɛ̃. 12 Pwǝtɛ lǝ bisɨ ifɨ nɨ ke tsa nyi tangsǝ ibe. Sapɨnɨ e nyi wǝkǝ fǝ o tsɨ pɨnbɛ wǝ, on chi mɛntǝlo hũlɨ a kantsɨng nɨ Fi tǝ nwa tsa ka akang lɨn tǝkǝ e ifɨ nɨ kusɨn yidi wǝ nɨ. 13 Aba nɨng abe sɨn ha kǝpu ifɨ yang, bi on tsa, “Fi sɨn ha kǝpu lɨ yɛ.” Bisɨ ifɨ akǝ pa ha kǝpu Fi o sɨ nɨng abewu, mambɨ Fi sɨn ha kǝpu ifɨ lo. 14 Be dɨ sũnu nɨ ifɨ sɨn tswekǝ nɨ pe sambe o, bɨ sɨn tǝ nɨng abe nɨhyã nɨ yin hakǝ kǝpu wǝ nɨ. 15 Sapɨnɨ sũnu dɨ kǝ ywa yang on chikǝ nɨng abe. Aba nɨng abe kã tǝ loyang, on chikǝ bwa.

16 E hywĩ mi akang, bi ban yǝlǝ en fɨ nwa bǝ yɛ. 17 E nɨng a hĩlɨ be nɨng a pikang sen wu hywa le sɨ Fi nɨ mǝkǝ fi be hywĩ hywĩ be ndzɨng nɨ sen le ku, fǝ ku de sɨn myɛlɨ. Be Fi mambɨ lo. 18 Bisɨ hĩlɨ vǝ Fi o myɛ bɨ kǝ e yɨ wǝ bisɨ bi o anɨng, o dɨ bɨ o tsɨ chi e nɨng nɨ hɛ̃ o mǝkǝ nɨ.

Lilɨ Be Tswelɨ A Bi Vǝ Fi

19 E hywĩ mi, ba kǝng chwi sɨ bi nɨ min nǝkǝ nɨ. Ba li bi pǝpi, be bi ban nǝbi pǝpi yɛ, fǝ bi ban pwǝchi pǝpi yɛ. 20 Kǝ chi a pwǝlɨ vǝ ifɨ, pa yǝ ifɨ ku kulɨ a hyĩlɨ nɨ Fi sɨn yidi nɨwu. 21 Bisɨ mambɨ, ba yǝ byɔ a tswelɨ be pyɨngnɨng hɛ̃, ba yǝ ku hywa ba dɨ bi vǝ Fi nɨ e pyǝ kǝ nyi bɛ nɨ yin ji be bǝ ku nɨ.

22 Bi ban li kǝ sɛsɨbi yinfa ba tswekǝ nwatũ lo yɛ, aba ba tswe nɨng nɨ o nǝkǝ nɨ lo yang, sɨ ban fɨ̃ nwa ku bǝ. 23 Ifɨ nɨ ke likǝ bi vǝ Fi yinfa tswe nɨng nɨ o nǝkǝ nɨ lo yang, o kuma ifɨ nɨ bǝkǝ kwang wǝ be dalinga, 24 be sapɨnɨ o jikǝ yang nyi wǝ chĩ sɨ pwǝchi we nɨ o bǝkǝ nɨ. 25 Ke ifɨ nɨ kan chwi fǝ tsɨ hakilo o sɨ bi vǝ Fi nɨ wa e ifafɨ lena nɨ, fǝ nyi wǝ chĩ sɨ nɨng nɨ son likǝ nɨ lo, be son tswe lɨ yang en tǝwǝ pwǝtɛ ku nɨng nɨ hɛ̃ son tswekǝ nɨ.

26 A ifɨ ni tsa sɨ lɨn mwǝ nyi Fi be son mwǝ nwa wǝ lo, son fɨ dɨ nwa ku wǝ. Mwǝlɨ a nyi Fi o dɨ nwatũ anfa. 27 Nɨhyã pǝnyi nɨ ta vǝ bɨ Fi kwǝkǝ lǝ ayibe ywǝng pɨ bi lo ho nɨ, a pǝlǝ e yɨ ki, be hebwi tansǝ pwǝnɛ va le, bi man jwesǝ sɨ be fangwa nɨ yin bang mǝ sɨ mwǝ nyi Fi mǝ.