Chapter 3

3

Sambe Vǝ Lǝ

1 E hywĩ mi, bi ban tsa bǝ hɛ̃ ban yidi pɨ myɛkǝ e inyi na sɨ nɨng yɛ. Bisɨ ba yipɨ yang, bɨ nɨ bɨn nyi e ifɨ na sɨ nɨng nɨ, Fi yin tswe bɨ kitǝ shi pe nyɔ e ifafɨ hɛ̃. 2 Bɨ hɛ̃ sɨ bɨn tswe ayibe lǝ. Aba bi a nǝlɨ vǝ ifɨ ayibe ywang lo yang, wǝ dɨ ifɨ a nɨng, fǝ on pa on mwǝ nyɔ sɨ wǝ hɛ̃ mwǝ. 3 A bɨ e bi nwa e bwǝ, bisɨ e tswe nɨng nɨ sɨ bɨn yidi be le kǝ nɨ yang, pa bɨn myɛ sɨ le hɛ̃ myɛ. 4 Ba bǝ fǝ dzwa mɨng be kãlɨ o hɛ̃, dɨ ywa ku mɨng a tsalɨ sɨn to wǝ lɨ. Le hɛ̃ dɨ yɨ kǝfyǝng fyɛ̃ni bɨ ingǝfǝ sɨn tswekǝ pwatɛ sɨn myɛ wǝ pɨnɨ o yidi pɨ tǝ lǝ hɛ̃. 5 Do tsɨng be lǝ ifafɨ, lǝ dɨ nɨng byǝngni sɨ ifɨ, le hɛ̃ dɨbɨ e ifɨ sɨn tswekǝ pwǝtɛ sen nǝkǝ nwamwǝmbwi akã. Ba bǝ kwǝngkǝ be kãlɨ o, dɨ hyǝ̃lɨ a bi gbǝ dzwa fɛ̃nɨ bɨ yin tswǝ̃ wǝ hɛ̃. 6 Lǝ ifafɨ ku ma dzwa, dɨ lǝ tsɨkǝ sunyi ning pyɨngning tǝngsǝ sɨ bɨ. Son bang ifɨ hɛ̃, son tsɨ dzwa sɨ hũlɨ vǝ ifafɨ. Fǝ wǝ be ku wǝ, son lǝ dzwa le sɨ dzwa akã nɨ nyitɨngku wǝ ywang nɨ.

7 E hyǝ̃ tsɨng tsɨng be e hywĩ, be e nɨng nɨ sɨn hã hywa nɨ be apɨnɨ tansǝ mɨng nɨ, e ifafɨ sen ta na sɨ tsɨkunɨng ku le hɛ̃, 8 be ifɨ nɨ pe sambe vǝ lǝ wǝ nɨ ywǝng. Lǝ dɨ nɨng pyɨng nɨng fǝ son hũ lo, wǝyǝpɨ lǝ be wǝ.

9 Dɨ lǝ sɨ bɨn tswekǝ pwǝtɛ bɨ sɨ bɨn tǝ Fi ta vǝ bɨ kãlɨ, fǝ dɨ wǝ bɨ nɨ, sɨ bɨn hywãjǝ ifafɨ nɨ Fi mǝkǝ jisǝ be wǝ nɨ. 10 Dɨ nwa a itsɨng sɨ bɨn tǝ kãlɨ, fǝ dɨ nwa a itsɨng sɨ bɨn hywã kǝ jǝ. E hywĩ mi, nɨng nɨ bi en tswe mambɨ yɛ. 11 Pa bwabu a tsɨng, bu mɨng nɨ lalalɨ nɨ be a pɨ nɨ ngǝ chɔ̃chɔ̃ nɨ? O ho! 12 E hywĩ mi, ba mɛdi pɨ gbǝ chilɨ chwǝ̃ ku kǝfe yang? Aloyang ba mɛdi pɨ gbǝ fe ku kǝbu yang? Mambɨ, bwabu a itsɨng pa bu mɨng a lalɨ be a pɨ nɨ ngǝ chɔ̃chɔ̃ nɨwu.

Yulɨ A Bi Anɨng Sɨn Ji Le Sɨ Fi

13 Dɨ wǝ de kǝ ifɨ a yulɨ be pɨyipɨ bɨngsǝ bǝ ɛ? O ta na lǝ be kulɨ a hyĩlɨ nɨ son kukǝ nɨ, be nɨng a pikang nɨ son tswekǝ nɨ, be yǝku hywa nɨ son tswekǝ bisɨ yulɨ nɨ o lǝkǝ nɨ. 14 A ba ywe pɨsɨnpɨ be pwǝlɨ a chi be yidiku tansǝ nyinyi bǝ yang, bi ban nǝ nwa mwambwi ku wǝ yɛ, fǝ bi ban la bi anɨng yɛ. 15 Yulɨ le nɨ jile sɨ Fi lo, dɨ yulɨ vǝ e ifɨ a fangwa ho, yulɨ de tsɨ le tswǝsɨ yɨnfa, dɨ a vǝ Shetan. 16 Pɨnɨ pɨsɨngpɨ be yidiku lǝ nɨ, man chi banglɨ be pyɨngnɨng tsɨng tsɨng pɨbi.

17 Be yulɨ nɨ jikǝ sɨ Fi nɨ, tsɨ kĩkĩlɨ fǝ son yidi kulɨ a tãlɨ, son pǝlǝ e ifɨ, son yǝ ku hywa, son bǝshi be nwatũ a pikang, son yidi ku lo, o lǝ be bi anɨng vi hɛ̃. 18 Dɨ kulɨ a pikang bɨ tsɨkǝ nɨng pɨ̃ nɨ e ifɨ tãnyi chi kǝ sɨ nyi a tãlɨ nɨ e pyǝkǝ nɨ.