Chapter 5

5

Pwǝlɨ a chi Sɨ E Ifɨ Nɨngchinɨng Abe

1 Bǝ e ifɨ nɨngchinɨng nɨ, ba kang chwi ba li mi! Ba tata fǝ ba go ta, bisɨ ibe nɨ yin wukǝ ku bǝ nɨ. 2 Nɨngchinɨng vǝ bǝ hywi yang, fǝ nzhijang tang nɨng tsǝnɨng vǝ bǝ a pikang yang. 3 E nɨng le chwi, be fi le na, be sede vǝ bǝ hɛ̃ gbǝmpu yang. Dɨ hywi lɨ nɨng chinɨng de, yin le bǝ pɨpi Fi vi kitɛ. 4 Ba bǝ yang le lo ɔ? Ta vǝ e ifɨ nɨ tswe bǝ nwatũ fanɨng ba la pɨ fǝ le kǝ nɨ, ki nwakwǝng vǝ bǝ yang. Fǝ wi ta vǝ e ifɨ nɨ sɨn tswe bǝ nwatũ nɨngpɨ̃ lǝ nɨ, tǝ yang sɨ Fi. 5 Ba ku fangwa be lalɨ, sɨ ban tang sɨ ban nwa nɨng nɨ ywǝ bǝ yidi nɨ. Ba kã ba tsɨ nywi, be ba ku ma e nɨngtsa nɨ e tsɨkǝ sɨn mijwi filɨ yinfa nɨ. 6 Ba kwǝsǝ nwa be e itswe kitǝ ku e ifɨ vǝ Fi nɨ ywang be ayibe nɨ, ba tswe e yǝ le. Bɨmpɔ e la bi vǝ bǝ lo.

Munya Be Ibe

7 E hywĩ mi ba dɨ munya ba mijwi wulɨ vǝ itwebɨ. Ba bǝ e ilǝpɨ̃ be munya ku sen mijwi fanɨng tǝ pwǝtɛ. Dɨ munya de son dɨlɨ bɨ son mijwi bɨng mɨng be mɨng dɨ ku hu. 8 Ba ku mambɨ be munya sɨ ban mijwi, wulɨ vǝ Itwebɨ dɨpɨ tsɨ yang! 9 E hywĩ mi, bi ban tsasǝsɨ bwabǝ yɛ, a ba tswe mambɨ yang, Fi yin tswe bǝ kitǝ. Fǝ itswe kitǝ de wuyang nwakwǝ.

10 E hywĩ mi, a dɨ bi vǝ munya a dɨ lɨ tansǝ ibe yang, ba mwǝ pɨmbɛ e ilinwa nɨ nǝkǝ bi be dzung Itwebɨ nɨ. Le dɨ e ifɨ munya be nyi a tsalɨ. 11 Sɨ bin tǝ e ifɨ nɨ tsakǝ nyi hywa ibe vǝ le nɨ kãlɨ. Ba li bi nyi a tsalɨ vǝ Ayuba yang, fǝ ba yipɨ yang Fi tǝ wǝ kãlɨ pe sɨ a na nwachi. Fi sɨn pǝshi vǝ e ifafɨ fǝ son bǝshi vǝ le. 12 E hywĩ mi, dɨ nɨng nɨ pe nyɔ nɨng hɛ̃ ho nɨ. Bi ban hywi nɨng be jwe, be fangwa, aloyang be nɨng akǝ yɛ. Nɨng nɨ tsɨkǝ bi a nɨng yang ba tsa, “O,” a mambɨ loyang ba tsa, “Oho.” A pe mambɨ yang, Fi yin tswe bǝ kitǝ.

Nǝlɨ A Bi Be Fi Be Nyi A Pǝlɨ

13 Be ifɨ akǝ lǝ bɨngsǝ bǝ kusɨng tswe ibe ɛ? O nǝ bi be Fi. Be nɨng a lalɨ chi tsɨng vǝ bǝ yang? O le bi tǝ Fi kãlɨ. 14 Be sɨshi mwǝ ifɨ akǝ yang bɨngsǝ bɛ? O dzupɨ e ihyãfɨ tanlkwǝ vǝ Fi, wu kũ Fi ku we, fǝ e gbǝ wǝ nywi lǝa be dzung Itwebɨ. 15 Pɨkũpɨ vǝ le nɨ e pǝnyi sɨ Fi sen kũ kǝ nɨ, yin yi be ifɨ nɨngshi de hywa nɨngshi. Itwebɨ yin yi be wǝ hywa nɨngshi. A o tswe dɨ ayibe hɛ̃, Fi yin e nyi hywa lǝ.

16 Bisɨ mambɨ, ba wadǝkǝ pɨ nǝsǝ ayibe vǝ bǝ, ba kũsǝ Fi lǝ bisɨ ba chi tãlɨ. Kũlɨ vǝ Fi vǝ ifɨ apikang lǝ be sambe fǝ sɨn tswe nɨng bisɨ.

17 Ilinwa Iliya dɨ ifafɨ ma vǝ bɨ. O pwasɨ wǝ tsa o kũ Fi bi mɨng na yɛ, bisɨ mambɨ e tswe ha bwatǝ be hywĩhywĩ hywĩtsɨng mɨng na lo hywa de. 18 Fǝ o kũ Fi, bɨ e na mɨng. Dɨbɨ fangwa tǝ pwǝtɛ nɨng pɨ̃.

19 E hywĩ mi, a tsɨng vǝ bǝ gã yǝ nɨhyã bi vǝ Fi bɨ ifɨ akǝ tǝ fǝ be wǝ wukǝ yang, 20 ba yipɨ, ifɨ nɨ fǝ be wǝ ku nɨhyã nɨ, yin wa wǝ le na bwa, fǝ on ki nɨng abe o nɨ ihyãnɨng nɨ.


 aE ifɨ Yahuda sɨn gbǝ nywi ku ifafɨ ma gbǝlɨ a sɔ ve e idzǝ nɨ sen gbǝkǝ tɨtɛ nɨ.