Yakubu

Dǝro Nɨ Yakubu Vĩkǝ Nɨ

1

Pɨtsapɨ Vǝ Yakubu

1 Dǝro nɨ ji le sɨ mi, Yakubu mwǝnshǝ vǝ Fi be a vǝ Itwebɨ Yeso Kristi, min tũpɨ pɨtsapɨ mi tǝ sɨ e pɨnyi bwahywǝ ji bwǝng nɨ hywi bwi kukǝ bɨnghu tsɨng tsɨng nɨ.

Tsanyi Be Pǝlɨ a nyi

2 E hywĩ mi, sapɨnɨ ibe tsɨng tsɨng wu chi bǝ yang, ba li lalɨ. 3 Ba yipɨ yang e ibe pɨ nyipɨ a pǝlɨ a nyi vǝ bǝ sɨ Yeso, sɨn wu be tsalɨ a nyi. 4 Ba yǝ tsalɨ a nyi tswe nwatũ o, bisɨ ba myɛkǝ e ifɨ nɨ pǝsɨ nɨ, nɨng akǝ la bǝ lo. 5 A ifɨ akǝ tansǝ bɛ yidi yulɨ yang, o kũ Fi nɨ sɨn tǝ e ifɨ hɛ̃ fǝ son bi nwa le lo nɨ. On tǝ wǝ tǝ. 6 A man nǝ bi be Fi yang, a pǝnyi sɨ wǝ bi nyi mǝ gbǝshǝ yɛ, bisɨ ifɨ nɨ ke nyi wǝ gbǝshǝ hɛ̃ o kuma fǝ kumɨng nɨ ywa sɨn gbǝkǝ pɨ tǝlɨ o ywǝng nɨ. 7 Ifɨ de bi pǝnyi ma lɨn chi nɨng akǝ chi sɨ Fi yɛ. 8 Wǝ dɨ ifɨ nyi nyi bwǝng. On tsɨ pɨ a tsɨng lo. 9 E sǝhywĩ nɨ ywǝng be nɨng na nɨ, ba ku be bɛlɨ, bisɨ Fi tǝ bǝ kãlɨ yang sɨ ivǝ wǝ. 10 Mambɨ, e sǝhywĩ nɨ nɨng na de lǝ be le nɨ, e li lalɨ bisɨ e yǝku le hywa sɨ Fi yang. E yipɨ yang en hywɛ ma vǝ fɨnglɨ kǝ. 11 Aba fi ji lǝ sɨ hu yang, fɨnglɨ hu de hywɛ sɨn te hywa fǝ hĩlɨ o bangkǝbang. Do mambɨ sapɨnɨ ibe wukǝ nɨ, ifɨ nɨngchinɨng yin bangkǝbang be filu o hɛ̃. 12 Pwǝtɛ lǝ bisɨ ifɨ nɨ ke tsa nyi tangsǝ ibe. Sapɨnɨ e nyi wǝkǝ fǝ o tsɨ pɨnbɛ wǝ, on chi mɛntǝlo hũlɨ a kantsɨng nɨ Fi tǝ nwa tsa ka akang lɨn tǝkǝ e ifɨ nɨ kusɨn yidi wǝ nɨ. 13 Aba nɨng abe sɨn ha kǝpu ifɨ yang, bi on tsa, “Fi sɨn ha kǝpu lɨ yɛ.” Bisɨ ifɨ akǝ pa ha kǝpu Fi o sɨ nɨng abewu, mambɨ Fi sɨn ha kǝpu ifɨ lo. 14 Be dɨ sũnu nɨ ifɨ sɨn tswekǝ nɨ pe sambe o, bɨ sɨn tǝ nɨng abe nɨhyã nɨ yin hakǝ kǝpu wǝ nɨ. 15 Sapɨnɨ sũnu dɨ kǝ ywa yang on chikǝ nɨng abe. Aba nɨng abe kã tǝ loyang, on chikǝ bwa.

16 E hywĩ mi akang, bi ban yǝlǝ en fɨ nwa bǝ yɛ. 17 E nɨng a hĩlɨ be nɨng a pikang sen wu hywa le sɨ Fi nɨ mǝkǝ fi be hywĩ hywĩ be ndzɨng nɨ sen le ku, fǝ ku de sɨn myɛlɨ. Be Fi mambɨ lo. 18 Bisɨ hĩlɨ vǝ Fi o myɛ bɨ kǝ e yɨ wǝ bisɨ bi o anɨng, o dɨ bɨ o tsɨ chi e nɨng nɨ hɛ̃ o mǝkǝ nɨ.

Lilɨ Be Tswelɨ A Bi Vǝ Fi

19 E hywĩ mi, ba kǝng chwi sɨ bi nɨ min nǝkǝ nɨ. Ba li bi pǝpi, be bi ban nǝbi pǝpi yɛ, fǝ bi ban pwǝchi pǝpi yɛ. 20 Kǝ chi a pwǝlɨ vǝ ifɨ, pa yǝ ifɨ ku kulɨ a hyĩlɨ nɨ Fi sɨn yidi nɨwu. 21 Bisɨ mambɨ, ba yǝ byɔ a tswelɨ be pyɨngnɨng hɛ̃, ba yǝ ku hywa ba dɨ bi vǝ Fi nɨ e pyǝ kǝ nyi bɛ nɨ yin ji be bǝ ku nɨ.

22 Bi ban li kǝ sɛsɨbi yinfa ba tswekǝ nwatũ lo yɛ, aba ba tswe nɨng nɨ o nǝkǝ nɨ lo yang, sɨ ban fɨ̃ nwa ku bǝ. 23 Ifɨ nɨ ke likǝ bi vǝ Fi yinfa tswe nɨng nɨ o nǝkǝ nɨ lo yang, o kuma ifɨ nɨ bǝkǝ kwang wǝ be dalinga, 24 be sapɨnɨ o jikǝ yang nyi wǝ chĩ sɨ pwǝchi we nɨ o bǝkǝ nɨ. 25 Ke ifɨ nɨ kan chwi fǝ tsɨ hakilo o sɨ bi vǝ Fi nɨ wa e ifafɨ lena nɨ, fǝ nyi wǝ chĩ sɨ nɨng nɨ son likǝ nɨ lo, be son tswe lɨ yang en tǝwǝ pwǝtɛ ku nɨng nɨ hɛ̃ son tswekǝ nɨ.

26 A ifɨ ni tsa sɨ lɨn mwǝ nyi Fi be son mwǝ nwa wǝ lo, son fɨ dɨ nwa ku wǝ. Mwǝlɨ a nyi Fi o dɨ nwatũ anfa. 27 Nɨhyã pǝnyi nɨ ta vǝ bɨ Fi kwǝkǝ lǝ ayibe ywǝng pɨ bi lo ho nɨ, a pǝlǝ e yɨ ki, be hebwi tansǝ pwǝnɛ va le, bi man jwesǝ sɨ be fangwa nɨ yin bang mǝ sɨ mwǝ nyi Fi mǝ.

2

Bi Ban Tswebi Vǝ Ifɨ Akǝ Ba Yǝ Ifɨ Akǝ Yɛ

1 E hywĩ mi, a ka akang ba pǝnyi sɨ Itwebɨ Yeso Kristi, Ipekãlɨ yang, bi ban tswe bi vǝ ifɨ akǝ ba yǝ ifɨ akǝ yɛ. 2 E tsa sako ifɨ nɨngchinɨng wu pɨnɨ ba pwɔsǝ lǝ nɨ be nɨng a hĩlɨ sɨ wǝ, o gbǝ bya nɨnghywǝ na wǝ yang. Fǝ ibe ifɨ akǝ wu pɨ de be zǝnɨng sɨ wǝ. 3 A ba tswe bi vǝ ifɨ nɨng chinɨng ba tsɨ wǝ a, “Wu a ku kǝ a pikang nɨ,” be ibe ifɨ a nɨ ba tsɨ wǝ a, “A tsɨyang pɨ le,” Aloyang, “Wu a ku hywa ywakwǝ nɨ,” 4 kǝbi anɨng, ba tswe bi vǝ ifɨ akǝ pe a vǝ ifɨ akǝ yang ho, fǝ ba ta na lǝ tsa e ifɨ a kǝ pe e ifɨ a kǝ yang bwabɛ, bisɨ mambɨ bi a nyilɨ vǝ bǝ hĩlo.

5 E hywĩ mi akang, ba kǝng chwi ba li mi! Fi yidi e ifɨ nɨ ywǝng be nɨngchinɨng tangsǝ fangwa nɨ myɛkǝ ma e ifɨ nɨngchinɨng sɨ nyi a pǝlɨ vǝ le sɨ wǝ, bisɨ e chi vǝ a dzwe nɨ o tǝ nwa o tsa lɨn tǝ e ifɨ nɨ sɨn yidi lɨ nɨ. 6 Be sɨ ban yɔ e ibe fɨ! Dɨ e wǝ sɨn tǝ bǝ ibe, fǝ sɨn tǝ be bǝ pɨpi e itswe kitǝ? Ɨn tsami akɛ dɨ e ifɨ nɨngchinɨng nɨ? 7 Dɨ le sen nǝ bi anfa ku dzung Yeso nɨ sɨ ban mwǝkǝ nyi wǝ nɨ lo ɔ?

8 Hĩkwã, a sɨ ban tswe nwatũ be hywi bi lenwa akã vǝ Fi nɨ e vĩkǝ tangsǝ dǝro nɨ tsa, “A yidi ifɨ kwanki mǝ ma yilɨ sɨ man yɛdi ku mǝ nɨ.” 9 Be mambɨ lo, a ba la bi vǝ e ibe ifɨ sɨ ban tswe bi vǝ e ifɨ nɨngchinɨng bisɨ nɨngchinɨng vǝ le yang, ba tswe ayibe yang. Ba la pɨ tswe nɨng nɨ hywi bi lenwa akã nǝkǝ nɨ yang ho.

10 Ke ifɨ nɨ mwǝkǝ hywi bi lenwa hɛ̃, fǝ wǝ o sɨ tsɨng yang, wǝ o yang sɨ nyɔ hɛ̃ 11 Kǝ dɨ Fi nɨ tsa, “Bi man gbǝkǝ yɛ,” Bɨ tsa, “Bi man yǝ ifafɨ yɛ.” Aba a gbǝkǝ lo be a yǝ ifafɨ yang, a tswe ayibe yang sɨ hywi bi lenwa vǝ Fi.

12 Bisɨ mambɨ, a ban nǝ dɨ bi, ke nɨng nɨ ban tswekǝ hɛ̃, ba yipɨ en tswe bǝ kitǝ ku bi lenwa nɨ wa bǝ le na sɨ nɨng abe nɨ. 13 Ke ifɨ nɨ bǝshi lo hɛ̃, vi tswe kitǝ e bǝshi wǝwu bisɨ on bǝ shi lo. Aba sɨ man bǝshi yang, Bǝshi vǝ Fi yin wa man le sɨ kitǝ lenwa.

Pǝnyi Anfa

14 E hywĩ mi, dɨ pwǝtɛ bǝ pɨbi a ifɨ tsa lɨ pǝnyi lɨ yang sɨ Fi, be son tswe nɨng nɨ Fi yidi o tswe kǝ nɨ lo. Nyi a pǝlɨ o, yin ji be wǝ ku ji ɛ? 15 Dɨ bǝ man tswe sǝhywĩ nɨ wukǝ sɨmǝ ywǝng be nɨngtsǝnɨng be nɨngtangkǝ nɨ? 16 A ba tsɨ wa, “Sǝhywĩ a tǝ pikang, Fi tǝmǝ nɨngtsǝnɨng be nɨng nɨ man tangkǝ nɨ,” be ba tswe nɨng akǝ bisɨ nɨng nɨ hywĩ mǝ de sɨn bǝpɨ nɨ lo yang, pwǝtɛ nyi pǝlɨ vǝ bǝ de be ɛ? 17 Do mambɨ, pǝlɨ a nyi sɛsɨ wǝ pa tswewu. Pǝlɨ anyi nɨ nwatũ sɨ wǝ ywǝng lo nɨ, dɨ nwatũ anfa. 18 Be ifɨ akǝ yin tsa, “Ma mǝ dɨ pǝlɨ a nyi sɨ Fi bɨ a lǝkǝ, ma mi dɨ nwatũ bɨ ɨn lǝ kǝ.”

A ta mi na sɨ tǝ bi a nɨng mǝ nɨ nwatũ sɨ wǝ ywǝng nɨ, yǝ ɨn ta mǝ na sɨ tǝ bi a nɨng mi sɨ nwatũ mi nɨ sɨ min tswekǝ nɨ. 19 Hĩkwã nɨ a kwǝlǝ Fi lǝ tsɨng dodo nɨ yang. E nɨngvi hɛ̃ kwǝlǝ yang be bi nɨ, be sɨ le sɨn bwǝjɔjɔ bisɨ bilɨ abi.

20 Ifɨ a hywɛlɨ, man yidi ɨn ta mǝ na sɨ nɨng akǝ habi a yipɨ pǝlɨ anyi nɨ nwatũ sɨ wǝ ywǝng lo, dɨ nwatũ anfa a? 21 Nyi bǝ chĩ sɨ pɨnyi bɨ Ibrahim nɨ Fi tsa wǝ dɨ ifɨ a nɨng bisɨ nɨng nɨ o tswekǝ nɨ, ma tǝlɨ o tǝkǝ yiwǝ Ishaku pɨ hyɔ̃ nɨng nɨ. 22 Ba bǝ le, nyi apǝlɨ o sɨn tǝ tsung be nwatũ. Dɨ nwatũ nɨ sɔn tswekǝ nɨ bɨ tswe pǝlɨ a nyi o tsɨ pikang. 23 Tswe ma nǝlɨ vǝ dǝro nɨ tsɨka, “Ibrahim pǝnyi wǝ sɨ Fi, bɨ Fi tsa wǝ dɨ ifɨ a pikang,” fǝ sen dzu wa Chwǝ Fi. 24 Ba bǝ ifɨ myɛ kǝ ifɨ a pikang sɨ Fi bisɨ nɨng a pikang o, dɨ bisɨ pǝlɨ anyi wǝ tsɨng dodo lo.

25 Mambɨ Rahab igbǝkǝ myɛkǝ itswe nɨng a pɨkang, bisɨ nɨng nɨ o tswe kǝ sapɨnɨ o tǝkǝ e ifɨ nɨ e tũ le wu e lɛ e bǝkǝ pɨ, fǝ o to le o e nɨnhyã akǝ be tsɨng nɨ. 26 Aba hywǝ ifɨ titɛ nɨ hũlɨ ywǝng loyang wǝ dɨ bwa, mambɨ pǝlɨ a nyi nɨ nwatũ sɨ wǝ ywǝng lo yang dɨ bwa.

3

Sambe Vǝ Lǝ

1 E hywĩ mi, bi ban tsa bǝ hɛ̃ ban yidi pɨ myɛkǝ e inyi na sɨ nɨng yɛ. Bisɨ ba yipɨ yang, bɨ nɨ bɨn nyi e ifɨ na sɨ nɨng nɨ, Fi yin tswe bɨ kitǝ shi pe nyɔ e ifafɨ hɛ̃. 2 Bɨ hɛ̃ sɨ bɨn tswe ayibe lǝ. Aba bi a nǝlɨ vǝ ifɨ ayibe ywang lo yang, wǝ dɨ ifɨ a nɨng, fǝ on pa on mwǝ nyɔ sɨ wǝ hɛ̃ mwǝ. 3 A bɨ e bi nwa e bwǝ, bisɨ e tswe nɨng nɨ sɨ bɨn yidi be le kǝ nɨ yang, pa bɨn myɛ sɨ le hɛ̃ myɛ. 4 Ba bǝ fǝ dzwa mɨng be kãlɨ o hɛ̃, dɨ ywa ku mɨng a tsalɨ sɨn to wǝ lɨ. Le hɛ̃ dɨ yɨ kǝfyǝng fyɛ̃ni bɨ ingǝfǝ sɨn tswekǝ pwatɛ sɨn myɛ wǝ pɨnɨ o yidi pɨ tǝ lǝ hɛ̃. 5 Do tsɨng be lǝ ifafɨ, lǝ dɨ nɨng byǝngni sɨ ifɨ, le hɛ̃ dɨbɨ e ifɨ sɨn tswekǝ pwǝtɛ sen nǝkǝ nwamwǝmbwi akã. Ba bǝ kwǝngkǝ be kãlɨ o, dɨ hyǝ̃lɨ a bi gbǝ dzwa fɛ̃nɨ bɨ yin tswǝ̃ wǝ hɛ̃. 6 Lǝ ifafɨ ku ma dzwa, dɨ lǝ tsɨkǝ sunyi ning pyɨngning tǝngsǝ sɨ bɨ. Son bang ifɨ hɛ̃, son tsɨ dzwa sɨ hũlɨ vǝ ifafɨ. Fǝ wǝ be ku wǝ, son lǝ dzwa le sɨ dzwa akã nɨ nyitɨngku wǝ ywang nɨ.

7 E hyǝ̃ tsɨng tsɨng be e hywĩ, be e nɨng nɨ sɨn hã hywa nɨ be apɨnɨ tansǝ mɨng nɨ, e ifafɨ sen ta na sɨ tsɨkunɨng ku le hɛ̃, 8 be ifɨ nɨ pe sambe vǝ lǝ wǝ nɨ ywǝng. Lǝ dɨ nɨng pyɨng nɨng fǝ son hũ lo, wǝyǝpɨ lǝ be wǝ.

9 Dɨ lǝ sɨ bɨn tswekǝ pwǝtɛ bɨ sɨ bɨn tǝ Fi ta vǝ bɨ kãlɨ, fǝ dɨ wǝ bɨ nɨ, sɨ bɨn hywãjǝ ifafɨ nɨ Fi mǝkǝ jisǝ be wǝ nɨ. 10 Dɨ nwa a itsɨng sɨ bɨn tǝ kãlɨ, fǝ dɨ nwa a itsɨng sɨ bɨn hywã kǝ jǝ. E hywĩ mi, nɨng nɨ bi en tswe mambɨ yɛ. 11 Pa bwabu a tsɨng, bu mɨng nɨ lalalɨ nɨ be a pɨ nɨ ngǝ chɔ̃chɔ̃ nɨ? O ho! 12 E hywĩ mi, ba mɛdi pɨ gbǝ chilɨ chwǝ̃ ku kǝfe yang? Aloyang ba mɛdi pɨ gbǝ fe ku kǝbu yang? Mambɨ, bwabu a itsɨng pa bu mɨng a lalɨ be a pɨ nɨ ngǝ chɔ̃chɔ̃ nɨwu.

Yulɨ A Bi Anɨng Sɨn Ji Le Sɨ Fi

13 Dɨ wǝ de kǝ ifɨ a yulɨ be pɨyipɨ bɨngsǝ bǝ ɛ? O ta na lǝ be kulɨ a hyĩlɨ nɨ son kukǝ nɨ, be nɨng a pikang nɨ son tswekǝ nɨ, be yǝku hywa nɨ son tswekǝ bisɨ yulɨ nɨ o lǝkǝ nɨ. 14 A ba ywe pɨsɨnpɨ be pwǝlɨ a chi be yidiku tansǝ nyinyi bǝ yang, bi ban nǝ nwa mwambwi ku wǝ yɛ, fǝ bi ban la bi anɨng yɛ. 15 Yulɨ le nɨ jile sɨ Fi lo, dɨ yulɨ vǝ e ifɨ a fangwa ho, yulɨ de tsɨ le tswǝsɨ yɨnfa, dɨ a vǝ Shetan. 16 Pɨnɨ pɨsɨngpɨ be yidiku lǝ nɨ, man chi banglɨ be pyɨngnɨng tsɨng tsɨng pɨbi.

17 Be yulɨ nɨ jikǝ sɨ Fi nɨ, tsɨ kĩkĩlɨ fǝ son yidi kulɨ a tãlɨ, son pǝlǝ e ifɨ, son yǝ ku hywa, son bǝshi be nwatũ a pikang, son yidi ku lo, o lǝ be bi anɨng vi hɛ̃. 18 Dɨ kulɨ a pikang bɨ tsɨkǝ nɨng pɨ̃ nɨ e ifɨ tãnyi chi kǝ sɨ nyi a tãlɨ nɨ e pyǝkǝ nɨ.

 

4

Tǝ Ku Sɨ Fi

1 Dɨ bǝ dɨ hwǝ a gbǝlɨ be mwɔmwɔ wu kǝ tangsǝ bǝ ɛ? Dɨ sũnu nɨ tangsǝ ywa bǝ nɨ sɨn wu kǝ lo ɔ? 2 Ba bapɨ nɨng akǝ, ba chi lo. Ba yǝ bwa fǝ ba tsɨ sũnu lǝ, le hɛ̃ pa ba chi nɨng dewu. Ba mwɔmwɔ, ba gbǝsǝ. Ba chi lo, bisɨ ba bipɨ sɨ Fi lo. 3 Sapɨnɨ ba bipɨ nɨng akǝ, ba chi lo yang, ba chi lo bɨsɨ ba bipɨ be nyi a pikang lo. Ban yidi pɨ lakǝ be nɨng de yinfa, bisɨ ba yidi pɨ li lalɨ. 4 Bǝ e ifɨ nɨ ba ku ma e iye gbǝkǝ! Ba yipɨ ifɨ nɨ mwǝsǝ tswǝ be fangwa yang, dɨ nbwe vǝ Fi lo ɔ? Ke ifɨ nɨ mwǝsǝ tswǝ be fangwa nɨ, dɨ ifɨ vǝ Fi lo. 5 Ba yipɨ yang, dɨ a yinfa lo bɨ Dǝro vǝ Fi tsa, “Fi sɨn yidi kwang wǝ nɨ o tswe tsɨkǝ tangsǝ sɨ bɨ nɨ, fǝ son sɨngpɨ bisɨ bɨ kukǝ e ifɨ anɨng.” 6 Be son yibɨ ku nyi a tsalɨ. Dɨ bɨ tswe e vĩ tang Dǝro vǝ Fi e tsa,

“Fi sɨn be ywa be ifɨ nɨ sɨn dɨ ku wǝ kǝ nɨng akǝ nɨ,

be son yiku e ifɨ yǝku hywa nyi a tsalɨ.”

7 Bisɨ mambɨ, ba tǝ ku bǝ sɨ Fi. Ba tsɨsǝ be Shetan, on hywi bǝ hywi. 8 Ba sɨng ba wu sɨ Fi, wǝ ma on sɨng on wu sɨ bǝ. Bǝ e ifɨ nɨng abe, ba mǝ pale vǝ bǝ ba tsɨ. Mambɨ be bǝ e ifɨ nyinyi bwang, ba mǝ bi anyilɨ vǝ bǝ ba tsɨ. 9 Ba be ywa, ba tsǝki, ba tata be nggǝmi. Ba myɛ mǝlɨ a mǝ vǝ bǝ tsɨkǝ tsǝki, sɨ a lalɨ vǝ bǝ ba myɛka nyishi.

10 Ba yǝku hywǝ pɨpi Fi, habi on dɨ bǝ on yikǝ dzwe ho.

11 E sǝhywĩ, bi ban bangkǝ dzung ifɨ akǝ yɛ. Ke ifɨ nɨ nǝkǝ bi abe, aloyang tsɨ ayibe ku hywĩ wǝ yang, dɨ jǝ Lenwa vǝ Fi bɨ ifɨ de sɨn hywãlɨ, fǝ son tsɨ ayibe de ku Lenwa vǝ Fi. A a nǝ bi abe ku lenwa vǝ Fi, aloyang a tsɨ ayibe ku Lenwa yang, mǝ dɨ itswelɨ lo, mǝ dɨ itǝ wǝ ayibe. 12 Dɨ Fi tsɨng kǝ ilenwa be ikitǝ. Dɨ wǝ bɨ on pǝ on wa ifɨ on le na, fǝ dɨ wǝ bɨ on pa on dɨ hũlɨ ifɨ. Yǝ ma mǝ dɨ wǝde, nɨ man tǝkǝ hywĩ mǝ ayibe nɨ a?

Fɨ Chwichwi Ku Nwamwambwi Bampɨkĩ

13 Ba kan chwi, bǝ nɨ sɨ ban tsa, “Jɛnɨ aloyang bampɨkĩ bɨn ho jwǝwɛ bɨn tǝ vǝ akã a pɨnɨ aloyang a pɨle, bɨn tswe ha tsɨng pɨbi sɨ bɨn tswe filu nɨ bɨn chikǝ mɨng ku wǝ nɨ.” 14 Le hɛ̃, ba yi nɨng nɨ bampɨkĩ yin wukǝ nɨ lo. Be hũlɨ bǝ dɨ ba de ɛ? Hũlɨ bǝ ku ma tǝbudzɨng nɨ man bǝkǝ sɨswenɨ, pa nalǝ tswǝni yasǝ yang. 15 Pelǝyang ba tsa a, “A Fi kwǝ bɨ lǝ, bɨ ku be hũlɨ yang, bɨn tswe nɨng a pɨnɨ be a pɨle.” 16 Sɨswenɨ sɨ ban ũlɨ, fǝ sɨ ban nǝ nwa mwambwi. Nǝlɨ a nwa mwambwi ma le, dɨ nɨng pyɨngnɨng. 17 Bisɨ mambɨ, ke ifɨ nɨ yi nɨng a pikang nɨ on tswekǝ nɨ, fǝ o la pɨ tswelɨ yang, ifɨ de tswe ayibe yang.

5

Pwǝlɨ a chi Sɨ E Ifɨ Nɨngchinɨng Abe

1 Bǝ e ifɨ nɨngchinɨng nɨ, ba kang chwi ba li mi! Ba tata fǝ ba go ta, bisɨ ibe nɨ yin wukǝ ku bǝ nɨ. 2 Nɨngchinɨng vǝ bǝ hywi yang, fǝ nzhijang tang nɨng tsǝnɨng vǝ bǝ a pikang yang. 3 E nɨng le chwi, be fi le na, be sede vǝ bǝ hɛ̃ gbǝmpu yang. Dɨ hywi lɨ nɨng chinɨng de, yin le bǝ pɨpi Fi vi kitɛ. 4 Ba bǝ yang le lo ɔ? Ta vǝ e ifɨ nɨ tswe bǝ nwatũ fanɨng ba la pɨ fǝ le kǝ nɨ, ki nwakwǝng vǝ bǝ yang. Fǝ wi ta vǝ e ifɨ nɨ sɨn tswe bǝ nwatũ nɨngpɨ̃ lǝ nɨ, tǝ yang sɨ Fi. 5 Ba ku fangwa be lalɨ, sɨ ban tang sɨ ban nwa nɨng nɨ ywǝ bǝ yidi nɨ. Ba kã ba tsɨ nywi, be ba ku ma e nɨngtsa nɨ e tsɨkǝ sɨn mijwi filɨ yinfa nɨ. 6 Ba kwǝsǝ nwa be e itswe kitǝ ku e ifɨ vǝ Fi nɨ ywang be ayibe nɨ, ba tswe e yǝ le. Bɨmpɔ e la bi vǝ bǝ lo.

Munya Be Ibe

7 E hywĩ mi ba dɨ munya ba mijwi wulɨ vǝ itwebɨ. Ba bǝ e ilǝpɨ̃ be munya ku sen mijwi fanɨng tǝ pwǝtɛ. Dɨ munya de son dɨlɨ bɨ son mijwi bɨng mɨng be mɨng dɨ ku hu. 8 Ba ku mambɨ be munya sɨ ban mijwi, wulɨ vǝ Itwebɨ dɨpɨ tsɨ yang! 9 E hywĩ mi, bi ban tsasǝsɨ bwabǝ yɛ, a ba tswe mambɨ yang, Fi yin tswe bǝ kitǝ. Fǝ itswe kitǝ de wuyang nwakwǝ.

10 E hywĩ mi, a dɨ bi vǝ munya a dɨ lɨ tansǝ ibe yang, ba mwǝ pɨmbɛ e ilinwa nɨ nǝkǝ bi be dzung Itwebɨ nɨ. Le dɨ e ifɨ munya be nyi a tsalɨ. 11 Sɨ bin tǝ e ifɨ nɨ tsakǝ nyi hywa ibe vǝ le nɨ kãlɨ. Ba li bi nyi a tsalɨ vǝ Ayuba yang, fǝ ba yipɨ yang Fi tǝ wǝ kãlɨ pe sɨ a na nwachi. Fi sɨn pǝshi vǝ e ifafɨ fǝ son bǝshi vǝ le. 12 E hywĩ mi, dɨ nɨng nɨ pe nyɔ nɨng hɛ̃ ho nɨ. Bi ban hywi nɨng be jwe, be fangwa, aloyang be nɨng akǝ yɛ. Nɨng nɨ tsɨkǝ bi a nɨng yang ba tsa, “O,” a mambɨ loyang ba tsa, “Oho.” A pe mambɨ yang, Fi yin tswe bǝ kitǝ.

Nǝlɨ A Bi Be Fi Be Nyi A Pǝlɨ

13 Be ifɨ akǝ lǝ bɨngsǝ bǝ kusɨng tswe ibe ɛ? O nǝ bi be Fi. Be nɨng a lalɨ chi tsɨng vǝ bǝ yang? O le bi tǝ Fi kãlɨ. 14 Be sɨshi mwǝ ifɨ akǝ yang bɨngsǝ bɛ? O dzupɨ e ihyãfɨ tanlkwǝ vǝ Fi, wu kũ Fi ku we, fǝ e gbǝ wǝ nywi lǝa be dzung Itwebɨ. 15 Pɨkũpɨ vǝ le nɨ e pǝnyi sɨ Fi sen kũ kǝ nɨ, yin yi be ifɨ nɨngshi de hywa nɨngshi. Itwebɨ yin yi be wǝ hywa nɨngshi. A o tswe dɨ ayibe hɛ̃, Fi yin e nyi hywa lǝ.

16 Bisɨ mambɨ, ba wadǝkǝ pɨ nǝsǝ ayibe vǝ bǝ, ba kũsǝ Fi lǝ bisɨ ba chi tãlɨ. Kũlɨ vǝ Fi vǝ ifɨ apikang lǝ be sambe fǝ sɨn tswe nɨng bisɨ.

17 Ilinwa Iliya dɨ ifafɨ ma vǝ bɨ. O pwasɨ wǝ tsa o kũ Fi bi mɨng na yɛ, bisɨ mambɨ e tswe ha bwatǝ be hywĩhywĩ hywĩtsɨng mɨng na lo hywa de. 18 Fǝ o kũ Fi, bɨ e na mɨng. Dɨbɨ fangwa tǝ pwǝtɛ nɨng pɨ̃.

19 E hywĩ mi, a tsɨng vǝ bǝ gã yǝ nɨhyã bi vǝ Fi bɨ ifɨ akǝ tǝ fǝ be wǝ wukǝ yang, 20 ba yipɨ, ifɨ nɨ fǝ be wǝ ku nɨhyã nɨ, yin wa wǝ le na bwa, fǝ on ki nɨng abe o nɨ ihyãnɨng nɨ.


 aE ifɨ Yahuda sɨn gbǝ nywi ku ifafɨ ma gbǝlɨ a sɔ ve e idzǝ nɨ sen gbǝkǝ tɨtɛ nɨ.