Sa Ngwutsɨng

20

Pɨbipɨ bi ku tsɨkunɨng və Yeso

1 Vi akə lə nɨ, Yeso sɨn nyi e ifɨ nə sɨ nɨng, son nə le bi alalɨ lə Kwə Fi. E ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e inyi nasɨ Lenwa və Musa, wu sɨ wə tsung be nyɔ e ihyãfɨ. 2 E tsɨ wa, “Be tsɨkunɨng və wə, sɨ man tswekə e nɨngnɨ? A chi tsɨkunɨng de be?”

3 Yeso kwə nwa le tsa, “Mi ma sɨ min bi bə bi. Ba o chi ba nə mi lə. 4 Dɨ wə tə Yohana tsɨkunɨng nɨ son we kə mɨng nɨ? Dɨ Fi dzwe ɛ? Mambɨ loyang, Dɨ e ifafɨ yinfa?”

5 E pəsɔ pɨ nəsələ bwale, “Dɨbə bɨn nəlɨ a? A bɨ tsa, ‘Dɨ Fi yang,’ on tsa, ‘Dɨbə tswe ba kwələ be Yohana lo?’ 6 A fə bɨ tsa, ‘Dɨ e ifafɨ yang,’ e ifɨ nɨ pwɔsə pinɨ hɛ̃ yin gbə bɨ be te, bisɨ e kwələ yang Yohana dɨ Ilinwa.”

7 Bisɨ mambɨ e tsa, “Bɨ yi dɨ wə tũ Yohana lo.”

8 Bɨ Yeso tsɨ le ɛ, “Mi ma te ɨn nə bə ifɨ nɨ tə mi tsɨkunɨng pɨ tswe e nɨng nɨ lo.”

Ledũ və Pyɨng nɨng və E Itsɨnɨng sɨ Fanɨng.

9 Dɨbɨ Yeso ledũ sɨ e ifɨ tsa, “Ifɨ akə ngɛ kə a tanglɨ ihyãnɨng fa nɨng o, o tə e ifɨ tsɨ nɨng lə, bɨ o tə hywa akə tə o ku pɨbi ha kə dzungdzung. 10 Sapɨnɨ chilɨkə de dzwang kə nɨ, o tũ shə o tsɨng tə dɨ gyədə chilɨkə a o de. Bɨ e iləpɨ̃ de təsə ku shə nɨ gbə nyə wə be na anfa. 11 Fə itwe fənɨng tũ shə o akə ben tsɨng, bɨ e tɨng jə wə, e gbə wə, fə e to wə, be nə yinfə e le tə. 12 O tũ nɨng bwatə və e shə fə wu, bɨ e tə wə nɨngdzwa, e fɨ wə e jikə.

13 “Itwe fənɨng be ku wə bɨ tsa, ‘Dɨ bə min tswelɨ a?’ Ɨn yi nɨng nɨ min tswe nɨ! Min tũ yɨ mi nɨ sɨ min yɛdi nɨ. Lakə en bə kãlɨ o bə.’

14 “Be sapɨnɨ e itsɨnɨng sɨ fənɨng bəkə yɨ wə nɨ, bɨ e nəsələ bwəle sen tsa, ‘Dɨ ifɨ nɨ en yə wə kə fənɨng ho sɨn wi nɨ. Bɨ yə wə, bɨ kwə fanɨng de bɨ dɨ myɛkə a və bɨ!’ 15 E fɨ wə hywa e jikə fənɨng de, bɨ e mwə wə e yə.”

Yeso bipɨ tsa, “Dɨbə itwe fənɨng de yin tswe be e itsɨnɨng sɨ fənɨng de sɨ bəlɨ a və ba?” 16 Min nə bə lə, wu on yə e iləpĩ de, fə dɨ fənɨng de tə e ifɨ akə.”

sapɨnɨ e ifafɨ likə mambɨ nɨ, e tsa, “O ho, bin tswe mambɨ yɛ!”

17 Yeso tsɨ nɨng sɨ le bə bɨ tsa, “Yə dɨbə Dəro və Fi sɨn nəlɨ nɨ tsɨka,

“ ‘Te nɨ e iminɨng lakə nɨ

myɛ kə dɔsɔ te kwə yang.’

18 Ifɨ nɨ ke o sɨ te de hɛ̃, on wə yangshang yangshang. Be ifɨ nɨ te de o ku wə hɛ̃, yin nə wə kə nyəmwi.”

19 E inyinasɨ Lenwa və Musa, be e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng sen yɨdi pɨ mwə Yeso nabi bisɨ e yipɨ yang son nə bi de ku le, dɨ le kə e iləpɨ̃ pyɨngnɨng de. Be sen bibi və e ifɨ.

20 Sen pang pɨ nihyã, bɨ e kwəsə nwa be e ifɨ akə nɨ sen bə ku le kə e ifɨ apikang nɨ, bisɨ wu e li nwa Yeso. Aba o nəbi ayibe yang e chi nɨhyã mwəlɨ wə e tə ihyãfɨ və Roma 21 E ifɨ nɨ e tũkə nɨ tsɨ Yeso tsa, “Inyinasɨ nɨng, bɨ yipɨ yang sɨ man nə bi anɨng be nyilɨ a nasɨ nɨng pikang, man tswe bi və ifɨ akə lo. Sɨ man nyinasɨ nihyã və Fi be bi anɨng. 22 Sɨswenɨ a nə bɨ lə, hĩkwã bɨ fə sede gbəku sɨ Kaisar Ivə Roma? Aloyang, hĩwa?”

23 O bə pɨ hã pɨ və le de, bɨ o tsa, 24 “Ba ta mi na sɨ nɨng sede və e Roma de ɨn bə. Dɨ kwəng wə be dzung wə de e gbə ku sede de?”

Bɨ e tsa, “Dɨ a və Kaisar.”

Bɨ o tsa, 25 “Hĩkwã ba tə Kaisar nɨngnɨ tsɨkə a və Kaisar nɨ, fə ba tə Fi nɨngnɨ tsɨkə a və Fi nɨ.”

26 Bisɨ mambɨ pa e mwə wə nɨng e ifɨ lo, be nɨngnɨ o nə le lə nɨ. Sɨbi tswe le, e tsɨ pɨ le ka twangtwang.

Bi a yilɨ kutũ

27 E ihyãfɨ və e Saduki nɨ tsɨka, aba ifafɨ bwi yang yilɨ kutũ ywang nɨ, wu bi Yeso bi. 28 E tsɨ wa, “Inyi nasɨ nɨng, Musa lenwa tsa a ba ifɨ bwi yə he wə chi yɨ lo yang, hywĩ wə akə tsə hebwi de chi yɨ be wə bisɨ dzung hywĩ wə. 29 A e tsa, e hywĩsə lə hywĩyung. Ihyãfɨ və le tsə iye bɨ bwi, e chi yɨ lo. 30 Bɨ ifɨ nɨ yɔ wə kə nɨ tsə hebwi de, fə wə bwi. 31 Fə hywĩ wə a nɨng bwəta tsə iye de. Nɨng nɨ tə mambɨ be le hywĩyung nɨ hɛ̃, e bwi yɨ le ywang. 32 Sɨ nyitɨng ku wə iye de wu bwi. 33 Yə a nə bɨ lə, dɨ wə de kə bu iye nɨ vi yilɨ kutũ? Bisɨ le hywĩyung hɛ̃ e tsə wə yang.”

34 Yeso kwə nwa le tsa, “Iye a tsəlɨ dɨ a və e ifɨ fangwa. 35 Sɨ Fangwa a pɨ nɨ sɨn wu kə nɨ, tsəlɨ a iye aloyang ibwi ywang, sɨ e ifɨ nɨ Fi yi be lɨ kutũ nɨ. 36 Fə bwa ywang ka antsɨng. Mambɨ en ku mə e Inənwatũ və Fi dzwe lɛ. E ifɨ nɨ yi kə kutũ nɨ, dɨ e yɨ Fi.

37 “Sɨswenɨ, bi və e ifɨ nɨ bwi kə nɨ, en yiyi kutũ. Musa be ku wə vĩ yang ku lə dzwa nɨ sɨn tswə̃ kə ku kə ɛ, nɨ o dzuka pɨ Itwebɨ o tsa, ‘Fi və Ibrahim, Fi və Ishaku, be Fi və Yakub.’ 38 Wə dɨ Fi və e ifi a hũlɨ, dɨ Fi və e ifɨ bwa lo, bisɨ sɨ wə e ifɨ hɛ̃ lə be hũlɨ.”

39 E inyi nasɨ lenwa və Musa akə kwə nwa wə tsa, “Inyi nasɨ nɨng, a nə tsɨ yang!” 40 Ifɨ akə nyisɨ bi wə bi lo.

Dɨ wə kə Yɨ Dauda?

41 Bɨ Yeso bi le tsa, “Dɨ bə tswe e tsa Kristi nɨ Fi gbə wə sɔ lə nɨ yin jikə Yɨ Dauda? 42 Bisɨ Dauda be ku wə vĩ tang Dəro və Zabura tsa,

“ ‘Itwebɨ tsɨ Itwemi tsa,

“A ku be kãlɨ na mi a nali

43 tɛmə ɨn fə be e mbwe mə hywa,

ɨn myɛ le kə pɨ ta pu mə.” ‘

44 Aba Dauda dzu wa Itwemi yang, yə nwu on myɛ kə yɨ wə lɨ a?”

45 Sapɨnɨ e ifɨ kən chwi sɨ wə nɨ, bɨ o tsɨ e mwəmbwi o lə tsa, 46 “Ba tswe hakilo be e inyi nasɨ Lenwa və Musa! E yɨdi pɨ holɨ be nɨng yasɨ akã, e ifɨ ywɛ hywa tsa le lomwe. Fə sen yɨdi pɨkulɨ və e ihyãfɨ pɨkwəsəku be pɨ nɨnglang. 47 Dɨbɨ sen be nwa e hebwi sɨ nɨng və le sɨku ywang. Bɨsɨ e ywe nɨng nyi le, bɨ sen nə bi be Fi a fĩlɨ tangsə e ifafi. Bisɨ mambɨ, e ifɨ ma le, yi en tɔlə tswe sɨbi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.