Sa Ngwutsɨng ji Yung

22

Tswə Yeso Le Wə Tə

1 Nɨnglang nɨ sen tswekə be kunpə nɨ sen dzuka Nɨngtsa Hyãlɨ nɨ kyə̃pɨ yang. 2 E ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e inyi nasɨ Lenwa və Musa sɨn panpɨ nihyã en yəkə Yeso nɨ. Be sen bibi və nyɔ e ifafɨ.

3 Bɨ Shetan tə sɨ Yahuda Iskariyoti, tsɨng tangsə e mwəmbwipu və Yeso bwahywə ji yung nɨ. 4 Dɨbɨ Yahuda yi tə sɨ e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e itsɨkunɨng sɨ Kwə Fi, bɨ o nəsə bi be le, ku nihyã nɨ on tə le Yeso en mwə wə kə nɨ. 5 Sɨ le la le tswe sɨbi, bɨ e tsa en tə wə sede. 6 Yahuda kwələ on pələ le, bɨ o pəsɔ pɨ pangpɨ nihyã nɨ on tə le Yeso, be kɨngkɨng sapɨnɨ e ifafɨ ywang nɨ.

7 Bɨ vi nɨnglang kumpə nɨ en fi kə e nɨngpunga hyɔ̃nɨng a Hyãlɨ nɨ pəsɔ. 8 Yeso tũ Bitrus be Yohana, o tsɨ le, “Ba o chi tə ba mə Nɨngtang Hyãlɨ ba tsɨ, bisɨ bɨ tang tsung.”

9 E bi wə bi e tsa, “Dɨ pɨ ake sɨ man yidi bɨ mə nɨngtang de?”

10 O kwə nwa le tsa, “Sapɨnɨ ba təkə tangsə Urushalima nɨ, ban kwə ibwi akə dɨ mɨng tang bo. Ba mwə tswa wə ba tə və nɨ o təkə lə hɛ̃. 11 Ba tsɨ itwevə de tsa, ‘Inyi nasɨ nɨng sɨn bipɨ tsa, “Dɨ kwə dzwəwe ake bɨ min tang Nɨnglang Hyãlɨ be e mwəmbwi mi lɨ a?” ‘ 12 On dɨ bə on təkə tangkwə akã nɨ e mə e tsɨkə nɨ. Dɨ pɨ de ho. Tə ba mə bɨ nɨngtang lə pɨ bi.”

13 E tə tangsə və de, ta e chi ma nɨngnɨ Yeso nə le kə nɨ, bɨ e mə Nɨngtang Hyãlɨ pɨbi.

14 Nɨ sapɨ tswekə nɨ, bɨ Yeso be e mwəmbwipu o bwəhywa ji yung ku hywa pɨ tangnɨng. 15 Yeso tsa, “Ɨn tsɨ nɨng mi sɨ hywapɨ nɨ be mwəne nyimi, bisɨ bɨ tang nɨngtang nɨ tsung habi ibe mi pəsɔ ho. 16 Sɨn mi nə bə lə sɨswenɨ fə bɨ tang nɨngtang tsung tɔnə e nə bɨ nyɔ lə tan Ivə və Fi.”

17 Bɨ Yeso dɨ kofi, sapɨ nɨ o kã kə Fi ku we nɨ, bɨ o tsa, “Bə mwə bə tsasə bwa bɛ. 18 Bisɨ fən nwa be bəwu tɔnə Ivə və Fi wu yang hi.”

19 Bɨ o dɨ kumpə, sapɨnɨ o kã kə Fi kuwe nɨ, o tswi nyangshang bɨ o ta e mwəmbwi o, son tsa, “Dɨ sɨ mɨ nɨ, e ta bisɨ bə. Ba tswe mambɨ bisɨ ba nyibi be mi.”

20 Məmbɨ fə o ta le kofi akə tswa nɨngtang o tsa, “Kofi nɨ dɨ kwəsələ və Fi ahu nɨ o tsakə be nhywi mi nɨ te hywa bisɨ bə nɨ. 21 Be ku nhywe nɨ, ifakə ku tangsə bi mə tswə, dɨ ifɨ nɨ tə kə mwə mi ho. 22 Yɨ Ifafɨn bubwi mə nəlɨ və Fi. Be nyishi lə bisɨ ita mwə a mi!” 23 E mwəmbwi o pəsɔ bɨ bipɨ bwəle dɨ wə tswe nɨngnɨ lɨ tangsə bi nɨ.

24 Bɨ e pəsɔ pɨ tsasə nwa bwəle dɨ wə ku kə ihyãfɨ tangsə le lɨ. 25 Yeso nə le lə tsa, “Fangwa nɨ, e ivə be e ihyãfɨ hywa e tsɨku e ifɨ və le, le hɛ̃ e dɨ ku le kə e ipələ e ifɨ. 26 Be tangsə bɛ, e ifɨ akã fə be ku le hywa, kə e ifɨ a həng. E ihyãfɨ dɨ kə e mwənshə. 27 Tangsə itwevə be mwənshə o, dɨ wə kə ifɨ dɨ nɨngtang tɛ pɨfa? Tɨtɛ nɨ dɨ mwənshə. Məmbɨ lo pɨ nɨ, bisɨ ɨn ku kə mwənshə tangsa bɛ. 28 Ba ku be mi kə bianɨng hywapɨ nɨ kusɨn min tswe kə ibe nɨ. 29 Mə təlɨ tami tə mi tsɨkunɨng, mambɨ kusɨ min ta bə, 30 tang bə nwa sɨ ivə a mi. Fə bən ku, ku e kəzɛ̃ bən tswe e nwa Israila bwahywa ji yung nɨ kitə lə.

Yeso Nə Ngwa Lalɨ Və Bitrus

31 “Siman, Siman, Shetan sɨn yidi pɨ kwə bə dɨ tə ye mə nɨngnɨng tangsə wəng. 32 Be ɨn pinwa bisɨ təlɨ a bianɨng və bə bin o yɛ. Sapɨnɨ a mwəmyɛ̃ fə a wu sɨ mi yang, a mi e hywĩ mə pwəsɨ le tsalə.”

33 Bitrus tsa, “Itwebɨ, ɨn kwələ yang min tə tangkwə tsə e ifɨ be mə kə, a dɨ bwi lɨ yang bɨ bwi tsung.”

34 Bɨ Yeso tsɨ wə, “Bitrus, min nə mə lə, pə yɛ tata be hywapɨkĩ lɨ jɛnɨ mən la mɨ hywi bwatə.”

35 Bɨ Yeso bi le, “Sapɨnɨ Ɨn tũ bə tə bə nə kə bi və Fi bə dɨ sede, ho mwənə aloyang nɨng yasɨ lo nɨ, nɨng a kə lə bə yang?”

Bɨ e tsa, “Oho.”

36 O tsa, “Sɨswenɨ, bə dɨ sede be ho mwənə və bə. Ifɨ nɨ ywang be kafale lo yang o dɨ nɨng yasɨ o jə kə tsɨng! 37 Hywapɨ wu yang, nɨng nɨ e ilinwa, nə kə ku mi nɨ, ɨn tswutswe mambɨ tsa, ‘E sa wə tangsə e ifɨ abe.’ ”

38 Bɨ e tsa, “Itwebɨ, bɨ lə be kafare bwəng nə bi.”

O tsɨ le, “Lolə yang.”

Yeso Nə Bi Be Fi Ku Te Zaitun

39 Bɨ Yeso ji tə ku te zaitun ma tswelɨ son tswekə tɨtɛ nɨ, e mwəmbwi o tə tsung be wə kə. 40 O tə kə pɨ de nɨ, bɨ o tsɨ le ɛ, “Ba kũ Fi, hɛbila bi ban o sɨ pɨnyipɨ və Shetan yɛ.” 41 O ho o tə a chi tswilə ma tswilɨ və te nɨ e gbɛ be kəna nɨ, bɨ o pə dzwang wə hywa o nə bi be Fi. 42 O tsa, “Ta mi, a kwələ yang, a dɨ mi iləng pwəne nɨ lə ku mi. Le hɛ̃, dɨ yidi mi lo, dɨ nɨng nɨ man yɛdi nɨ kə e tswe.” 43 Bɨ inə nwatũ dzwe akə hu ji sɨ Yeso, bisɨ yiwə ku nyi a tsalɨ. 44 Bisɨ wə tangsə nyishi, o pwəsɨ wə tsa o kũ Fi, pɨtswə̃ sɨn bu sɨ we ma hywi sɨn te hywa.

45 Sapɨnɨ o yikə pɨ kũ Fi nɨ, bɨ fə tə o chi e mwambwi o sɨn lwe nɨnglwe hake sɨ a tɨnglɨ be ywabe. 46 Bɨ o tsɨ le ɛ, “Bisɨ bəde sɨ ban lwe nɨng lwe? Ba yi ba kũ Fi, hɛbila bi ban o sɨ pɨnyipɨ və Shetan yɛ.”

E Mwə Yeso Bisɨ E Pi Wə Ku Kə

47 Wə ku bi a nəlɨ ho, pa en nyalɨ e ifafɨ kə dzung dzung wu tsung be Yahuda tsɨng tangsə e mwəmbwi bwahywə ji bwəng nɨ, dɨ wə kə ifɨ nɨ o chi nɨ. Bɨ o ho o tə a sɨ Yeso pɨ mwə wə tsɨ ngyəng wəl, 48 be Yeso tsɨ wə tsa, “Yahuda, man yidi pɨ le Yɨ Ifafɨ tə ho bɨ man tsɨ nwa mə tswa kəna mi ma pɨ tsapɨ və ifɨ a pikang nɨ a?”

49 E mwəmbi o bəkə nɨng nɨ yin tswekə pɨnɨ, bɨ e tsa, “Itwebɨ, bɨ tsə sɨ le be e kafare və bɨ a?”

50 Mwəmbwi və Yeso akə kə chwichwi a na li və tsɨng tangsə e mwənshə və e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng de.

51 Bɨ Yeso tsa, “Loləyang mambɨ!” Bɨ Yeso pang na sɨ chwɨchwi shə de, chwɨchwi ibwi de fə tsɨ pɨmbe o. 52 Bɨ Yeso nə e ifɨ nɨ ji pɨ mwə wə kə nɨ, e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e ihyãfɨ tsə ywa nɨ sen tsɨ nɨng sɨ Kwə Fi, be e nyɔ ihyãfɨ de o tsa, “Ba ji be kafare be e kə nɨ, mi dɨ ifɨ nɨng yinɨng be nɨng bi na? 53 Bɨ ku tsung kəvivi mi be bəkə tangsə Kwə Fi, tswe nwu ba mwə mi pɨbi lo? Be dɨ hywapɨ və bə be e tsɨkunɨng tangkuchi ho nɨ.”

Bitrus La Yeso

54 E mwə wə kə nɨ, bɨ e to wə e le chi, e tə be wə və ihyãfɨ və e ifɨ hyɔ̃nɨng. Bitrus tsɨ pɨ a tswili bɨ son mwə tswa le. 55 E tsə ywa de mə dzwa tangsə və de, bɨ Bitrus wu ku tangsə le son bwi dzwa tsung be le kə. 56 Imwə a iye akə lə kə mwənshə tang və de, shə de bə Bitrus ku sɨn bwi dzwa nɨ, dɨbɨ o tsɨ nɨng pikang sɨ wə, imwə a iye de tsa, “Kəbi a nɨng, lə tangsə e ifɨ mwə nyi.

57 Be Bitrus tsa nwa tsa, “Iye, ɨn mɛdi pɨ bəlɨ wə lo!”

58 Nalə tswanɨ ifɨ akə bə Bitrus bɨ o tsa, “Mə tsung be le kə.”

Bitrus kwə nwa wə tsa, “Mə ibwi nɨ, mi be le lo!”

59 Awa tsɨng wu pe kə nɨ, bɨ ifɨ akə ben tsɨng wu tsa, “Ibwi nɨ dɨ ifɨ a Galili, kəbi a nɨng wə tsung be Yeso kə.”

60 Be Bitrus tsa, “Mə ibwi nɨ, ɨn yi chi ku bi nɨ man nəkə nɨ lo.”

Wə ku bi anəli ho bɨ yɛ akə tata. 61 Itwebɨ myɛ chi e sɨ Bitrus, bɨ nyi Bitrus o sɨ bi nɨ Itwebɨ nə wə suko tsa, “Pa yɛ tata lɨ be hywapɨkĩ, man tsa nwa hywi bwatə, a yi mi lo.” 62 Bɨ Bitrus pa ji, o tata pikang lə sɨ wə.

E Yɔ Yeso Fə E Tswe Wə Nɨngbənɨng Lə

63 E ifɨ tsə ywa nɨ sen tsɨ nɨng sɨ Yeso nɨ, mə wə be pɨyɔpɨ fə e tswe wə nɨngbənɨng lə. 64 E tsə bwa nɨng wə be zənɨng fə sen bi wə bi be pɨyɔpɨ sen tsa, “A nə bɨ lə, dɨ wəde gbə mə?” 65 Fə e nə wə e bi akə lə, kə bi pɨyɔpɨ.

E Tə Be Yeso Pɨpi E Ihyãfɨ

66 Pɨ kəkə nɨ, bɨ e ihyãfɨ Yahuda be e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng və le, be e inyinasɨ le nwa və Musa wu pɔsə pɨ a tsɨng bɨ e ifɨ tsə ywa wu be Yeso pɨpi e ihyãfɨ de. 67 Bɨ e ihyãfɨ de tsɨ wə a, “A nə bɨ lə, dɨ mə kə ifɨ nɨ Fi gbə wə sɔ lə nɨ?”

Bɨ o tsɨ le ɛ, “A ɨn tsa dɨ mi kə ifɨ de yang, ba pa ba kwələwu. 68 Fə ɨn bi bə bisɨ bəde ba kwələ be mi lo yang, ba pa ba kwə mi ləwu. 69 Vi lə sɨn wulɨ nɨ mi Yɨ Ifafɨ yin chi pɨ kulɨ na li Və Fi Itsɨkunɨng.

70 Le hɛ̃ və le pɨbi bi Yeso tsa, “Dɨ mə kə Yɨ Fi ho?”

Bɨ o tsɨ le, “Ba nə yang nɨ ba tsa dɨ mi.”

71 Dɨbɨ e ihyãfɨ de tsa, “Nyɔ bi akə lə? Bɨ be ku bɨ bɨ li yang nwa wə ɛ!”


 lTɨtɛ nɨ, e Yahuda sen tsasə mambɨ fə sen tswesə be nwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.