Sa Ngwutsɨng ji Tsɨng

21

Nɨngtənɨng və Hebwi

1 Yeso dɨ ku wə, bɨ o bə e ifɨ nɨngchinɨng wu sen le nɨngtənɨng və le tang ji pɨ dɨ nɨng Kwə Fi. 2 Bɨ o bə hebwi akə kə ibe ifɨ, wu tə kwəbo bwayung. 3 O tsa, “Sɨ min nə bə lə, hebwi nɨ tə nɨngnɨ pe nyɔ e ifafɨ yang hɛ̃. 4 E ifafɨ nɨ hɛ̃, dzwɛ tswəni tangsə nɨngnɨ e ləkə nɨ, be wə, nasɨ nɨngnɨ be wə kə ho bɨ o tə.”

Yeso nəbi və nɨng bəlɨ a tswe sɨbi nɨ yin wukə chi nɨ.

5 E mwambwi o pəsɔ pɨ yənwa və sə̃lɨ və Kwə Fi, be te apikang pwɔsɨ e nɨngtənɨng nɨ e tə kə Fi nɨ. Yeso tsa, 6 “Vilə sɨ wulɨ, Kwə Fi nɨ sɨ ban bə tsɨkə nɨ, en de wə en yə hywa, pa e yə te akə ku akəwu.”

7 E bipɨ e tsa, “Inyi nasɨ nɨng, be donɨ bɨ e nɨng de yin tswelɨ a? Dɨ bə kə nɨngbəlɨ nɨ bɨn yikə pɨ vi de wuyang?”

8 Yeso tsa, “Ba ku be yulɨ. Kə e ifɨ akə yin wu be dzung mi, en tsa dɨ le kə mi. En tsɨ ba vi de tswe yang, bi ban kwələ yɛ. 9 Aba ba li bi və bwi a talɨ, be nyənglɨ a na bwi yang, bi ban bibi yɛ. Dɨ yintɨngku fangwa holo.”

10 O yiku o tsa, “E hywa yi en tasə bwi bwale, e ivə yin jibwi bwale. 11 Yi ban li bi və hywa myɛ sɨ pelɨ, hwə sɨn dzulɨ, fə nɨngshi yin ho lopɨ hɛ̃. Ban bə e nɨng tswe sɨbi be e nɨngbəlɨ dzwe. 12 Pa wu tswelɨ hɛ̃, en mwə bə, en tsɨ bə chi. En təbe ba kwə pɨkwəsəku, en tsə bə tənkwa ɛ. En wu be ba pɨpi e ivə be e itwe hywa bisɨ mi. 13 E nɨng nɨ yin chi ba bisɨ sɨ ban nə bi alalɨ mi. 14 Ba tsa nyi bi ban yilə ku bə bi və nɨngnɨ ban nakə ban jikə kuba nɨ yɛ. 15 Min təbə yulɨ be yɨngan bi nɨ e iwənyi ba pa le ba be biwu nɨ. 16 E ichilɨ bə mwə ba yin tɨtə, e hywĩ ba, e lənyɔ, be e tswə bə, en yə e ifɨ akə, e ifɨ hɛ̃ yin la bi və bə. 17 E ifɨ hɛ̃ en la ba bisɨ mi. 18 Le hɛ̃ tsa kuba tsɨng lawu. 19 Ba tsɨ tsa ba jiku ji.”

Yeso Nabi Ku Olɨ Və Urushalima.

20 “A ba bə e itəbwi kwɛ Urushalima le tangsə yan ba yipɨ hywa pɨ delɨ o wuyang. 21 E ifɨ nɨ Yahudiya nɨ e hywi e tə ku te. E ifɨ nɨ tangsə Urushalima nɨ hywi, e ifɨ nɨ ywang hywa de nɨ bi fə en tə və yɛ. 22 Vi a wə Dɨ vi Tɔla. Bisɨ bi və e ilinwa və Fi tan dəro tsɨkə bi a nɨng. 23 Nɨng a shi lɨ lə bisɨ e iye ywa be e ifɨ nɨ be imwə tswamwi, hywa pɨ de ibe lə ihyãnɨng, e ifɨ yin tswe ibe tswətswəlo. 24 E ifɨ akə en yə le be kafare, e ifɨ akə en bwi le en təkə hywa a nɨngfa tə en myɛ̃kə mwanshə. E ywavə wu mwə Urushalima na en tə le ibe tɛmə vi nɨ Fi təkə e ywavə lwekə ivə ku le nɨ tɨngyəng hĩ.

25 “Ban bə nɨng tswe sɨbi nɨ mɛdi pɨ tswelɨ lo sɨ fi be hywĩhywĩ be ndzɨng dzwe. Ku e ifɨ fangwa hɛ̃ yin lwilwi bisɨ wi chi nwə akã be ywa ku mɨng nɨ sɨn wə ma npɔ̃. 26 Nɨng e ifɨ yin fɨsə bisɨ bilɨ a bi be e nɨng nɨ sen bəkə yin wu fangwa lə nɨ, e nɨng sambe dzwe nɨ yin yiyo. 27 Habi en bə Yɨ Ifafɨ yin hu jikə, tangsə chi be sambe be kãlɨ o ho. 28 Sapɨnɨ e nɨng nɨ hɛ̃ pəsɔ pɨ tswe nɨng yang, ba yi ba tsɨ pu, ba dɨ ku bə ba yi kə dzwe bisɨ sapɨ jili a ku və bə kyə̃pɨ yang.”

29 Bɨ Yeso nə le nwabi nɨ lə tsa, “Ba bə kəfe be nyɔ e kə hɛ̃, 30 Aba yang le pəsɔ pɨ pəlɨ yang, ba yipɨ ywadzwi kyə̃pɨ yang. 31 Do mambɨ, sapɨnɨ ba bə e nɨng sɨn tswe nɨng ma nɨ yang, ba yipɨ Ivə və Fi kyə̃pɨ yang. 32 “Ka akang, e nɨng nɨ yin tswe nɨng hɛ̃, e ifɨ a hywapɨ nɨ ku lə, e bwi lo. 33 Jwe be fangwa nɨ yin pɨpe, be e bi mi sɨn pe lo.

34 “Ba mə ba tsɨ pikang, bi ban yə tanglɨ a nɨng, be nwalɨ a nɨng, be nyishi fangwa nɨ dɨ hakilo və bə yɛ. Mambɨlo yang, vi nɨ wun chi bə ma mɨng gba be nyinyi nvi. 35 Bisɨ vi nɨ yin wu e ifɨ fangwa nɨ lə hywakĩ. 36 Ba tsɨ tsa, ba wədəkə pɨ kũ Fi kəvivi, bisɨ ba chi sambe pɨ jiku sɨ e nɨng nɨ yin tswe nɨng nɨ, yə ba tsɨ pɨpi Yɨ Ifafɨ.” 37 Vi hɛ̃ Yeso sɨn nyi na sɨ nɨng tangsə Kwə Fi, hywa pɨ nɨ nandzwi pəkə nɨ yang, on mwə nya fə on lwe ku Te Zaitun. 38 Be nyinvi a bubu, e ifɨ wun pɔsə sɨ wə tangsə Kwə Fi bisɨ e li bi o.

Leave a Reply

Your email address will not be published.