Sa Ngwutsɨng ji Tǝ

23

E Tə Be Yeso Pɨpi Bilatus

1 Bɨ e ihyãfɨ de hɛ̃, mwə Yeso təkə sɨ Bilatus. 2 Nana bɨ e pəsɔ pɨ nə bi nɨ wu be le kə nɨ, e tsɨ wə, “Bɨ mwə ibwi nɨ, son lwi ku e ifɨ vəbɨ. O nə le bi en fə Kaisar sede gbaku yɛ, fə son dɨ ku wə kə Ifɨ nɨ Fi gbəwə sɔ nɨ.”

3 Bɨ Bilatus bi Yeso tsa, “Dɨ mə kə Ivə ve Yahuda?”

Yeso kwə nwa wə tsa, “Mambɨ, ma nəlɨ mə.”

4 Bɨ Bilatus myɛ chi wə, e sɨ e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be nyɔ e ifafɨ hɛ̃, o tsa, “Ɨn chi ibwi nɨ be ayibe akə lo!”

5 Le hɛ̃ e gba chwi lə fə sen nəlɨ sen tsa, “Pɨnɨ o təkə hɛ̃ hywa Yahudiya, son lwi ku e ifɨ be e nɨng nɨ son nyi e ifafɨ nalə nɨ. O pəsɔ Galili bɨ o wu kə Urushalima.”

6 Bilatus likə nɨ, o bi pɨ o tsa, “Wə dɨ ifɨ a Galili?” 7 E kwə nwa wə e tsa wə dɨ ifɨ a Galili nɨ, bɨ Bilatus to wə tə Hiridus, bisɨ Galili le tangsə hywa və Hiridus. Sapɨ de nɨ, Hiridus lə Urushalima.

8 Sapɨnɨ Hiridus bəkə Yeso nɨ, o li lalɨ bisɨ be tswilɨ kuson yidi pɨ bə Yeso. O li bi ihyãnɨng ku Yeso, bɨ o tsɨ nyi son yidi pɨ bə Yeso tswe nɨngtswesɨbi akə nɨng wɛ. 9 O bi Yeso bi ihyãnɨng, be Yeso la pɨ kwə nwa wə lɨ. 10 E ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e inyinasɨ lenwa və Musa, tsɨ pɨbi sɨn nə bi a be ku Yeso be nwakwəng. 11 Bɨ Hiridus be e ifɨ gbadzwa o, yɔ Yeso, fə sen mə wə. Bɨ e ya wə nɨng yasɨ a pikang lə, e to wə fə e tə Bilatus. 12 Fi a ina bɨ Bilatus be Hiridus myɛkə e tswəsa. Tɨtɛ nɨ en kwəsə lo.

13 Bilatus pwɔ e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng, be e inyinasɨ lenwa və Musa, be nyɔ e ifɨ hɛ̃ pɨ a tsɨng, 14 bɨ o tsɨ lɛ, “Ba mwə ibwi nɨ ba tə mɨ ba tsa, son lwi ku e ifafɨ pɨpi bɛ, be ɨn bi wə bi hɛ̃, ɨn chi wə be ayibe akə lo ku bi nɨ ba ki nwakwəng o sɨ mi bisɨ wə nɨ. 15 Mambɨ, Hiridus chi wə be ayibe akə lo, dɨbɨ o to wə fə tə bɨ. Ibwi nɨ tswe ayibe nɨ en yə wə kə nɨ lo. 16 Bisɨ mambɨ, mɨn tswe hu sɨ wə be nɨngbanɨng yə ɨn le wə na.” 17 Tɨtɛ nɨ sɨ nɨnglang Hyãlɨ ve Yahuda hɛ̃, Bilatus sɨn le ifɨ tsɨng na, təngsə e ifɨ nɨ e tsəkə tangkwə nɨ.

18 Bɨ e ki nwakwəng be wi tsɨng e tsa, “A to ibwi nɨ, tə te yə wə! Be a le Barabas na tə!” 19 Barabas de, dɨ ibwi akə nɨ e tsəkə tankwə bisɨ o yi be hakilo ve e ifɨ a və le, be yəlɨ və ifɨ. 20 Bilatus la nwa le bisɨ son yidi pɨ le Yeso na tə. 21 Be e ku lə be nwakwəng sen tsa, “Pi wə ku kə ɛ! Pi wə ku kə ɛ!”

22 Bilatus bi le a hywi nɨng bwatə tsa, “Bisɨ bətɛ? Be dɨ ayibe akɛ bɨ o tswe? Ɨn chi wə be ayibe akə lo nɨ min yə wə kə, bisɨ mambɨ min nə hu sɨ wə be tswe yə ɨn le wə na.”

23 Le hɛ̃, e tsɨlə be wi kɔ̃kɔ̃ sen yidi e pi Yeso ku kə ɛ, fə nwakwəng və le pe sambe o. 24 Bɨ Bilatus tə nwa, e tswe wə nɨng nɨ sen yɛdi nɨ. 25 Ma yidi və le, Bilatus le Barabbas na, ifɨ nɨ e tsəkə tankwə bisɨ yilɨ a hakilo e ifɨ a və le, be yəlɨ a ifɨ nɨ. Bɨ o mwə Yeso o tə le tə, bisɨ e tswe nɨng nɨ nyi le yɛdi be wə kə.

Pilɨ Və Yeso Ku Kə

26 Sapɨnɨ e ifɨ gbadzwa to Yeso le chi sen təkə ho, bɨ a kwəsə be ifɨ akə nɨ sen dzukə Siman, dɨ ifɨ a Sayirin, o fə fanɨng son tə və wə Urushalima ho. E mwə ibwi de, bɨ e tswe wə o dɨ gãlɨkə nɨ en pi Yeso ku wɛ nɨ, mwə tswa Yeso. 27 E ifɨ kə dzungdzung mwə tswa le, tangsə le e iye akə lə nɨ sɨn go ta bisɨ Yeso. 28 Be Yeso kwəng bɨ o tsɨ lɛ, “Bə e yɨ a iye Urushalima, bi ban tata bisɨ mi yɛ, ba tata bisɨ ku bə, be e yɨ bə. 29 Vi lə sɨn wulɨ nɨ ban tsa, ‘Jang kang e iye hona yang, nɨ mɛdi pɨ chi yɨ lo nɨ, be mi nɨ yɨ a hɛ̃ mɛdi pɨ ũ kə lo nɨ.’ 30 Sapɨte, en kũ e te en tsa, ‘Ba o ku bɨ!’ fə en nə e nwa ngyang lə en tsa, ‘Ba tswi bɨ!’ 31 A en tswe e nɨngnɨ hywapɨnɨ kə sɨn ywĩ toto sɨswenɨ yang, dɨbə en tswe be kə de aba o chiyang ho ɔ?”

32 E ifɨ abe bwayung akə lə nɨ, e to le e chi be Yeso bisɨ tə e yə le tsung. 33 E tə pɨ akə nɨ sen dzukə Kwəng Ji Ku nɨ, Pɨbi bɨ e pi Yeso ku gãlɨkə tsung be e ifɨ abe bwayung nɨ. E pi Yeso ku gãlɨkə a tangsə, fə e ifɨ abe bwayung nɨ, e pi tsɨng ku gãlɨkə a na li, ifɨ a tsɨng ku gãlɨkə a na mi.

34 Bɨ Yeso a nwa wə tsa, “Ta mi, a e nyi mə hywa sɨ e ifɨ nɨ, bisɨ e yi nɨngnɨ sen tswekə nɨ lo.” E ifɨ gbadzwa de, gbə nɨngbimbɨng, ke e ifɨ nɨ tang kə hɛ̃, en bwi nɨngtsənɨng o, en tsəsə bwale.

35 E ifafɨ tsɨ pɨbi sen bəlɨ, bɨ e ihyãfɨ de mə Yeso sen tsa, “O gba e ifɨ akə o le na yang. Kə akang a dɨ wə kə Ivə nɨ Fi gba wə sɔ lə nɨ yang, o gba ku wə o le na.” 36 Be e ifɨ gbadzwa hɛ̃, sɨn mə Yeso be pɨ yɔpɨ, dɨbɨ e tə wə dzwe mi. 37 Sen mə wə sen tsa, “Kə akang a dɨ mə kə Ivə ve Yahuda yang, a gba ku mə a le na!” 38 E vĩ ku kə a pyənglɨ akə e tsa, “DƗ IVƏ VƏ E YAHUDI HO NƗ.” Bɨ e pi ku gãlɨkə nɨ e pikə Yeso pɨbi nɨ.

39 Tsɨng tangsə e ifɨ abe bwayung nɨ, yɔ Yeso, o tsa, “Ɨn tsa mi ɛ ke dɨ mə kə ifɨ nɨ Fi gba wə sɔ nɨ? Mambɨ yang, a gba ku mə a le na, yə a gba bɨ a le na!”

40 Ifɨ a tsɨng go hywĩ o tsa, “Man bibi və Fi lo? Mə nɨ, e tswe mə kitə a tsɨng be wə hɛ̃! 41 E pibɨ ku kə ɛ hywi wə ɛ, bisɨ e ayibe nɨ bɨ tswekə e ifɨ lə nɨ, be ibwi nɨ tswe ayibe akə lo.” 42 Bɨ o nə Yeso lə o tsa, “Yeso, sapɨnɨ a təkə Ivə mə yang, bi nyi mə chĩ sɨ mi yɛ.”

43 Yeso tsɨ wə, “Kə akang, min nə mə lə, jɛnɨ man ku tsung be mi tangsə Pɨ Hũlɨ və Fi.”

Bwa Və Yeso

44 Be fi ho wu ku, bɨ tangkuchi dɨ hywa de hɛ̃, tə kə bi bwatə a nandzwi. 45 Dɨ bɨ fi nɨ lwe dzwe sɨn kəpɨ nɨ, yə pɨ kəpɨ. Nɨngji nɨ sen ɔ kə tang Kwə Fi nɨ, o hyəng bwəng. 46 Bɨ Yeso dzupɨ be wi kɔ̃kɔ̃ tsa, “Ta mi, min tə kwəng mi le kənə mə!” O nəkə mambɨ nɨ, bɨ o hũ hũlɨ a nyitɨngku, o bwi.

47 Sapɨnɨ ihyãfɨ və e gbadzwa Roma nɨ pi Yeso ku kə, bə e nɨngnɨ tswekəpɨ nɨ, bɨ o kã Fi o tsa, “Kə akang, ibwi nɨ dɨ ifɨ a pikang nɨng Fi!” 48 E ifafɨ nɨ pwɔsə pɨbi bisɨ e bə be nɨng le nɨ, bə e nɨng nɨ tswekəpɨ hɛ̃, bɨ e fə e tə və, e bwi na le e tsa ɛ gyang le. 49 E ifɨ nɨ yi Yeso hɛ̃, be e iye nɨ mwəkə tswa wə Galili nɨ, e tsɨ pɨ a chwilɨ bɨ sen bəlɨ.

Chwilɨ Və Yeso Tũ

50 Ifɨ akə lə pɨbi nɨ sen dzuka Yusufu, wə dɨ ifɨ akang son tswe nɨng a pikang. O lə tsɨng tangsə e ihyãfɨ Yahuda. 51 Dɨ ifɨ a Arimatiya tangsə hywa Yahudiya. O ku lə son midzwi wulɨ a ivə və Fi. Be o kwələ be nɨngnɨ nyɔ e ihyãfɨ de tswekə be Yeso nɨ lo. 52 Bɨ o tə sɨ Bilatus, bisɨ o kũ, e tə wə bwa Yeso. 53 O dɨ bwa Yeso, o pĩ kə hywa, yə sɨ gãlɨkə nɨ e pi wə pɨbi nɨ. O dɨ nɨngji a fɨ, bɨ o bɨng kə sɨ bwa Yeso, fə o le wə tangsə tũ akə lə nɨ sen ha sɨ te. E mɛdi pɨ le ifɨ akə tangsə tũ de lo. 54 E nɨng nɨ hɛ̃ tswe nɨng habi Vi Hũlɨ və e Yahuda le nyi wulɨ ho.

55 Sapɨnɨ e dɨ bwa Yeso sen təkə nɨ, bɨ e iye nɨ mwə nyi Yeso Galili nɨ mwə tswa le, bisɨ tə e bə tũ nɨ en le Yeso pɨbi nɨ, be lelɨ nɨ en le wə kə nɨ. 56 E fə e tə və, bisɨ e chi ye mumu be nywi nɨ en mə wəkə sɨ wə lə pikang ho.

Pa en nyalɨ Vi Hũlɨ wuyang, bɨ e hũ sɨ le ma nɨng nɨ lelɨ a nwa nəkə nɨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.