Sa Ngwutsɨng ji Nyǝ

24

Yeso Yi Tũ

1 Dzwe Vi Hũlɨ be yinvi abubu e iye wapɨlə tə ku tũ. E iye de tə be ywĩ nɨ kũ wə ye mumu na le, dɨ le e ywĩ be na le. 2 Sapɨnɨ e təkə pɨbɨ nɨ, e bə nwa tũ lwe yinfa, bisɨ ifɨ akə ke te de e chikə nwa tũ de e yə pɨ yang. 3 E tə tangsə tũ, be e chi itwebɨ Yeso lo. 4 Bi de yilə le. Bɨ e bə e ifɨ akə bwəng nɨng yasɨ vəle kusɨn chwĩ yiyi. E ifɨ de tsɨ pəsəpi be le. 5 Sɨbi tswe e iye de e pə hywa. E ifɨ de tsɨ lɛ, “Tswe wũ sɨba bapɨ ifɨ be hũlɨ tũ i lɨ ɛ? 6 Ba kyɛ̃ nɨng nɨ o nəbɛ lə nɨ, o yi yang ma nəlɨ o nə ba kələ Galili nɨ. 7 O tsa en le Yɨ Ifafɨ en tə e ifɨ nɨngbe, en pi wə ku kə ɛ, be nɨng bwatə a vi on yi tũ.”

8 Habi bi de o nə le la nɨ o nyi le ho. 9 Bɨ e fələ tə e nə nyɔ e mwambwi o, be e ifafɨ lə, nɨng nɨ sɨn təkə nɨ hɛ̃. 10 E iye de wu nəkə bi nɨ dɨ Maryamu Iye Magadala, be Joana, be Maryamu na və Yakubu, be e iye nɨ wu nəkə e mwambwipu wə bi de lə nɨ. 11 Le hɛ̃ e mwambwi de kwələ lo, sen tsɨ a lɛ dɨ bi anfa. 12 Bitrus hywi putũ tə ku tũ. O gbə tsɔ wə hywa nwa bwa o bə ifɨ a kə lo, dɨ nɨng nɨ e kwakə bwa nɨ yinfa bɨ o chi. Bɨ fə o tə və kuson nyi bi və nɨng te tswekə pɨ nɨ.

Yeso Chi E Mwambwi Nɨhyã Imawus

13 Vi de, bwəng tangsə e mwambwi o, sen tə və akə nɨ sen dzwuka Imawus nɨ, yilɨ Urushalima chwilu tswe yang kilomita bwahywə. 14 Le nɨhyã, kusen yɔbi və nɨng de tswe kə pɨ nɨ. 15 Le ku bi a nəli, bɨ Yeso wu ləsə pu be le. 16 Le hɛ̃, e yipɨ dɨ Yeso ləsə pu be le lo, bisɨ Fi ki nɨng le, e yi wə lo.

17 O bi le o tsa, “Dɨ bi bə sɨ ban yɔ sələ ku nɨhyã?”

Ywa le be bɨ e tsɨ hywa pɨ a itsɨng. 18 Tsɨng tangsə le nɨ sen dzuka Kilyobas, kwə nwa wə tsa, “Min bə ma dɨ mə tsɨng Urushalima bɨ yipɨ e nɨng tswe kə pɨ pəle nɨ lo!”

19 Yeso bi wə tsa, “Be dɨbə tswe nɨng?”

Bɨ e tsa, “Bi və nɨng nɨ e tswekə Yeso ifɨ a Nazarat nɨ! Wə dɨ ilinwa və Fi. Nəlɨ a bi o be tsɨkunɨng, fə o tswe nɨng bisɨ pɨpi Fi be e ifafɨ hɛ̃. 20 Le hɛ̃, e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e ifɨ ivə və bɨ, mwə wə tə bisɨ tə e tũ wə kitə bwa lə fə e pi wə ku kə ɛ. 21 Bɨ pə nyi bɨ ku wə ɛ bɨ tsa, ‘Dɨ wə kə Ifɨ nɨ wu kə bisɨ o gba Israila o le na.’ Dɨ nɨng bwatə a vi ho be tswelɨ və e nɨng nɨ. 22 Bɨ e iye akə tangsə bɨ nɨ sɨ bin mwə nyi wə nɨ, tə ku tũ be yinvi abubu, fə e wu be bi wa nyi, 23 e tsa, ‘E chi bwa wə lo tũ.’ Fə e bə e Inənwatũ dzwe nɨ tsɨ le tsa, ‘Yeso lə be hũlɨ!’ 24 E ibwi akə tangsə bɨ hywi putũ tə tũ, kə akang ma nəlɨ və e iye de, e chi bwa wə lo.”

25 Bɨ Yeso tsɨ le ɛ, “Dɨ hywɛlɨ ve bə ho sɨ bɛ nɨ? Ba shi pɨ pənyi sɨ bi və Fi nɨ e Ilinwa O vĩ kə tangsə dəro nɨ! 26 Ɨn tsa mi ake e ilinwa və Fi o chi nə bi e tsa, Ifɨ Nɨ Fi Gbə Wə Sɔ nɨ, yin tswe ibe ku e nɨng nɨ hɛ̃, habi o chi kãlɨ o ho lo ɔ?” 27 Bɨ Yeso nə le e nɨng nɨ lə e vĩ kə ku wɛ tangsə dəro, pəsɔ sɨ e dəro nɨ Musa be e nyɔ e ilinwa vĩ kə nɨ.

28 Sapɨnɨ e kyə̃ vəbɨnghu nɨ sen yidi pɨ tə dzwəwɛ pɨbi nɨ, bɨ Yeso tswe ma o pe on tə a chi. 29 Bɨ e kũ Yeso bisɨ o lwe tsung be le, pɨ kə yang o tə, bisɨ nandzwi tsweyang. Fə pɨ kyə̃ pɨ fɨlɨ yang. Bɨ o kwələ.

30 Hywa pɨ nɨ e ku hywa pɨ tang nɨng nɨ, bɨ Yeso dɨ kumpə kã Fi, bɨ o wə son tsə le. 31 Bɨ nɨng le kə, fə e yipɨ dɨ Yeso be le. Nana bɨ o pəchĩ o la!

32 E bisə bi bwa le e tsa, “Sapɨnɨ bɨ be wə nɨhyã son nə bɨ bi və e nɨng nɨ e vĩ kə tangsə Dəro və Fi nɨ, nyi bɨ li lalɨ lo ɔ?” 33 E yi e tsɨ pu nana bɨ fə e tə Urushalima, tə e chi bwahywə ji tsɨng nɨ be nyɔ e ifɨ e ku pɨ a itsɨng. Wulɨ və le ho bɨ e wa le e tsa, 34 “Kə akang Itwebɨ yi yang! O ji yang sɨ Bitrus.”

35 Bɨ e ifɨ nɨ fə kə Imawus nɨ sen na bi və Yeso nɨ ji sɨ le ku nɨhyã, be nɨng le nɨ be kə sapɨnɨ o wə kə kumpa o tsə le kə nɨ.

36 Le ku bi a nəli bɨ Yeso ji sɨ le, o tsɨ le tsa, “Nyi a tãlɨ ku tsung be bə kə.” 37 Le hɛ̃ sɨbi tswe le e tsɨ alɛ dɨ jang bɨ e bə! 38 “Dɨ bə tə bə sɨbi? Tswe nwu sɨ ba hĩ be mi dɨ wa? 39 Ba bə nyi na mi, be tswapu mi. Ba yipɨ dɨ mi, dɨ jang lo. Ba pang mi be na ba bə. Jang ywang be tswəsɨ ma miwu!”

40 Yeso nəkə mambɨ nɨ, ta le na kəna be tswapu wə. 41 Le hɛ̃, e tsɨ pɨbi nyi le kĩ lo bɨtsɨng, bisɨ sɨ lalɨ be sɨbi. Bɨ o bi le, “Nɨng a tanglɨ ake lə be bə ɛ pi nɨ a?” 42 E tə wə yɨ hyɨng a walɨ, 43 bɨ o tang nɨng le.

44 O nə bi be le o tsa, “Dɨ e bi nɨ bɨn nə bə lə, hywapɨ nɨ mi be bə tsung nɨ, ɨn tsa, ‘E nɨng nɨ e vĩ kə tang Dəro və Musa be nyɔ e ilinwa və Fi nɨ be tangsə Dəro Zabura hɛ̃, ku mi nɨ wun myɛkə bi anɨng.” 45 Bɨ tə le nyi nyi, bisɨ e chi pɨ yipɨ ku e nɨng nɨ e vĩ kə tangsə Dəro və Fi nɨ. 46 Bɨ o tsa, “Mambɨ, nani nɨ e vĩ tangsə Dəro, e tsa, ‘Tɔle Ifɨ Nɨ Fi Gbə Wə Sɔ nɨ o tswe ibe, o bwi, fə o yi kutũ vi a nɨng bwatə.’ 47 Be dzung wə en nə e ifɨ fangwa hywa kĩ bi alalɨ nɨ tswe e ifafɨ yin yə tswelɨ ayibe, en pəsɔ le Urushalima en tsa, ‘Ke ifɨ nɨ myɛ chi wə e sɨ mi hɛ̃, e nyi hywa lə bisɨ e nɨngbe o.’ 48 Dɨ bə ba tsɨkə e ifɨ nɨ li, fə bə e nɨng nɨ hɛ̃. 49 Ba midzwi hywa Urushalima pəko ba chi sambe nɨ Kwəng Fi yin wukə dzwe, bisɨ min o chi min tũ nɨngtənɨng nɨ Ta mi tsa on tə bə kə nɨ.

Yeso Fə Tə Dzwe

50 Yeso o chi le, e tə Betani, bɨ o bwi kəna wə, o tə le parkə. 51 Sapɨnɨ son tə le parkə nɨ, o yə le, bɨ Fi dɨ wə tə kə dzwe. 52 Sen kã wə, be wi kɔ̃kɔ̃ bɨ fə e tə Urushalima, e yilə be bɛlɨ akã. 53 Sen ku pɨ a itsɨng Kwə Fi, sen kã Fi vi hɛ̃.

Leave a Reply

Your email address will not be published.