Sa Hywǝ ji Nyǝ

14

Yeso Tɨng Sɨshi Və Ifɨ Akə Vi Hũlɨ

1 Vi hũlɨ akə lə, Yeso tə və ihyãfɨ ve Farisa akə pɨ tang nɨng. E ifɨ ihyãnɨng tsɨ nɨng sɨ wə ɛ. 2 Bɨ ibwi akə wu tsɨ pɨpiwɛ, kəpu wə be kəna wə hɛ yɨlə hɛ̃. 3 Yeso bi e Farisa be e inyi na sɨ lenwa və Musa nɨ tsɨkə pɨbi nɨ tsa, “Tsɨ yang e tɨng nɨngshi sɨ ifɨ Vi Hũlɨ ɛ?”

4 E kye be nwa le. Bɨ Yeso mwə kəna ifɨ de, o tɨng kə nɨngshi o, bɨ o tsɨ wə, “A hywi a tə.”

5 Bɨ o tsɨ le o tsa, “Aba nɨngtsa və bə, aloyang yɨ bə wana o bwabu Vi Hũlɨ yang, ba fɨ wə bə ji kə fi aina wa a?” 6 E kye be nwa le, bisɨ bi nɨ en nəkə nɨ ywang.

7 Sapɨnɨ o bə kə e idzwəwe sɨn bəpɨ pɨkulɨ a pikang pɨ nɨngtang nɨ, bɨ o nə le bi lə o tsa, 8 “Aba e dzupɨ mə sɨ nɨnglang yang, bi tə man ku hywa pɨ kulɨ və e ihyãfɨ yɛ. Lakə e tũpɨ yang sɨ ifɨ nɨ pe mə kə be kãlɨ yang. 9 A mambɨ yang, itwevə nɨ tũkə pɨ sɨ bɛ nɨ, yin wu sɨ mə wun tsa, ‘A yi a tə ifɨ nɨ pɨ kulɨ a mə.’ Man yi be suku nɨng mɛ, man tə pɨ kulɨ və e imwə ahang. 10 Aba e tũpɨ sɨ mɛ kə dzwəwɛ yang, a tə a ku pɨ kulɨ və e imwə hang, hɛbilə ifɨ nɨ tũpɨ sɨ mɛ nɨ wu yang on tsɨ ma, ‘Tswəmi, a yi a ku wu pɨ kulɨ və e ihyãfɨ nɨ.’ Dɨ sapɨnɨ man chi kə kãlɨ sɨ nyɔ e dzwəwɛ ho. 11 Ke ifɨ nɨ sɨn dɨ ku wə kə nɨng akə hɛ̃, en fə be wə en wukə hywa. Fə ifɨ nɨ yəku wə hywa hɛ̃, en dɨ wə en yikə dzwe.”

12 Bɨ Yeso myɛ sɨ itwevə nɨ tũpɨ sɨ we nɨ, bɨ o tsa, “Aba a lə be nɨnglang mə nɨ yang, bɨ man tũpɨ sɨ e tswə mə, be e hywĩ mə, be lənyɔ mə, be e ifɨ nɨngchinɨng nɨ kwang ki mə nɨ yɛ. Aba a tũpɨ sɨ le yang, yi en tũpɨ sɨ mə. Mambɨ, e fə mə yang ho. 13 A lə be nɨnglang mə le nɨ yang, a tũpɨ sɨ e ibe ifɨ, be e ibwipu, be e ifɨ kəpu tsɨ, be e igbanɨng, 14 man chi parkə chi. Pa e fə mə sɨswenɨ nɨwu, be Fi yin fə mə fə sapɨnɨ e ifɨ o a pikang yi kə tũ nɨ.”

15 Tsɨng tangsə e ifɨ nɨ kukə sɨn tangnɨng likə bi nɨ, bɨ o tsɨ Yeso tsa, “Ke ifɨ nɨ chi tang kə nɨngtang sɨ nɨnglang ivə və Fi hɛ̃, ifɨ de li a wə lalɨ yang!”

16 Yeso tsɨ wə a, “Ifɨ akə lə nɨ tswe nɨnglang akã, bɨ o tũpɨ sɨ e dzwəwɛ ihyãnɨng. 17 Sapɨnɨ hywa nɨnglang dɨ pɨ tsɨkə nɨ, o tũ mwanshə o tə nə e ifɨ nɨ e tũkə pɨ sɨ le tsa, ‘Ba wu, nɨng hɛ̃ mə tsɨ yang.’

18 “Be e ifɨ de hɛ̃ pəsɔ pɨ nə bi be chwi. Ifɨ a na nwachi tsa, ‘Ɨn jə fanɨng sɨswenɨ, mɨn tə pɨ bə lɨ. Ɨn chi wulɨwu.’

19 “Ifɨ akə tsa, ‘Ɨn jə hyɔ̃ ləpɨ̃ bwa bwahmə, tə min pang na lə, ɨn chi wulɨwu.’

20 “Fə ifɨ akə tsa, ‘Ɨn tsə iye ahu chwi lo nɨ, ɨn pa wulɨwu.’

21 “Mwanshə de fə wu nə itwevə wə lə nɨ, bɨ ywa itwevə de be, fə o tsɨ wa, ‘A holə pəpi, a tə ku nɨhyã a kã be a hang tangsə və nɨ hɛ̃, tə a wu be e ibe ifɨ, be e ibwipu, be e igbanɨng pwɔsɨ e ifɨ kəpu tsɨng.’

22 “Chwi lo mwanshə de wu tsa, ‘Itwevə, ɨn tswe nɨng nɨ a nəkə nɨ yang, fə nyɔ pɨ tsɨ yinfa.’

23 “Bɨ itwevə de tsɨ mwanshə de tsa, ‘A tə ku nɨhyã be nɨhyã və a bɨnghu nɨ hɛ̃, a tswe le e wu bisɨ və mi yilə. 24 Sɨ min nə bə lə, tsɨng bɨngsə e ifɨ nɨ ɨn tũpɨ sɨ le nɨ pang nɨngtang miwu.”‘

Pwanɛ Və Mwəlɨ A Nyi Yeso

25 Vi akələ nɨ, e ifɨ kə dzungdzung lasəpu be Yeso sen tə dzwəwɛ, bɨ o myɛ chi sɨ le o tsa, 26 “Ifɨ nɨ ke wukə sɨ mi hɛ̃, aba o la na o, be ta o, pwɔsɨ he wə be e yɨ wə, be e hywĩ wə, be hũlɨ wə lo yang, pa o myɛkə mwəmbwi miwu. 27 Fə ifɨ nɨ ke kwələ, mwə nyi mi tswe ibe, ma e ifɨ nɨ sen dɨkə gãlɨkə və le təkə pɨ yəlɨ və le nɨ lo, pa o myɛ kə mwəmbwi miwu.

28 A ifɨ tsɨng bɨngsə bɛ yidi pɨ mi kwə yang, be o ku hywa o kyɛ̃ nɨng nɨ on yə kə sɨ kwə de nɨ lo. Yə anɨ o pəsɔ nwatũ fə o ywang be sede fəlɨ lo yang? 29 A wə le nɨngnyi kwə de, be o mi tə nyitɨngku wə lo yang, e ifɨ nɨ bəkə hɛ̃ yin mə wə mə, 30 en tsa, ‘Ifɨ nɨ pəsɔ pɨ mi nɨng, be o e nyitɨnku wə lo.’

31 “Aloyang, e tsa ivə akə lə be e itabwi nwufe bwahywə sɨn yidi pɨ ji bwi be ivə akə nɨ ləkə be e itabwi nwufe nwutsɨng. On ku hywa on kyɛ̃ bi nyinyi wɛ on tsa, “Mi be e itabwi mi, pa bɨn ta bwi nɨ ta be Ivə le nɨ?” 32 Aba o bə lɨ pa lo yang, on wapɨ lə on tũpɨ sɨ ivə a pɨ le sapɨnɨ ivə de lə pɨ a chwilɨ bɨtsɨng, on bapɨ nɨhyã kũlɨ a tãnyi. 33 Do mambɨ, ifɨ nɨ ke ta tswə sɨ e nɨng nɨ o ləkə nɨ lo yang, pa o myɛkə mwambwi miwu.

Nɨng nɨ pwətɛ wə ywang nɨ sen gbə dɨ tə

34 “Chikwɛ̃ dɨ nɨng a pikang. Aba pwəlɨ o tɨng yang, en tswe nwu en chikə pwəlɨ wə a? 35 Pwətɛ wə ywang vewu, fə pwətɛ wə ywang fanɨng. En dɨ en chutə yinfa.

“Ifɨ nɨ lə be chwi hɛ̃, kang chwi li!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.