Sa Bwali

15

Nwabi və nɨngpunga nɨ lakə nɨ

Vi akə e ifɨ pwɔ sede gbəku be e ifɨ nɨngbe wu e pwɔsə pɨpi Yeso, sen kang chwi sɨ bi o. Be e Farisa be e inyinasɨ lenwa və Musa pəsɔ pɨ nə bi be chwi sen tsa, “Ibwi nɨ dɨ tswə e ifɨ nɨngbe. Fə son tangnɨng be le.”

Bɨ Yeso nə le nwabi nɨ lə o tsa, “A e tsa tsɨng və bə lə be nɨngpunga nwuhmə, bɨ tsɨng və le la yang, dɨbə on tswe lɨ? Pa o ho o yə nyɔ, nwunyə ji li nyəng tsɨhywa ji nyə, fə tə bapɨ a tsɨng nɨ ləkə nɨ, tɛma o chi wə yang hĩ wa? A o chi wə yang, bisɨ lalɨ on dɨ wə on gbɛ tənchwi wə. On wukə və, fə on dzupɨ e tswə wə be e ifɨ kwanki wə on tsɨ lɛ, ‘Wu bə pələ mi sɨ lalɨ, bisɨ nɨngpunga mi nɨ ləkə nɨ, ɨn chi wə yang.”‘

Yeso tsɨ le tsa, “Do mambɨ, dzwe hɛ̃ sɨn li lalɨ, bisɨ ifɨ nɨngbe nɨ mwə myɛkə nɨ, pe nyɔ la le e ifɨ a pikang nɨng Fi nɨ nwunyə ji li, nyəng tsɨhywa ji nyə nɨ bi və mwə myɛlɨ ywang bisɨ le nɨ!”

Fə Yeso nə e ifɨ de bi akə lə tsa, “A iye lə be kwabo bwahywə bɨ a tsɨng la yang, dɨbə on tswelɨ a? On kə dzwa on kɔ tang və de, tɛmə o chi yang hĩ. Aba o chi yang, on dzupɨ e tswə wə be e ifɨ kwənki o, on tsa, ‘Ba wu ba li lalɨ be mi, bisɨ ɨn chi sede mi nɨ ləkə nɨ yang.’ 10 Mambɨ e Inənwatũ və Fi sɨn li lalɨ bisɨ ifɨ nɨ tsɨng mwə myɛ wukə sɨ wə nɨ.”

Nwabi və yɨ nɨ lakə nɨ

11 Yeso fə nə le bi akə lə tsa, “Ibwi akə be e yɨ wə a ibwi bwəng. 12 Yɨ wə a hang tsɨ ta o tsa, ‘Ta mi, a tə mi gyədə nɨng bwa mi.’ Bɨ ta və le tsə le nɨngchinɨng o nɨ o ləkə nɨ.

13 “Chwi lo, bɨ yɨ wə ahang bwi nɨng o hɛ̃, yi tə dzwəwɛ hywa akə. Tə o lakə nɨngchinɨng o sɨ ywa a tswelɨ pɨbi. 14 O la nɨng na o hɛ̃ wu tɨngkə nɨ, bɨ hwə dzu hywa de. Fə hwə de tswe wə, o pəsɔ pɨ tswe ibe. 15 O tə pɨ bapɨ nwatũ sɨ ibwi akə hywa de. Ibwi de to wə son tə e yɔ nɨngtang. 16 O yidi pɨ chi nɨngtang və e yɔ de tanglɨ, be o chi ifɨ nɨ tə wə kə nɨ lo.

17 “Hakilo o fə wu sɨ wə nɨ, bɨ o tsa, ‘E shə və ta mi lə be nɨngtang ihyãnɨng, be mami hwə yin le mi! 18 Fə min tə sɨ ta mi, min tsɨ wə a, “Ta mi, ɨn tswe ayibe yang sɨ Fi dzwe be pɨpi mə. 19 Ɨn lola nɨ en dzu mi yi mə nɨ lo. A dɨ mi ma tsɨng bɨngsə e ifɨ nɨ sɨn tswe mə nwatũ shə lə nɨ.’ ” 20 Bɨ fə o wu və sɨ ta o.

“Wə pɨ a chwilɨ bɨ ta o bə wə. Bisɨ yidi be bəshi, ta o yi be putũ tə kawə o tsɨ ngyang wə.

21 “Yɨ wə tsa, ‘Ta mi, ɨn tswe ayibe yang sɨ Fi dzwe be pɨpi mə. Ɨn lola nɨ en dzu mi ɛ yɨ mə nɨ lo.’

22 “Bɨ ta o tsɨ e mwanshə ɔ, ‘Ba wu be nɨng yasɨ a pikang, wu ba ya wə lə. Ba e wə nɨngfi nɨnghywə na wə, ba ta wə hũ kəpu wə. 23 Ba wu be hyɔ̃ nɨ sɨ wə tsɨ bubu nɨ, ba yə bɨ tang bɨ tsanɨntsa. 24 Kə yi mi nɨ bwiyang bɨ fə wu nɨ. O la bɨ e chi wə nɨ.’ Bɨ e pəsɔ pɨ tsanɨntsa.

25 “Yi wə akã lə fanɨng son tswe nwatũ. O fə wu on kyã pɨ və le lɨ, bɨ o li sen le bi be dang a bwəlɨ. 26 Bɨ o dzupɨ tsɨng tangsə e mwanshə və ta o, o bi wə a dɨbə sɨn tswenɨng. 27 Mwənshə de tsa, ‘Hwĩ mə fə wu yang pikang, bɨ ta mə tsa bɨ yə wə hyɔ̃ akã bubu nɨ lə.’

28 “Hywĩ wə a yɨ a kywi pwəchi, la pɨ tə tangvə. Ta o ji wu kũ wə o tə tangvə. 29 Imwə de kwə nwa ta o tsa, “Dɨ bisɨ bəde! E ha nɨ hɛ̃ ɨn ku tsung be mə, ɨn panpɨ la ma tũ lo. Le hɛ̃ a mɛdi pɨ mwə yɨ nɨngpu a tə mi bisɨ ɨn li lalɨ be e tswə mi lo. 30 Be yɨ ma nɨ bwi nɨngchinɨng ma tə bankə ku e iye gbəkə fə wukə nɨ, a mwə hyɔ̃ nɨ sɨ wə tsɨ bubu nɨ a yə wə lə!’

31 “Ta o tsa, ‘Yɨ mi, vi hɛ̃ ma tsung be mi, e nɨng mi hɛ̃ dɨ a ma. 32 Hĩkwã bɨ bɛ bɨ li lalɨ, bisɨ hywĩ ma bwi yang bɨ fə wu be hũlɨ, o la yang bɨ fə e chi wə.’ ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.