Sa Bwali ji Yung

17

Bi ku e nyi hywa be pəlɨ a nyi.

1 Yeso tsɨ e mwambwi o tsa, “E nɨng ha kəpu ifɨ o sɨ nɨngbe nɨ tsɨ lə sɨn wulɨ. Be nyishi lə bisɨ ifɨ nɨ yin ha kəpu ifɨ akə o sɨ nɨngbe nɨ. 2 Peləyang e tsə nyi kə akã chwi ifɨ de, fə e dɨ wə e gbɛ mɨng, nɨ on tswe tsɨng tangsə e ifɨ a hang nɨ o sɨ ayibe. 3 Bisɨ mambɨ, ba tswe hakilo.

“Aba hywĩ mə tswe ayibe sɨ mə yang, a go wə. Wu o kũ mə yang, a e nyi mə hywa. 4 A e tsa, fi a tsɨng son tswe ayibe sɨ mə hywi hywĩyung, fə son wu sɨ mə hywi hywĩyung pɨ kũ mə yang, a e nyi mə hywa.”

5 E mwambwipu tsɨ Itwebɨ tsa, “Sɨ bɨn yidi a yi bɨ ku pəlɨ a nyi və bɨ sɨ mə.”

6 Yeso kwə nwa le tsa, “Aba pəlɨ a nyi və bə sɨ mi tə ma nɨng manchɛ̃ yang, ban tsɨ kə nɨ be kãlɨ o, ‘Dzu tə a kwi mɨng,’ on li nwa bə li!

7 “A e tsa ifɨ akə tangsə bə lə be mwənshə nɨ təkə nwa pɨ̃, aloyang tə pɨ gbə nɨng tsa. Sapɨnɨ shə de fə wukə nɨ, itwevə de pa tsɨ shə de tsa, ‘Wu a ku hywa a tangnɨng tsung be mi’? O ho! 8 Tɛmə itwevə de yin nə mwənshə de lə tsa, ‘A ywi mi nɨngtang lə, fə tə a mə sɨmə pikang. Wu a tə mi nɨngtang mi, tswa wɛ yə tə a tang nɨng.’ 9 Le hɛ̃, en tswe shə de sakko lə lo, bisɨ son tswe dɨ nwatũ nɨ sen fə wə bisɨ wə nɨ. 10 Do tsɨng be bə, sapɨnɨ ba tswe e nɨng nɨ ɨn nə bə kə lə nɨ yang, ba tsa, ‘Bɨ dɨ e shə yɨnfa, bɨ tswe dɨ nɨng nɨ kə nwatũ və bɨ nɨ.’ ”

Yeso kĩ e idzwasɨ bwahywə

11 Sapɨnɨ Yeso be e mwambwi o mwə nɨhyã sen tə Urushalima nɨ, o mwə na hywa Samariya be Galili. 12 Təlɨ wə və akə ho, bɨ o kwəsə be e idzwasɨ bwahywə. E tsɨ chwi lə, 13 bɨ e dzupɨ be wi kɔ̃kɔ̃ e tsa, “Yeso! Itwevə! A bəshi və bɨ!”

14 Yeso myɛ nɨng e sɨ le, bɨ o tsɨ le, “Ba tə sɨ e ihyɔ̃nɨng tə te bə sɨ bə.” Sen təlɨ ho ku nɨhyã bɨ sɨ le kĩ hɛ̃.

15 Tsɨng tangsə le bə o chi kə njəmu nɨ, o fə na chwa o wu sɨ Yeso, son kã dzung Fi be wi kɔ̃kɔ̃. 16 O pe hywa chi Yeso, son kã wə. Ibwi de dɨ ifɨ a Samariya.

17 Yeso bipɨ tsa, “Ɨn tsa mi ake dɨ e ifɨ bwahywə bɨ chi njamu lo ɔ? Yə nyɔ e hywĩnyə de be? 18 Tswe nwu dɨ mwɛ ywavə nɨ yɨnfa bɨ fə na chwa bisɨ o tə Fi kãlɨ a?” 19 Dɨbɨ Yeso tsɨ wə, “A yi a tə. Pəlɨ a nyi mə sɨ mi tə mə njamu yang.”

Yeso nyi nasɨ nɨng ku Ivə və Fi

20 Vi akə lə, e Farisa bi Yeso tsa, “Donɨ bɨ Ivə və Fi yin wulɨ a?”

Bɨ Yeso kwə nwale tsa, “Wulɨ a Ivə və Fi sen bə be nɨng lo. 21 Ifɨ ywang nɨ lə tsɨkunɨng nɨ yin tsa, ‘Ba bə, dɨ Ivə və Fi ho nɨ,’ aloyang tsa, ‘Dɨ Ivə və Fi ho le,’ bɨsɨ Ivə və Fi lə tangsə bɛ.”

22 Bɨ Yeso nə e mwambwi o bi lə tsa, “Hywapɨ lə sɨn wi, nɨ ban yidi pɨ bə vi tsɨng və Yɨ Ifafɨ tangsə e vi nɨ on fəkə nɨ, be ba chi bəlɨwu. 23 E ifafɨ yin fɨ̃ nwa bə tsa, ‘Dɨ wə ho le!’ aloyang, ‘Dɨ wə ho nɨ!’ Bi ban ji ba mwə tswa le yɛ. 24 Sapɨnɨ Yɨ Ifafɨ fən wukə nɨ, ban bə wə ma mɛmɛ nɨ sɨn hyə̃kə dzwe e ifɨ hɛ̃ sɨn bakə nɨ. 25 Be Yɨ Ifafɨ yin o chi tswe ibe, fə e ifɨ a hywapɨnɨ yin la wə la.

26 “Ma nɨng nɨ tswepɨ fangwa və e Nuhu nani nɨ, Yɨ Ifafɨ yi wun chi fangwa mambɨ vi fəlɨ o. 27 Vi awɛ, pa ywa mɨng gba wulɨ, e ifafɨ tsɨ sen tanglɨ, sen nwalɨ, sen tsəsəlɨ bwa le, dɨ təkə vi nɨ Nuhu pĩ tangfə nɨ. Bɨ mɨng gba wu tang le hɛ̃.

28 “Do tsɨng be hywa və Lot. E ifafɨ sen tang nɨng, sen nwalɨ, sen jə nɨng, e mə sen jəlɨ, sen pyənɨng fə sen mi və. 29 Vi nɨ Lot ji yəkə Sodom nɨ, bɨ dzwa be chɛ̃ dzwa o dzwe wu tswə̃ le hɛ̃.

30 “Do mambɨ be nɨng nɨ yin tswekə pɨ sɨ vi wulɨ və Yɨ Ifafɨ. 31 Vi a wɛ, ifɨ nɨ tsɨkə pɨfa bi tə tangvə pɨ dɨ nɨng akə yɛ. Mambɨ be ifɨ nɨ tsɨkə fanɨng nɨ, bi on fə on tə və yɛ. 32 Ba kyɛ̃ bi və he Lot! 33 Ke ifɨ nɨ yidi pɨ kang hũlɨ o fangwa nɨ hɛ̃ bisɨ mi, hũlɨ o yin lɨla. Ifɨ nɨ tə hũlɨ wə fangwa nɨ hɛ̃ bisɨ mi, on chi hũlɨ a kantsɨng. 34 Sɨ min nə bə lə, vi a wɛ, e ifɨ bwayung lwe ku hywe sen lwenɨnglwe be nvi, en dɨ tsɨng en yə a tsɨng pɨbi. 35 E iye bwayung sen nənɨng tsung nwa nyi, en dɨ tsɨng en yə a tsɨng.” 36 E ifɨ a bwi bwayung sen tswe nwatũ fanɨng, en dɨ tsɨng, en yə a tsɨng.”

37 E mwambwi o bi wə tsa, “E nɨng nɨng nɨ yin tswe le pɨ akɛ?”

Yeso kwa nwa le tsa, “Pɨnɨ bwilɨnɨng lwekə lə, dɨ pɨ de bɨ man chi e za pwɔsə pɨbi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.