Sa Bwali ji Tǝ

18

Nwabi və hebwi nɨ pwə sɨ wə tsa nɨ

1 Vi akə Yeso nə e mwəmbwi o nwabi nɨ lə, bisɨ e wadakə pɨ nə bi be Fi vi hɛ̃, bi sa le tɨng yɛ. 2 O tsɨ le, “Ikitə lə və akɛ, son bibi və Fi lo, on bəshi və e ifafɨ lo. 3 Hebwi akə lə və de nɨ sɨn wu sɨ ikitə de hũlɨywang bisɨ o chi ku wə, son tsɨ wə a, ‘A pələ mi sɨ kitə nɨ tangsə mi be chwəkitə mi nɨ.’

4 Sɨ pəsɔ nɨ, ikitə de gbajang sɨ bi və hebwi de. Tswawɛ bɨ o kyɛ̃ nyi wɛ, ‘Min bibi və Fi lo, min bəshi və e ifɨ lo, 5 le hɛ̃ hebwi nɨ sɨn tɔlə mi, bisɨ mambɨ min tswe kitə nɨ be nyi tsɨng min tə wə nɨng ku wə, mambɨ lo yang ɨn chi hũlɨ na wəwu.’ ”

6 Itwebɨ tsa, “Ba li bi və Ikitə nɨ be shilɨ o nəkə nɨ. 7 A ifɨ ma le, kwələ tsa lɨnpələ, sɨ ban bə Fi tswe kitə a pikang ku e ifɨ o wa a? A e ifɨ o sen tata sɨ we nvi be fi yang, on zɨng pu zɨng be ta və le ɛ? 8 Sɨ min nə bə lə, on tswe kitə a pikang ku e ifɨ o be pu yinfa. Be wulɨ və Yɨ Ifafɨ, pa on chi e ifɨ nɨ pə nyi sɨ wə fangwa nɨ a?”

Nwabi ku e Farisa be e ifɨ bwi sede gbaku.

9 Bɨ Yeso nə nwabi ku e ifɨ nɨ sen dɨ ku le ma e pe nyɔ e ifɨ hɛ̃ be nwatũ a pikang. O tsa, 10 “E ifɨ bwayung tə Kwə Fi pɨ nəbi be Fi. Ifɨ a tsɨng dɨ mwe Farisa, ifɨ a tsɨng dɨ ifɨ bwi sede gbaku. 11 Mwe Farisa tsɨ be tsɨng wə bɨ tsa, ‘Fi, ɨn kã mə yang, bisɨ mi dɨ ifɨ nɨngbe mə nyɔ e ifɨ lo. Bisɨ min hwə̃ pɨ lo, min yi nɨng lo, fə min gbəkə lo. Busɨ mi ma və ifɨ bwi sede gbaku nɨ lo! 12 Sɨ min hywi sɨ mi pu bwayung hywi nvi hɛ̃, fə sɨ min tə tsɨng və e nɨng bwahywə nɨ ɨn chikə nɨ hɛ̃.’

13 “Be ifɨ bwi sede gbaku nɨ tsɨkə be tsɨng wə nɨ, dɨ ku wə yi dzwe sapɨnɨ son nəkə bi be Fi nɨ lo. O tsə na ku wə son pəshi, o tsa, ‘Fi, a bəshi mi, bisɨ mi dɨ ifɨ nɨngbe.’

14 “Sɨ min nə bə lə, ifɨ nɨngbe nɨ, dɨ mwɛ Farisa nɨ lo, fə tə və tangsə wə be Fi mə tsɨ yang. Ke ifɨ nɨ dɨ ku wə kə nɨng akə hɛ̃, Fi yin fə be wə wukə hywa. Ke ifɨ nɨ yə ku wə hywa hɛ̃, Fi yin dɨ wə yikə dzwe.”

Yeso Tə E Mwə Yangshang Pwətɛ.

15 Vi akə lə nɨ, E ichilɨ və e imwə, wu be le bisɨ Yeso wu pang sɨ le tə le parkə. Sapɨnɨ e mwəmbwi o bəkə nɨ, e tsa bi en tɔlə wə yɛ. 16 Bɨ Yeso dzupɨ e imwə yangshang tsɨ e mwəmbwi o tsa, “Ba yə e imwə yangshang wu sɨ mi. Bi ban nyə le yɛ! Bisɨ Ivə və Fi dɨ a və e ifɨ nɨ ma və le nɨ. 17 Sɨ min nə bə bi anɨng lə, ifɨ nɨ dɨkə Ivə və Fi ma və e imwə yangshang lo hɛ̃, o pa o tə ləwu.”

Ihyãfɨ nɨ lə be Nɨngchinɨng nɨ

18 Ihyãfɨ və e Yahuda akə bi Yeso tsa, “Inyi nasɨ nɨng akəng, dɨbə min tswe kə ɨn chi kə hũlɨ a kangtsɨng?”

19 Yeso bi wə tsa, “Dɨbə tswe nɨng bɨ a dzu mi ifɨ akang? Dɨ Fi tsɨng kə ifɨ akang. 20 A yipɨ hywibi lenwa hɛ̃, ‘Bi man gbəkə yɛ, bi man yə ifɨ yɛ, bi man yi nɨng yɛ, bi man lə nwa bi ku ifɨ akə be nwayung yɛ, a tə ta mə be na mə kãlɨ.’ ”

21 O tsa, “E nɨng le hɛ̃, mi kə imwə a hang sɨ min tswelɨ wukə jɛnɨ.”

22 Sapɨnɨ Yeso likə bi o nɨ, o tsa, “Nyɔ nɨng tsɨng bɨ lə nɨ a tswekə lo nɨ. A jə be nɨngchinɨng mə hɛ̃, a tə e ibe ifɨ sede de, mən chi akə chi dzwe. Yə a wu a mwə nyi mi.”

23 Ibwi de likə bi o nɨ, bɨ sɨ wə bwintsɨng, bisɨ o lə be nɨngchinɨng tswe sɨbi. 24 Yeso bə wə bəbə bɨ tsa, “Təlɨ a Ivə və Fi yin shishi sɨ e ifɨ nɨngchinɨng! 25 Dɨ nɨng a shilɨ lo ɔ, e tsa kiloba pa bwa njəmɨng? Be, təlɨ və ifɨ nɨngchinɨng tangsə Ivə və Fi shi pe a nɨ yang.”

26 E ifɨ nɨ likə nɨ tsa, “Yə dɨ wə yin ji ku lɨ fangwa nɨ a?”

27 Yeso kwə, “Nɨng nɨ shi kə sɨ e ifafɨ nɨ, shi sɨ Fiwu.”

28 Bitrus tsa, “Bɨ yə e nɨng nɨ bɨ ləkə nɨ hɛ̃, bisɨ bɨ mwə nyi mə!”

29 Yeso tsɨ le, “Ka akang, min nə bə lə, te ifɨ nɨ yəkə və, aloyəng iye, aloyəng e hywĩ, aloyəng e ichilɨ wə, aloyəng e yɨ bisɨ Ivə və Fi, 30 on chi gyədə ihyãnɨng fangwa a sɨswenɨ, be hũlɨ akangtsɨng fangwa a pɨnɨ sɨn wu kə nɨ.”

31 Yeso yi be e mwəmbwipu bwahywə ji bwang o tɛ ngwatsɨng bɨ o tsɨ lɛ, “Ba li! Bɨn tə Urushalima. Nɨng nɨ e ilinwa vĩ kə ku Yɨ Ifafɨ hɛ̃, yin tswɨtswe pɨbi. 32 E mwə mi en tə e ywavə, en mə mi, en tɨngjə mi, en tu chichi sɨ mi. 33 En gbə mi be tswe, fə en yə mi. Tswa wɛ vi a nɨng bwatə, min yi be hũlɨ.”

34 Be e mwəmbwipu wə yipɨ e nɨng le lo, busɨ bwebwe bi de ywe sɨ le. E yɨpɨ nɨng nɨ Yeso sɨn nəkə bi ku wə nɨ lo.

Yeso be nɨng inɨngba ifɨ nɨngkũnɨng

35 Sapɨnɨ Yeso wu kyə̃ Jeriko nɨ, inɨngba akə lə nɨ ku nwa nihyã, son kũ nɨng. 36 Sapɨnɨ ibwi de li kə e ifɨ wu sɨn pe kə nɨ, bɨ o bi pɨ, “Dɨ bə sɨn tswe nɨng lɨ a?”

37 E tsɨ wa, “Dɨ Yeso mwɛ Nazarat wu sɨn pe lɨ.”

38 O dzupɨ be wi, “Yeso! Yɨ Dauda! A bəshi mi!”

39 E ifɨ nɨ tsɨkə chi nɨ go wə pe hywa, e tsɨ wə a, ‘Kwə nwa mə lə.’ Fə o ki nwakwəng be wi kɔ̃kɔ̃, “Yɨ Dauda! A bə shi mi!”

40 Yeso tsɨ hywa o tsa, “Ba wu be inɨngba de sɨ mi.” Wu on kyə̃ pɨ lɨ, Yeso bi wə tsa. 41 “Dɨ bə sɨ man yɨdi ɨn tswe mə lə?”

Igbanɨng de tsa, “Itwemi, sɨ min yidi pɨ bə pɨ.”

42 Yeso tsɨ wa, “Mambɨ yang, a chi bəlɨ a pɨ! Pəlɨ a nyi mə, tə mə njəmu yang.”

43 Nabi o pəsɔ pɨ bə pɨ, bɨ o mwənyi Yeso, son tə Fi kãlɨ. Sapɨnɨ e ifafɨ bə kə nɨ, le hɛ̃ sen tə Fi kãlɨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.