Sa Bwali ji Nyǝ

19

Zakka, Ibwi Sede Gbaku

1 Yeso mwə təngsa Jeriko son pe lɨ. 2 Ihyãfɨ bwi sede gbaku akə lə sen dzu wə Zakka, dɨ ifɨ nɨngchinɨng. 3 Son tswe nihyã nɨ on bəkə Yeso nɨ, be wə dɨ ifɨ a sũlɨ o pa o bə wə lo bisɨ dzung və e ifafɨ. 4 Bɨ o hywi putũ o ochi e ifɨ tə o pĩ kəchɛ̃, bisɨ o bə Yeso nɨ sɨn pe kə nihyã de nɨ.

5 Sapɨnɨ Yeso tə kə pɨ de nɨ, o dɨ ku wə o yi kə dzwe bɨ o dzu wə be dzung wə o tsa, “Zakka a pĩ hywa pəpi. Jɛnɨ mi myɛ kə idzwəwɛ və mɛ.” 6 Zakka pĩ hywa pəpi, bɨ mwə wə dzwəwɛ və we be lalɨ kə ihyãnɨng.

7 E ifafɨ hɛ̃ li lalɨ və nɨng de lo, sen dɨ bi be chwi sen tsa, “Ibwi nɨ tə kə dzwəwɛ və ifɨ nɨngbe yang.”

8 Le hɛ̃, Zakka yɨ tsɨpu chi Yeso tsa, “Itwemi a bə, min kə nɨngchinɨng mi bwayung, tsɨng min tə e ifɨ nɨ ywang be nɨng akə lo nɨ, a ɨn nbe nwa ifɨ yang, min fə wə hywi bwanyə.”

9 Dɨ bɨ Yeso tsɨ Zakka tsa, “Jiku wu yang tangvə nɨ jɛnɨ, ibwi nɨ tɨtɛ dɨ pɨnyi və Ibrahim. 10 Mi Yɨ Ifafɨ, ɨn wu bisɨ ɨn bapɨ nɨng nɨ la kə nɨ ɨn ji be le ku.”

Nwabi və e shə bwahywə.

11 Sapɨnɨ e ifɨ kang chwi sɨ nɨng nɨ son nə kə nɨ, Yeso tsi hywa lo. O nə le bi lə be nwabi, bisɨ e kyə̃ pɨ tə Urushalima yang. Be o yi bi anyilɨ və le, sen tsa le, Ivə və Fi yin pəsɔ sɨswenɨ. 12 Bɨ o tsa, “Ihyãfɨ akə lə nɨ tə dzwəwɛ hywa a chwilɨ, tə en ya wə ivə lə, kə fə o wu. 13 Pa on yi dzwəwɛ lɨ, bɨ o dzupɨ e shə o bwahywə, o e nɨng sede yɨ ho bwatə bwatə bɨ o tsə le, fə o tsɨ le, ‘Ba tswe filu be sede nɨ pəko fə ɨn wu.’ 14 “Be e ifɨ o wənyi wə, bɨ e tũ e inə nwa tswa we sen tsa, ‘Bɨ yɨdi ibwi nɨ myɛ kə ivə və bɨ lo.’

15 “Le hɛ̃, e ya wə ivə de yang. O fə o wu nɨ, bɨ o dzupɨ e shə nɨ o tə le kə sede nɨ. Son yɨdi pɨ yipɨ nɨngnɨ e tswe be sede de, pwɔsɨ mɨng ku wə nɨ e chi kə nɨ.

16 “Ifɨ a na nwachi tsa, ‘Itwevə, ɨn tswe filu be sede nɨ, ɨn chi mɨng ku wə nɨng sede yɨ ho nwuntsɨng ji hywə.’

17 “Bɨ ivə de tsa, ‘Sakko mə, mə dɨ shə a pikang. A tsɨ nɨng mə sɨ nɨng tswəni nɨ ɨn tə mə kə nɨ yang. Bisɨ mambɨ, min tə mə və bwahywə a ku kə klɔ ku le kə gyəda mə.’

18 “Nɨng bwayung ve shə de tsa, ‘Itwevə, ɨn tswe filu be sede nɨ a tə mi kə nɨ, ɨn chi mɨn ku wə ho bwali.’

19 “Ivə de tsa, ‘Sakko mə. Man ku kə klo ku e və bwahmə.”

20 “Bɨ nɨng bwata ve shə de fə be nɨng sede yin fa bɨ o tsa, ‘Itwevə, a mwə ni. Ɨn hwə nɨng sede ma be zənɨng bɨn ywe pikang. 21 Sɨ min bibi, bisɨ mə dɨ ifɨ a shilɨ. Sɨ man dɨ nɨng nɨ dɨ a mə lo nɨ. Fə sɨ man ji nɨngpɨ̃ nɨ a pyə kə lo nɨ.’

22 “Ivə de pwəchi bɨ tsa, ‘Mə shə abe! Dɨ bi nɨ a nəkə kənwa mə nɨ, bɨ min tswe mə kitə lə. A yipɨ yang sɨ min dɨ nɨng nɨ kə a mi lo nɨ, mambɨ lo ɔ? Fə sɨ min ji nɨng, pɨ nɨ ɨn pyəkə nɨng pɨbi nɨ lo ɔ? 23 Dɨbə tswe a tə e ifɨ akə tswe filu be sede de lo? Fəlɨ mi nɨ, lakə min chi mɨng ku wə chi pɨbi.’

24 “Bɨ ivə de myɛ chi sɨ nyɔ e ifɨ nɨ tsɨ kə gyɛ we nɨ tsa, ‘Ba dɨ sede de nə wɛ, ba tə ifɨ nɨ be ho sede nwuntsɨng ji hywə nɨ.’

25 “Bɨ e tsa, ‘Itwevə, o lə be ho sede nwutsɨng ji hywə na we lɛ!’

26 “Ivə tsa, ‘Ke e ifɨ nɨ tswe nɨng apikang be nɨng nɨ a tə le kə nɨ hɛ̃, dɨ le bɨ en yileku lɨ. Be e ifɨ nɨ tswe kə nɨng anfa be a və le yang, a pɨ nɨ be le nɨ en kwə en dɨ dɨ. 27 Be bi və e mbwe mi nɨ yidi mi kə ivə ku le lo nɨ, ba bwi le wu bə yə le pɨpi mi nɨ.’ ”

E mwə Yeso dzwəwɛ Urushalima ma Ivə

28 Sapɨnɨ Yeso nəbi tɨng kə nɨ, bɨ o ochi e mwambwi o son tə na Urushalima. 29 Sapɨnɨ o kyə̃ e və nɨ sen dzuka Betafaji be Betani nɨ tsɨkə pəsəpi Te Kə Zaitunk nɨ, o tũ e mwambwi bwayung o chi. 30 O tsɨ le tsa, “Ba tə və abɨnghu le, tə ban chi yɨ wande nɨ e mɛdi pɨ pĩ wə lo nɨ, tsə nwa nɨhyã. Ba pĩ ba wukə. 31 Aba ifɨ akə bi ba tsa, ‘Dɨ wə tũ ba wu sɨ ban pĩ lɨ a?’ Ba tsɨ wa, ‘Dɨ itwebɨ sɨn yɨdi.’ ”

32 Tə e chi yɨ wande de, ma nəlɨ və Yeso. 33 Sen pĩ wande de ho, bɨ itwe wande bi le tsa, “Tswe nwu ku sɨ ban pĩ wande de ɛ?”

34 E mwambwi kwə nwa le tsa, “Dɨ Itwebɨ sɨn yɨdi.”

35 E wu be yɨ wande e tə Yeso, bɨ e fə nɨng ya sɨ və le e pyang ku wande, bɨ o pĩ. 36 Sapɨnɨ wande sɨn wu kə nɨ, bɨ e ifafɨ bwi nɨng ki dzwi və le pyang ku nɨhyã chi wɛ.

37 O kyə̃ Urushalima, o wukə zɨzɛ̃ nɨhyã nɨ yikə ku Te Zaitun nɨ, bɨ e mwambwi pəsɔ pɨ kã wə be wi kɔ̃kɔ̃, sen tə Fi kãlɨ bisɨ nɨng bisɨ nɨ e bəkə nɨ. 38 Bɨ e ki nwakwəng sen tsa,

“Pwatɛ dɨ a və ivə nɨ wukə bisɨ dzung Itwebɨ!”

“Tã nyi lə Ivə və Fi, kãlɨ dɨ a və Fi dzwe!”

39 E Farisa nɨ tangsə e ifafi de tsa, “Inyi nasɨ nɨng, a pwəchi si e mwambwi mə e kwə nwa le lə!”

40 Yeso kwə tsa, “Ka akang sɨ min nə bə lə, aba e kwə nwa le lə yang, e yɨ te nɨ tsɨkə nwa nɨhyã nɨ, yin en kã Fi.”

41 Wu on kyə̃ Urushalima lɨ, o dɨ nɨng wə o bəkə və de nɨ, bɨ ngãmi pəsɔ pɨ se nɨng wɛ son pəshi bisɨ və de. 42 O tsa, “Aba ba yipɨ nɨng nɨ sɨ ban yidi sɨswenɨ dɨ tãnyi! Be sɨswenɨ pe nwa bə yang, e ywe sɨ bə! 43 Vi lə sɨn wulɨ, e nbwe və bə yin mi nɨng en kwɛ ba kə, en tabwi be bakə, e itabwi və le yin kwɛ ba pɨ jilɨ ywang. 44 En yə bə be nyɔ e ifafɨ nɨ və bɛ nɨ hɛ̃. Ngang nɨ ba mi be te ba kwɛ kə və bə nɨ, en de hywa hɛ̃, bisɨ ba gbachwi sɨ wuli və Fi nɨ wu pɨ ji be bə ku nɨ.”

Yeso Tə Kwə Fi

45 Bɨ Yeso tə Kwə Fi, o pəsɔ pɨ nyə e ifɨ nɨ sɨn tswekə lomwɛ pɨbi nɨ. 46 O tsɨ le, “E vĩ tang Dəro və Fi tsa, ‘Tənkwə mi dɨ pɨ nəbi be Fi,’ Bɨ ba myɛ kə pɨ ywelɨ və e ifɨ nɨng yi nɨng!”

47 Tswa we, son nyi nasɨ nɨng vi hɛ̃ Kwə Fi, be e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e inyi na sɨ lenwa və Musa, be nyɔ e ihyãfɨ pəsɔ pɨ tswe nihyã bisɨ e yə Yeso. 48 Le hɛ̃ e chi nɨhyã lo, bisɨ e ifɨ hɛ̃ kwə bi o nɨ son nəkə nɨ.


 k19:29 Kə Zaitun dɨ kə akə jisə Kə Tswə̃

Leave a Reply

Your email address will not be published.