Sa Hywĩyung

7

Təlɨ a Bi anɨng Və Ihyãfɨ Gbadzwa Ve Roma

1 Sapɨnɨ Yeso nə e ifɨ bi lə hɛ̃ nɨ, bɨ o tə Kaparnahum. 2 Ihyãfɨ gbadzwa ve Roma akə lə nɨ yidi mwənshə o ihyãnɨng. Mwənshə de lwe nɨngshi hywɛ̃ na bwa. 3 Sapɨnɨ o li kə bi və Yeso nɨ, bɨ o tũ e ihyãfɨ ve Yahuda, tə e kũ Yeso wu tə mwənshə o njamu. 4 E ihyãfɨ de təkə sɨ Yeso nɨ, e efo e tə wə e tsa, “Ibwi nɨ loyang a palə wə, 5 bisɨ son yidi e ifɨ və bɨ, fə o mi bɨ pɨkwəsəku lə.” 6 Bɨ Yeso tə be le. Sapɨnɨ o kyə̃ və ihyãfɨ gbadzwa ve Roma nɨ, ibwi de tũ e tswə wə, nə Yeso lə tsa, “Ihyãfɨ bi ma shi sɨ ma bisɨ mi yɛ! Ɨn lolə nɨ ma wukə tang və mi nɨ lo. 7 Dɨbɨ tswe, ɨn bə ku mi ɨn lolə nɨ min təkə pɨpi mə nɨ lo. Be a nə bi yang, mwənshə mi chi njamu chi. 8 Kə mi ma ɨhyãfɨ lə chi mi, nɨ lə be tsɨkunɨng ku mi, fə e mwənbwi pu mi lə, a ɨn tsɨ ifɨ apɨnɨ, ‘A tə,’ son te, ɨn tsɨ ifɨ akə, ‘A wu,’ son wi. Nɨng nɨ ɨn nə kə e mwənshə mi lə hɛ̃, sen tswelɨ.”

9 Sapɨnɨ Yeso li kə mambɨ nɨ, sɨbi mwə wə. Bɨ o myɛ o nə e ifɨ nɨ sɨn mwəkə tswa wə nɨ, “Min nə bə lə, təngsə Israila hɛ̃ ɨn mɛdi pɨ chi ipənyi tsa ma və mwɛ ywavə nɨ lo.” 10 Sapɨnɨ e ifɨ nɨ ihyãfɨ gbadzwa ve Roma tũ kə, fə tɛ tang və wə nɨ, tə e chi mwənshə de chi njamu yang.

Yeso Yi Be Yɨ Hebwi

11 Chwilo, bɨ Yeso tə və akə nɨ sen dzukə Nayin, e mwəmbwi o be e ifɨ kə dzungdzung tə tsung be wə. 12 Sapɨnɨ e kyə̃ nwa nɨhyã və de nɨ, bɨ e dɨ bwa imwə a ibwi akə, na o chi wə tsɨngdodo, sen ji kə fə iye de dɨ hebwi. E ifɨ və kə dzungdzung mwə tswa iye de. 13 Sapɨnɨ Itwebɨ Yeso bə wə kə nɨ, bɨ o bəshi wə, o tsɨ wə, “Man tata yɛ!” 14 Bɨ o tə, o ta kəna wə sɨ ki nɨ e tsəkə bwa nɨ, bɨ e ifɨ nɨ dɨ kə bwa de tsɨ hywa. Yeso tsa, “Imwə a ibwi, ɨn tsɨ ma a yi a ku nyi!” 15 Bɨ ifɨ nɨ bwi kə nɨ yi ku nyi, o pəsɔ pɨ nə bi. Yeso mwə wə tə na o. 16 Sɨbi mwə le hɛ̃, bɨ e kã Fi sen tsa, “Kəbianɨng, Ilinwa və Fi akã wuyang təngsə bɨ! Fi wuyang pɨ pəllə e ifɨ o.” 17 Nɨng nɨ Yeso tswekə nɨ, bi de wə lo hywa Yahudiya, be e nyɔ hywa sɨwə hɛ̃.

Yeso Nə Bi və Yohana Itswe Bɔtismɔ

18 E mwambwi və Yohana itswe botismɔ nə wə nɨng nɨ lə tswekə pɨ hɛ̃.c Bɨ Yohana dzupɨ bwəng tangsə le, 19 o tũ le sɨ itwebɨ Yeso tə e bi pɨ, “Dɨ ma kə ifɨ nɨ Fi gbəwəsɔ lə nɨ sin wu kə nɨ, aloyəng bɨ midzwi ifɨ akə be tsɨngwa?” 20 Sapɨnɨ e tə kə sɨ Yeso nɨ, e tsa, “Yohana Itswe Bɔtismɔ tũ bɨ wu bɨ bi mə, ‘Dɨ ma kə ifɨ nɨ Fi gbəwəsɔ lə nɨ sin wu kə nɨ, aloyəng bɨ midzwi ifɨ akə be tsɨngwa?’ ”

21 Sa we, Yeso tə e ifɨ sɨshi, be e ifɨ nɨngshi be e ifɨ nɨ nɨngvi ku kə ku le nɨ njamu, be e igbanɨng hɛ̃ chi bəlɨ a pɨ yang. 22 Bɨ Yeso nə e mwambwi nɨ Yohana tũ kə nɨ, o tsa, “Ba tə ba nə Yohana lə, nɨng nɨ ba bə kə be a pɨnɨ ba li kə nɨ. E igbanɨng sɨn bə pɨ, e ibwipu sɨn holɨ, e idzwasɨd kun chi njamu, e igbajang kun li pɨ, e ifɨ nɨ bwi kə nɨ sɨn yilɨ, sen nə e ibe ifɨ, bi alalɨ və Fi lə. 23 Pwətɛ lə bisɨ ifɨ nɨ hĩ təlɨ a bianɨng o sɨ mi lo.” 24 E mwambwi və Yohana fə təkə nɨ, bɨ Yeso pəsɔ pɨ nə bi ku Yohana, sɨ e ifɨ nɨ kwəsə kə dzungdzung nɨ bɨ o tsa, “Dɨ bə tə ban bɛ fa hywahywi nyi hu? Tə ban bə ifɨ akə ma və hu nɨ katɛ ywa sin wɛ nɨ? 25 Mambɨ lo yang, dɨbə ba ji tə ban bɛ? Ifɨ nɨngtsanɨng a pikang? O ho, e ifɨ nɨngtsənɨng a pikang be kulɨ a lalɨ nɨ, sen ku le və ivə. 26 Be dɨbə ba ji tə ban bɛ? Ilinwa və Fi? Mambɨ, min nə bə lə, o pe Ilinwa və Fi yang. 27 Dɨ Yohana bɨ Dəro və Fi nə bi kuwɛ,

“ ‘A bə min tũ itenwa mi, on o chi mə,

on mə nɨhyã habi a tə kə ho.’

28 Sɨ min nə bə lə, tangsə e yɨ nɨ e iye chi kə, ifɨ nɨ pe Yohana be kãlɨ ywang, le hɛ̃ ifɨ a hang tangsə ivə və Fi, pe wə yang.” 29 E ifafɨ, be e ifɨ dɨ sede gbaku hɛ̃ li kə bi və Yeso nɨ, e kwə bi və Fi, bisɨ Yohana itswe botismɔ lə yang. 30 E Farisa be e inyinasɨ le nwa və Musa la itswe botismɔ və Yohana, bisɨ mambɨ e la nɨng nɨ Fi tswekə nɨ. 31 Yeso nə bi tsa, “Dɨ bə ho min nyi be bə, e ifɨ a sapɨna? Bə dɨ e ifafɨ ve ba de? 32 Ba ku ma e imwə yangshang nɨ ku kə fa nɨngtsa, sen dzusə be nwakwəng, ‘Bɨ ji twe twe, ba la pɨ bwə dəng. Bɨ le bi bwa, ba la pɨ tatalɨ.’ 33 Mambɨ, sapɨnɨ Yohana Itswe Bətismɔ wu kə nɨ, on tang nɨng lo, son nwa mɨng inabi ma e ifɨ lo, ba tsa, ‘O lə be nɨngvi.’ 34 Sapɨnɨ Yɨ Ifafɨ wu kə nɨ, son tang lɨ son nwa mɨng inabi ma nyɔ̃ e ifafɨ, fə ba tsa, ‘Ba bə tswə e ifɨ pwɔ sede gbaku, be e ifɨ nɨngbe nɨ, sɨn nwalɨ fə son tangnɨng ma bwə.’ 35 Le hɛ̃, sen bə təbəle, sɨ nwatũ və e ifɨ nɨ kwəkə bi o nɨ.”

Yeso Tə Və Siman Ibwi Farisa

36 Vi akə lə, ibwi Farisa akə lə nɨ dzupɨ Yeso pɨ tang nɨngtang və wɛ, Yeso tə ku hywa pɨ tang nɨng de. 37 Iye akə lə və akã de, sɨn ho ywa. O li kə Yeso sɨn tang nɨng və ibwi Farisa nɨ, bɨ o dɨ la nywi yemumu, sen jə be sede ihyãnɨng nɨ. 38 O wu na tswa wə, bɨ o pə dzwang wə hywa kəpu wɛ, son tata. Nggãmi pəsɔ pɨ te zuzu nɨngwɛ tswa pu Yeso, bɨ o dɨ tsaku wə, o nu kə kəpu Yeso. Bisɨ o tə Yeso kãlɨ, o yə pɨ pə ku wə hywa tswapu Yeso lo. O dɨ la nywi yemumu de, o e lə. 39 Ibwi Farisa bə e nɨng nɨ iye nɨ tswekə nɨ, o nyi bi o tsa, “Ibwi nɨ wə dɨ Ilinwa və Fi ka akang yang, on yipɨ iye nɨ sin dzwe na sɨ wə nɨ, dɨ ifɨ nɨngbe.” 40 Yeso tsɨ wə, “Siman ɨn lə be bi nɨ min nə mə kə lə nɨ.” Bɨ Siman tsa, “Inyinasɨnɨng, a nə mi lə, sɨ min li lɨ.” 41 Yeso tsɨ wə, “Itəyə sede akə lə sɨn bi e ifɨ bwəng yə sede. Ifɨ a tsɨng son bi wə denarii nwuhmə hywi bwahmə, fə son bi a tsɨng de denariie nwuyung ji hywə. 42 Le be bwəng və le hɛ̃ e ywang be sede fə lɨ lo, bisɨ mambɨ dɨbɨ o yafə le lə. Bəlɨ a mə, dɨ wə bɨngsə le bɨn yidi wə pe nwa? 43 Siman tsɨ wə, “Bəlɨ a mi, dɨ ifɨ nɨ be sede ihyãnɨng nɨ.” Bɨ Yeso tsɨ wə, “O, a nə tsɨyang.” 44 Bɨ o myɛ chi wə, o e sɨ iye de, o tsa Siman, “A bə iye nɨ yang? ɨn wu tang və mə a tə mi mɨng lo kəpu lo, be o lo kəpu mi be ngãmi o, fə o nu be ntsaku. 45 Ɨn wu tang və mə, a mwə mi a tsɨ ngyang mə lo, be ta lɨ a pu mi və mɛ, iye nɨ yə pɨ pə ku wə hywa tswapu mi lo. 46 A nu nywi ku mi lo, be iye nɨ nu kəpu mi be nywi yemumu yang. 47 Sɨmɨn nə mə lə, o ta nasɨ yidi ihyãnɨng, bisɨ e e nyi hywa sɨ e nɨngbe o ihyãnɨng. Ifɨ nɨ e e nyi hywa tswəni bisɨ wə nɨ, dɨ yidi tswəni bɨ son ta na lə.” 48 Bɨ Yeso tsɨ iye de, “E e nyi hywa sɨ e nɨngbe mə yang.” 49 E ifɨ nɨ ku kə nwa ji nɨngtang be wə nɨ, pəsɔ pɨ bisə bwale, “Dɨ wawə ho, be e lɨ a nyi hywa sɨ nɨngbe hɛ̃ son tswe lɨ?” 50 Yeso tsɨ iye de, “Pəlɨ a nyi mə ku mi ji be mə ku yang, a tə be nyi a tãlɨ və Fi.”


 cYohana le tangkwə, sapɨnɨ o tũ kə e mwəmbwi o sɨ Yeso

 dDzwasɨ nɨ e vĩ kə pɨnɨ, pɔsə be e nɨngshi tswəsɨ tsɨng tsɨng.

 eDenarii dɨ nɨng sede nɨ pa fə sede nwatũ pu tsɨng

Leave a Reply

Your email address will not be published.