Sa Hywĩtsɨng

6

Bipɨ Bi Ku Vi Hũlɨ

1 Vi akə Yeso be e mwəmbwi wə ku sɨn ho nwa fanɨng Vi Hũlɨ, e mwənbwi o hywɛ chwɨchwi mu, bɨ wi be na ku sen tanglɨ. 2 E Farisa akə bi le tsa, “Dɨ bisɨ bə sɨban tswe nɨng nɨ lenwa və bɨ nəkə sa bi ban tswe Vi Hũlɨ yɛ?”

3 Yeso kwə nwa le tsa, “Ba sa pɨnɨ Dəro və Fi nəkə nɨng nɨ Dauda be e ifɨ o tswekə sapɨnɨ hwə mwə lekə nɨ lo? 4 O tə tang kwə və Fi bɨ tə o dɨ nɨngtang a kĩlɨ o tang, bɨ fə o tə e ifɨ o. Le hɛ̃ tsɨlo sɨ lenwa və Fi, bɨ ifɨ akə tang yɛ, bisɨ dɨ avə e Ihyɔ̃nɨng.”

5 Bɨ Yeso tsɨ le tsa, “Yɨ Ifafɨ dɨ Itwe Vi Hũlɨ.”

6 Vi Hũlɨ akə lə nɨ, Yeso tə pɨkwəsəku və e Yahuda, tə nyi na sɨ nɨng. Ibwi akə lə ibi kəna wə a nali bwi yang. 7 E inyinasɨ lenwa və Musa, be e Farisa tsɨ nɨng sɨ Yeso, lakə e bə ko on tə njamu tə Vi Hũlɨ, yə e chilə e lewə e tə. 8 Bisɨ Yeso yi bi anyilɨ vəle yang, o tsɨ ibwi de, “A yi a tsɨpu a wu chi nɨ.” Bɨ o yi o tsɨpu pɨbi.

9 Bɨ Yeso tsɨ le, “Sɨ min bi bə, dɨ ake hĩ Vi Hũlɨ ɛ, tswelɨ a nɨng akəng ko nɨngbe. Pələ e ifɨ ku be hũla ko bɨ dɨ hũlɨ lɛ dɨ akɛ?”

10 Sapɨnɨ o tsɨ nɨng sɨ le o bəkə hɛ̃ nɨ, bɨ o tsɨ ibwi de, “A chĩ kəna mə hywə.” Bɨ o tswe mənbɨ, dɨ bɨ kəna fə wu pɨmbɛ wə. 11 Nɨng de be ywa e Farisa ku sen nə bi bwale nɨng nɨ en tswe kə Yeso nɨ.

Yeso Bwi E Mwəmbwipu O Bwahywə Ji Yung

12 Sapɨ de vi we Yeso tə ku te. O yə nvi hɛ̃ pɨbi ku son nə bi be Fi. 13 Nɨ pɨkə kə nɨ, o dzupɨ e mwəmbwi bɨ o bwi bwahyə ji yung, o dzu le mwəmbwipu. 14 Siman, nɨ sen dzukə Bitrus be hwĩ wə Andrawus, Yakubu be Yohana, be Filibus be Bartilomi, 15 Matiyu be Toma be Yakubu yɨ Halfa, be Siman, nɨ sen dzukə yɨ hywa, 16 Yahuda yɨ Yakub, be Yahuda Iskariyoti, ifɨ nɨ le wə tə nɨ.

Yeso Nyina Sɨ Nɨng Fə Tə Njamu

17 Yeso be e mwəmbwipu pĩ hywa ku te, e wu hywa pə pyanglɨ bɨ e chi e mwənyi wə be e ifafɨ kə dzungdzung pɔsə pɨbi. E yi lya be Urushalima, be hywa Taya be Sidon. 18 E wu pɨ li wə be chi lɨ anjamu və nɨngshi vəle. E ifɨ nɨ nɨngvi kukə ku le nɨ, wu bɨ o tə njamu hɛ̃. 19 E ifɨ nɨ pwɔsə nɨ, sen yidi pɨ pəng sɨ wə, bisɨ sambe ji sɨ we təle njamu hɛ̃.

Pǝrkǝ Be Nyishi

20 O tsɨ nɨng sɨ e mwəmbwi o bɨ o tsa,

“Pwətɛ dɨ avə bə nɨ bə ywang be nɨngkə lo nɨ,

bisɨ ivə və Fi dzwe dɨ avə bə.

21 Pwətɛ dɨ avə bə, bə nɨ hwə sɨn yəbə kə nɨ,

ywa bən tsɨtsə.

Pwətɛ dɨ avə bə, bə nɨ ku sɨ bən tata sɨswenɨ,

yi bən məmə.

22 Pwətɛ dɨ avə bə, sapɨnɨ e ifɨ la bə, hwi bə,

tɨngjə bə, nə bi anfa ku bɛ be bənglɨ a dzung bisɨ Yɨ Ifafɨ.

23 “Bə li lalɨ vi o lɛ, bə hywə be dang, bisɨ kə akang gyəda və bə lə dzwe ihyãnɨng. Mambɨ e papa və le tə e Ilinwa Fi a na nwa chi ibe.”

24 “Nyishi lə bisɨ e ifɨ nɨngchinɨng a sɨswenɨ,

bisɨ e chi təmunyə və le yang.

25 Nyishi dɨ a və bə e ifɨ ywatsə,

hwə yin le bə le chi nɨ.

Nyishi dɨ a və bə e ifɨ məmə sɨswenɨ,

chi nɨ yi ban pəshi be ta kə.

26 Nyishi dɨ avə bə, bə nɨ e ifɨ hɛ̃ ku sen nəbi a pikang ku bɛ.

Mambɨ e ta və bə tswe sə lə be e Ilinwa və e inənwayung.”

Yidi E Sɨmpɨ

27 “Be sɨ min nə bə lə bə nɨ sɨ ban li mi kə nɨ, bə yidi e sɨmbə. E ifɨ nɨ la bə hɛ̃, bə tswele hwi we. 28 Ba tswe e ifɨ tɨngjə bə nɨng akəng lə, e ifɨ nɨ sɨn tə bə kə ibe nɨ, ba kũ le Fi lə. 29 Ɨn ifɨ akə gbə mə nɨngvi mə kya na li yang, a yə wə na mi ma o gbə. Ɨn ifɨ akə kwə mafi mə dɨ yang, a yə wə nɨng ya sɨmə. 30 A tə ifɨ nɨ ke kũ məkə hɛ̃, ɨn ifɨ dɨ nɨng mə akə yang, bi man tsɨ wə a tə mi nɨng mi yɛ. 31 Nɨng nɨ sɨ ban yɛdi e ifɨ tswe bə lə hɛ̃, ba tswe le lə bɨ.

32 “A dɨ e ifɨ nɨ sɨn yɛdi bə bɨ ba yidi lə yang, dɨ parkə bə ban chi la? E ifɨ nɨngbe sen tswe mambɨ. 33 A dɨ e ifɨ nɨ ku sen tswe bə nɨng apikang lə, bɨ ban tswe le lə yang, dɨ parkə bə ban chi la? Mambɨ e ifɨ nɨngbe ku sen tswelɨ! 34 A bə tə yə sɨ e ifɨ nɨ ban pənyi ban chikə yang, yə dɨbə kə pwətɛ və bə? E ifɨ nɨngbe ku sen tə e ifɨ nɨ ku sen pənyi lə en fə le fə hɛ̃ chi nɨ. 35 Be ba bə nɨ, ba yidi e mbwe və bə, ba tswe le nɨng akəng lə, ba tə le yə, bi ban panyi sɨ chilɨ yɛ. Mambɨ gyadə və bə kã o, fə ban myɛ̃kə e yɨ Fi Ipe nyɔ nɨng hɛ̃, bisɨ son tswe e ikãlo be e ifɨ kãnyi nɨng apikang lə. 36 Ba bəshi, bisɨ Ta və bə dɨ ifɨ bəshi.

Tswe Kitə

37 “Bi ban tswe kitə yɛ, bə mə e tswe bə kitə lawu. Bi ban le e ifɨ yɛ, bə mə e le bawu. Bə e nyibə hywa be e ifɨ bə mə ban chi e nyi hywa sɨ Fi. 38 Ba tə e ifɨ nɨng, bə mə Fi ɨn tə bə tə. Tasɔ nyinɨng a pikang yilə pyɔpyɔ e sãsã lɨ bɨ Fi gbə bə nggyang. A yipɨ tasɔ nɨ a nyikə e ifɨ nɨng lə nɨ, dɨ bɨ Fi nyimə kə lə.”

39 Bɨ Yeso fə nə le bi akə lə tsa, “Igbanɨng mwə sə igbanɨng a kəwu. Le be bwang və le e te bwa wa? 40 Mambɨ mwəmbwi hu pe itwevə wə. Be ɨn o tsɨ nɨng sɨ hu pikang yang on losə be itwevə wə.”

41 “Dɨ bə tswe a tsɨ nɨng sɨ yɨ kũ nɨnghywi mɛ, be a kyɛ̃ bi və nwakə nɨ nɨng mɛ ni lo? 42 Tswe nwũ man tsɨ hywĩ mə, ‘Min te ɨn dɨ mə kũlə nɨng mɛ, be a yə nwakə nɨng mɛ? Bə e ifɨ nwa bwang! Ba pəsɔ pɨ dɨ nwakə nɨng ba kə ba bəpɨ pikang ba dɨkə kũ nɨng hywĩ bə.”

Kə Be Chilɨwu

43 “Kə apikang ɨn chikə yɨ abe lo, mambɨ kə abe ɨn chikə apikan lo 44 Ku sen yikə le sɨ chilɨ. En bwi fe pukə tsɨng a so lo a lo yang, en chi inabi pukə kwandɛ. 45 Ifɨ apikang dɨ nɨng apikang nɨ nyi wə nɨ bɨ ku son jikə nɨng apikang. Be ifɨ kãnyi tənsə nyi akãlɨ o ku son ji be nɨng kãnyi. Dɨ nɨng nɨ ywa nɨ, bɨ nwa ku sɨn nəlɨ.”

Imikwə A Yulɨ Be Imikwə A Yalɨ

46 “Dɨ bi sɨ bəte ku ban dzu mi ɛ, ‘Itwebɨ, Itwebɨ,’ be ban tswe nɨng nɨ ɨn nəkə nɨ lo? 47 Ke e ifɨ nɨ wukə sɨ mi ku sen kang chwi sɨ bi mi fə sen tswelɨ yang, 48 o jisə be ifɨ mi və nɨ hə bwə dzwi lə o le nɨng nyi kwə o ku te. Sapɨnɨ mɨng gba dɨpɨ bɨ ywa mɨng wə le hɛ̃, kwə de de lo, bisɨ o mi wə ku te. 49 Ke ifɨ nɨ likə bi mi be tswekə nwatũ lo yang, o ku ma ifɨ nɨ mikə kwə ku hywa, o le nɨng nyi kwə lo. Sapɨnɨ mɨng gba wukə be ywa wu gbə kwə de, bɨ kwə de de. O lɨ su bisɨ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.