Sa Hywĩtǝ

8

E Iye Nɨ Mwə Nyi Yeso Nɨ

1 Nalə tswəni Yeso ho və akã be və abɨnghu, son tenwa bi alalɨ a ivə və Fi. E mwambwi o bwahywə ji bwəng tsung be wə, 2 be e iye akə nɨ e ji be e nɨngvi, be akə nɨ e ji be nɨngshi sɨ le. Maryamu nɨ en dzukə Iye Magadala nɨ, e ji be e nɨngvi hwĩyung sɨ wɛ nɨ, lə tangsə e iye de. 3 Be Yowana he Kuza, nɨ sin tsɨnɨng sɨ tangvə Hiridus, be Suzana be e iye kə dzung dzung nɨ sin pəllə le be nɨngchinɨng və le.

Ngwadũ Və Ipyənɨng

4 Tangsə e vi de, Yeso nə e ifɨ ihyãnɨng nɨ ji hywa tsɨngtsɨng pɨ li bi o bi akə lə o tsa, 5 “Iləpɨ̃ tə pɨ gbə nɨngpyənɨng fanɨng. Bɨ o gbə nɨngpyənɨng akə de ku nɨhyã, e ta be pu fə e hwĩ chi bwi tang. 6 Akə de hywa ku te, nɨ e ji kə dzwa nɨ, e chi bisɨ hywa de mwə mɨng lo. 7 E nɨngpyənɨng akə o bwa kəhwə, e kã tswung, e hwə de kpə̃ le, e ji ku lo. 8 E nɨngpyənɨng de akə o ku hywa a pikang, e kã bɨ e tsɨ nɨng nwuhmə nwuhmə.”

Yeso nə nwadũ de tɨngkə nɨ, bɨ o tsa, “Ke ifɨ nɨ lə be chwi hɛ̃, o kəjang wə, o li.”

Sũnyi Ngwadũ Və Ipyənɨng

9 Bɨ e mwambwi o bi wə dɨbə kə sũnyi bi akə nɨ. 10 O tsa, “E kwə bə lə yang ba yi sũnyi ivə və Fi, be e nyɔ e ifafɨ sɨ min nə le bi lə tsɨtsɨ lɨ bisɨ,

“ ‘A e tsɨnɨng le lə, en bə pɨ lo,

e kəjang lə hɛ̃, en li lo.’

11 “Dɨ sũnyi bi de ho nɨ. Nɨngpyənɨng de, ku ma bi və Fi. 12 E apɨ nɨ tekə ku nɨhyã nɨ, e ku ma e ifɨ nɨ likə bi və Fi, bɨ Nɨnɨngvi wu kwə bi de dɨ tangsə nyi le, hebilə bi en pənyi sɨ bi və Fi de e jiku. 13 E nɨngpyənɨng nɨ de kə hywa ku te nɨ, tsɨ ma e ifɨ nɨ li kə bi, e kwə bi de be bɛlɨ. E pənyi le ku bi və Fi de vi tswəni, sapɨnɨ ibe chi le yang, e wa bi anɨng vəle tə, bisɨ sũnyi le tə hywa lo. 14 E nɨngpyənɨng nɨ de bwa kəhwə nɨ, ku ma e ifɨ nɨ li kə bi, sen təlɨ nɨhyã yang, bi a nyilɨ fangwa, be bapɨ a nɨngchinɨng, be yidi lalɨ tswe le e tswe pwətɛ lo. 15 Be e nɨngpyənɨng nɨ de kə hywa a pikang nɨ, ku ma e ifɨ nɨ li kə bi, e kwə bi de be nyi tsɨng, e mwə na lə, e tsa nyi bɨ e tswe pwətɛ.

Ngwadũ Dzwakəpɨ

16 “Ifɨ akə ywang nɨ tsɨ dzwakəpɨ fə dɨ ywe tang bo, aloyang o ywe dzwa de bwa hywe. O ho! Tswe mambɨwu nɨng a pikang dɨbɨ ifɨ de dɨ dzwa de tsɨ ku kə hebilə e ifɨ nɨ wu kə tangvə nɨ bə pɨkəpɨ. 17 Nɨng nɨ ywe ywelɨ hɛ̃ yin jiji, fə nɨng nɨ e pe ji lə hɛ̃ en mwə ji de en be tsɨ nɨngfa 18 ba tswe hakilo be nɨng nɨ sɨ ban likə nɨ, bisɨ ifɨ nɨ lə be nɨng yang en yiwəku, dɨ ifɨ nɨ ywang be nɨng akə nɨ, en dɨ nɨng nɨ son nyi la be wə kə nɨ, en kwə en dɨdɨ na wɛ.

Dɨ E Wə Kə E Ifɨ Və Yeso?

19 Vi akə lə, na və Yeso be e hwĩ wə wu pɨ bə wə, bɨ e chi nɨhyã balɨ wə lo bisɨ dzung və e ifɨ. 20 Dɨbɨ ifɨ akə nə wə lə tsa, “Na mə be e hwĩ mə tsɨ tswa e ifɨ, sen yidi balɨ mə.”

21 Bɨ o tsɨ le, “Na mi be e hwĩ mi, dɨle ho kə e ifɨ nɨ li kə bi və Fi fə sen tswekə nɨ.”

Yeso Tã Ywa Mɨng

22 Vi akə nɨ Yeso tsɨ e mwambwi o tsa, “Bɨ hyã bɨ tə nwa pɨle.” E pĩ tang fə bɨ e pəsɔ pɨ təlɨ. 23 Sen hyã kə nɨ, bɨ nɨnglwe dɨ wə. Pa en yalɨ, ywa mɨng a kã pəsɔ pɨ wəlɨ na ku te, wu sɨn wəlɨ ku nwə de, le tangsə hũlɨ be bwa, bisɨ ywa wə mɨng sɨn e tang fə. 24 E mwambwi o dzupɨ wə nɨnglwe e tsa, “Ihyãfɨ! Ihyãfɨ! Avə bɨ tɨngyang, bɨn bwi bwi.” O ya nɨnglwe bɨ o go ywa be mɨng de sɨn tswe nɨngdzwinɨng nɨ, bɨ pɨ ka twəng twəng. 25 Yeso bi e mwambwi o tsa, “Pəlɨ a nyi və bə be?” E yabwi ihyãnɨng fə sɨbi tswele sen bisə, “Dɨ wə ho nɨ, ywa be mɨng hɛ̃ sɨn li nwa wə?”

Yeso Tə Ibwi Akə nɨ Jang Ku Kə Ku Wɛ Nɨ Njamu

26 Yeso be e mwambwi o ho dzwawɛ tangsə fə, e hyã e yə hywa Galili bɨ e tə na hywa və e Garasina na nwa Teku Galili nɨ. 27-29 Yeso pĩ hywa tang fə, bɨ o kwəsə be ibwi a hywa de, nɨ nɨngvi kukə ku wə nɨ. Hywi ihyãnɨng nɨngvi de dɨ ibwi de sɨn gbə hywa, sen tsə wə be bi, le hɛ̃ son wa bi de ma jə. Jang de tswe wə son ho na fa hu. Ha kə dzungdzung, ibwi de tsənɨng sɨ we lo, on lwe ve lo, son lwe na tũ.f O bə kə Yeso nɨ, o tata be wi kɔ̃kɔ̃ bɨ o wa na o hywa kəpu Yeso. Yeso go e nɨngvi de tsa, “Ba ji ba yə sɨ ibwi nɨ.” Ibwi de ki nwakwəng tsa, “Dɨ bə sɨ man yidi be mi, Yeso Yɨ Fi Ipe nyɔ nɨng hɛ̃? kãnyimə hɛ̃ bi man tɔlə mi yɛ.”

30 Yeso bi pɨ tsa, “Dzung mə wa?”

Bɨ ibwi de tsa, “Kə dzungdzung.” Bisɨ e nɨngvi yɨ sɨ wə dɨngdɨng. 31 E kũ Yeso hywi ihyãnɨng bi On to le, o e bwa nɨ sen tsəkə nɨngvi pɨbi nɨ yɛ.

32 Pu te de yɔ kə dzungdzung sen tangnɨng pɨbi. Bɨ e nɨngvi de kũ Yeso o kwə le lə e tə tangsə e yɔ. Bɨ o kwə le lə. 33 E nɨngvi de jikə sɨ ibwi nɨ, e tə tangsə e yɔ. E yɔ de hɛ̃ pĩ hywa pu te be putũ, tə e kwi mɨng, e bwi pɨbi.

34 Sapɨnɨ e igbə yɔ de bə e nɨng nɨ tswekəpɨ nɨ, e hywi putũ, sen nə e ifafɨ bi de lə sen myɛ̃kə. 35 E ifɨ ji hebilə e bə nɨng nɨ tswekə pɨ nɨ. E wu kə sɨ Yeso nɨ, bɨ e chi ifɨ nɨ nɨngvi jikə sɨwɛ nɨ, ku pɨpi Yeso, o tsə nɨng sɨwɛ, fə tiku o wuyang sɨwə. Bɨ sɨbi mwə le hɛ̃. 36 E ifɨ nɨ bə kə nɨng nɨ tswekə pɨ nɨ, tə sen nə nyɔ e ifɨ lə nɨhyã, nɨngnɨ tswekə ibwi nɨ chi kə njamu nɨ. 37 Bɨ e ifɨ a hywa Garasina be nyɔ pɨ nɨ kwɛle le tangsə hɛ̃ nɨ, kũ Yeso o yə hywa və le, bisɨ sɨbi tswele yang ihyãnɨng. Sapɨnɨ Yeso yidi pɨ pĩ təng fə, 38 bɨ ibwi nɨ nɨngvi ji kə sɨwɛ nɨ, kũ Yeso, “A yə mi ɨn mwə nyi mə.” Yeso kwə nwa wə tsa, 39 “A fə a tə və tə a nə e nɨng nɨ Fi tswemə kə lə nɨ.” Bɨ ibwi de tə mwə tangsə və son tenwa və e nɨng nɨ Yeso tswe wə kə lə nɨ.

Bɨ Yeso pĩ təng fə bɨ e tə.

Yeso Yi Be Bwa Yɨ Yayirus

40 Sapɨnɨ Yeso hyã fə wukə nɨ, e ifɨ kə dzungdzung myɛ kwa wə, bisɨ sen midzwi wə. 41 Dɨbɨ ibwi akə lə nɨ kə ihyãfɨ pɨkwəsəku və e Yahuda, sen dzuwa Yayirus, o wu bɨ o pe hywa chi Yeso son kũ wə o tə və lɨ, 42 yɨ wə a iye tsɨngdodo, ha wə bwahywə ji bwəng nɨ, son dəbwa.

Sapɨnɨ Yeso o nɨhyã və Yayirus nɨ, e ifɨ sen kpə̃ wə. 43 Tangsə le iye akə lə nɨ tswe ibe ha bwahywə ji bwəng, hywi sɨn te sɨ wɛ. Iye de la kə be nɨngchinɨng o hɛ̃ pɨ bapɨ hu, le hɛ̃ o chi njamu lo. 44 Bɨ o wu na tswa Yeso, o ta na sɨ nwa nɨng yasɨ və Yeso, lelang nabi, hywi nɨ sɨn te kə sɨ wɛ nɨ tsɨ hywa mambɨ. 45 Yeso bipɨ tsa, “Dɨ wə ta na sɨ mi?”

Bɨ e tsa nwa hɛ̃, dɨbɨ Bitrus tsa, “Itwevə, e ifɨ kə dzungdzung kwɛ mə le tangsə sen to mə.”

46 Yeso tsa, “Ifɨ akə ta na sɨ mi be nwanyɔ, bisɨ ɨn li sambe jiyang sɨmi.” 47 Iye de bəkə Yeso yipɨ yang, bɨ o ji sɨwə sɨn gba mimi bɨ o pe hywa chi Yeso. o nə nɨng e ifɨ hɛ̃, nɨngnɨ tswe wə o ta na sɨ nɨngyasɨ və Yeso, be njamu nɨ o chikə nabi nɨ. 48 Yeso tsɨ wə, “Iye, pəlɨ a nyi mə sɨ mi tə mə njamu yang, a tə be nyi a tãlɨ və Fi.” 49 Yeso nə bi tɨng nwawɛ lo, bɨ ifɨ akə tangvə Yayirus sin nə Yayirus ihyãfɨ pɨkwəsəku lə son tsa, “Bi man tɔlə inyinasɨnɨng nɨ yɛ, yɨ mə bwi yang.” 50 Sapɨnɨ Yeso li kə nɨ bɨ o tsɨ Yayirus tsa, “Bi man bibi yɛ, a pənyi mə sɨ mi, hũlɨ wə fən wuwu.” 51 Yeso tə kə və Yayirus nɨ, o kwələ ifɨ akə tə tangkwə be wə lo, dɨ Bitrus be Yohana be Yakubu be e ichilɨ və imwə a iye de yɨngfa. 52 E ifɨ nɨ tang ve de hɛ̃, sen tata bwa be nwakwəng bisɨ imwə a iye de. Yeso tsɨle, “Bi bən tata yɛ, imwə a iye bwi lo son lwe dɨ nɨnglwe.”

53 Bɨ e mə wə bisɨ e yipɨ imwə de bwi yang. 54 Yeso mwə kəna imwə a iye de, o dzupɨ be wi kɔ̃kɔ̃ o tsa, “Imwə a iye, a yi!” 55 Hũlɨ wə fə wu sɨ wə, bɨ o yi o tsɨ pu. Yeso nə le lə tsa, “E tə wə nɨngtang.” 56 Sɨbi mwə e ichilɨ və imwə iye de ihyãnɨng, bɨ Yeso tsɨle, “Bi en nə ifɨ akə nɨngnɨ tswekəpɨ nɨ yɛ.”


 fTũ de sen ha sɨ te

Leave a Reply

Your email address will not be published.