Sa Hywĩnyǝ

9

Yeso Tũ E Mwəmbwipu Wə Pɨ Te Ngwa

1 Sapɨnɨ Yeso dzukə pɨ e mwəmbwipu wə bwahywə ji bwəng wu kə pɨ a tsɨng nɨ, o tə le sambe be tsɨkunɨng e nyə e nɨngvi fə e tɨng nɨngshi. 2 Bɨ o tũ le sɨ e ifɨ hɛ̃ tə e tenwa bi a ivə və Fi, e tə e ifɨ nɨngshi njamu. 3 O tsɨ lɛ, “Ankələni ban dɨ nɨng akə na bisɨ dzwəwɛ nɨ yɛ, bi ban dɨ kə pəna yɛ, bi ban dɨ hombɨla yɛ, bi ban dɨ nɨngtang yɛ, bi ban dɨ sede na bə yɛ, bi ban dɨ nɨng yasɨ akə na bə yɛ. 4 Və ifɨ nɨ mwə bə kə dzwəwɛ hɛ̃, ba ku pɨbi tə kə hywapɨ təlɨ və bə. 5 Pɨnɨ e ifɨ la bə kə hɛ̃, ba ku fo hywa və le kəpu bɛ sapɨ nɨ ban jikə tangvə de. Tsɨkə nɨng nɨ ta nalə tsa ba yə və de, ke nɨng nɨ chi le kə hɛ̃ dɨ le tswe ku le lə. 6 Dɨbɨ e mwəmbwipu de o nɨhyã sen kwa hywa de, sen tenwa bi alalɨ və Fi sɨ e ifafɨ, fə pɨnɨ e tɛ lə hɛ̃ sen tə e ifɨ nɨngshi njamu.

Lwilɨ a Ku Hiridus

7 Sapɨnɨ Kɨlɔ Hiridus Antipas li bi ku e nɨng nɨ Yeso sɨn tswekə nɨ hɛ̃, bɨ ku wə lwi bisɨ e ifɨ akə tsa, “Dɨ Yohana itswe botismɔ bɨ yi ku tũ.” 8 E ifɨ akə tsa, “Dɨ Iliya Ilinwa a nani fə wu.”

E ifɨ akə tsa, “Dɨ Ilinwa və Fi a nani akə bɨ yi.”

9 Hiridus kyɛ̃ bi nyi we tsa, “Ɨn tũ ku Yohana yang, ya dɨ wə sɨ min li bi ku we ho?” Dɨbɨ o bapɨ nɨhyã pɨ bə Yeso.

Yeso Tə E Ifɨ Ngwufe Bwahmə Nɨngtang

10 Sapɨnɨ e mwəmbwipu və Yeso fə dzwəwɛ de wɛ nɨ, bɨ e nə Yeso e nɨng nɨ tswekə pɨ hɛ̃. Bɨ o ho be nwapu be e mwəmbwipu o, e yə tangsə e ifafɨ, e ta na və akã nɨ sen dzuka Basheda. 11 Le hɛ̃ e ifafɨ li pɨ nɨ o tɛlə nɨ, dɨbɨ e nyəpɨ wə. O tswe le sako be wulɨ lə bɨ o nyi le na sɨ bi, ku ivə və Fi, fə o tə e ifɨ nɨngshi njamu. 12 Nɨ fi kyə̃ pɨ o bwa nɨ, e mwəmbwipu və Yeso bwahywə ji bwəng nɨ wu sɨ wə bɨ e tsa, “A le e ifafɨ nɨ na, hebilə e bapɨ nɨng nɨ en tang nɨ be pɨ lwelɨ na e vəbɨnghu be bɨngkə a pikang nɨ chwilo be pɨnɨ, bisɨ bɨ le bɨnghu nɨngtang be pɨlwelɨ ywang.”

13 Yeso kwə nwa le tsa, “Ba tə le nɨngtang.”

Bɨ e kwə, “Nyɔ la dɨ kumpa bwahmə yɨnfa be hyɨng bwəng. Man yidi tə bɨ jə nɨngtang bisɨ e ifafɨ nɨ hɛ̃?” 14 E ifafɨ tə nwufe bwahmə pɨbi.g

Le hɛ̃ o nə e mwəmbwi o lə o tsa, “Ba nə le lə, e tsəsa nwuyung ji hywə nwuyung ji hywə, yə e ku hywa.” 15 Bɨ e mwəmbwi o tswe mambɨ, e ifafɨ hɛ̃ ku hywa yang. 16 Yeso bwi e kumpa bwahmə be e hyɨng bwayung nɨ, bɨ o dɨ ku wə o ye dzwe, o tə Fi kãlɨ bɨ o chwĩ le yangshang yangshang fə o tə e mwəmbwi o bisɨ e tsə e ifɨ lə. 17 E ifafɨ tang nɨng ywa le tsə. E mwambwi o pwɔ nyɔ nɨngtang yɨ kəlo bwahywə ji yung.

Dɨ Wə Kə Yeso?

18 Fi akə lə nɨ Yeso sɨn pinwa be tsɨngwə, bɨ o wu na sɨ e mwəmbwi o, fə o bi le o tsa, “Be e ifafɨ sɨn tsa? Mi dɨ wa?”

19 E mwəmbwi o kwə nwa wə tsa, “E ifɨ akə tsa mə dɨ Yohana Itswe Bɔtismɔ, e ifɨ akə tsa mə dɨ Iliya, fə e ifɨ akə tsa mə dɨ tsɨng tangsə e Ilinwa və Fi a nani bɨ yi kutũ.”

20 O bi le, o tsa, “Yə ba bə, ba tsa mi dɨ wa?”

Bitrus kwə nwa wə tsa, “Dɨ mə kə Ifɨ nɨ Fi gbəwəsɔ tũ kə nɨ.” 21 Yeso fɨ chwɨchwi le, bi e nə ifɨ akə lə yɛ.

Yeso O Chi Nə Ngwa Bwa O

22 Fə o tsa, “Dɨ tɔle, Yɨ Ifafɨ tswe ibe tsɨng tsɨng, fə e ihyãfɨ və e Yahuda, be e ihyãfɨ hyɔ̃nɨng be e inyinasɨ lenwa və Musa, yin la wə la. En yə wə yə, be nɨng bwatə a vi, on yi kutũ be hũli.”

23 O nə e ifafɨ nɨ tsɨkə pɨbi nɨ o tsa, “Ke ifɨ nɨ hɛ̃ tangsə bɛ nɨ yidi pɨ mwə tswa mi yang, tɔle o la nɨngnɨ sɨ o yɛdi, fə o dɨ gãlɨkə ibe o vi hɛ̃, o mwə nyi mi. 24 Ifɨ nɨ sɨn yidi pɨ kang hũlɨ wə yang, hũlɨ wə lɨla. Ke ifɨ nɨ tə hũlɨ wə hywakĩ bisɨ mi yang, on chi hũlɨ a bi anɨng. 25 Dɨ bə kə gyəda mə, e tsa a chi fangwa nɨ hɛ̃ fə a la hũlɨ ma? 26 Ke ifɨ nɨ hywi mi be bi mi hɛ̃, mambɨ mih ma min hywi wə, hywapɨ nɨ fə min wu kə be kãlɨ mi, be kãlɨ və Fi ta mi, be a və e inənwatũ dzwe a kĩlɨ və Fi. 27 Min nə bə bi anɨng lə, tangsə bə nɨ ba tsɨkə pɨnɨ, e ifɨ akə lə nɨ en bə Ivə və Fi, bwa dɨ lewu.

Yeso Ta Na Sɨ Kãlɨ O

28 Tswa wɛ vi a hywĩtə sɨwə, Yeso dɨ Bitrus be Yakubu be Yohana təkə ku te akə, bisɨ o pinwa. 29 Wə ku pilɨ a nwa ho, bɨ pwəchi wə be e nɨng nɨ o ya sɨ wɛ nɨ myɛ sɨn chwĩ ma mɛmɛ. 30 E ifɨ bwayung, Musa be Iliya 31 ji pɨbi be chwĩyiyi a kãlɨ. Sen nə bi be Yeso, ku bwa o Urushalima nɨ on bwi kə bisɨ o tswe nɨng nɨ Fi nə kə ku wɛ nɨ.

32 Nɨng Bitrus be e nyɔ le nɨ, yɨlə be jĩjĩ nɨnglwe. Hywapɨ nɨ nɨng le kə kə nɨ, bɨ e bə Yeso tangsə chwĩyiyi a kãlɨ o be e ifɨ bwayung tsɨ gyɛ wə. 33 Musa be Iliya sɨn fəlɨ ho, bɨ Bitrus tsa, “Itwebɨ, hĩkwã bɨ pɨni nɨ. Bɨ e nɨng hywa bwatə, tsɨng dɨ amə, tsɨng avə Musa, a nɨng bwatə tsɨkə avə Iliya.” O yi nɨng nɨ son nəkə nɨ lo bisɨ tiku o ywang sɨ wə. 34 Son nəlɨ ho, bɨ chi dzwe wu dɨ pɨ hɛ̃. Chi de wu ki le ho, bɨ sɨbi tswe le.

35 E li wi tangsə chi de tsa, “Dɨ Yɨ Mi nɨ ɨn gba wə sɔ lə ho, ba kə nɨngvi bə sɨ bi o.” 36 Wi de na bi tə tsɨ hywa nɨ, bɨ e bə Yeso tsɨ be tsɨng wə. E mwambwi de nə ifɨ akə bi nɨ lə lo. Chwiyang habi bɨ e nə kə ho.

Yeso Ji Be Nɨngvi Sɨ Imwə Akə

37 Pɨ kə sɨwə, e pĩ hywa ku te. Bɨ e ifɨ kə dzungdzung kwəsə be Yeso. 38 Ibwi akə tangsə e ifafɨ de, dzupɨ be wi bɨ o tsa, “Inyinasɨnɨng, kãnyimə hɛ̃, abə shi və yɨ mi, dɨ wə kə yɨ tsɨng dodo sɨ mi. 39 Nɨngvi akə sɨn tɔla wə, tswe imwə de sɨn ki nwakwəng. Akə yəng sɨn tsə imwə de sɨn gba hywa fə fo sɨn ji nwa wɛ. Nɨngvi de sɨn dɨ imwə de sɨn chi hywa, fə tswe wə son dɨ nɨngdzwa ihyãnɨng. Nɨngvi de sɨn tə imwə nɨ hũlɨ lo. 40 Ɨn kũ e mwambwi mə hɛ̃, bisɨ e ji be nɨngvi nɨ yə sɨ imwə de, be ywang. Nɨngvi de la pɨ ji lɨ.

41 Yeso a nwa wə tsa, “Bə e ifɨ a hywapɨnɨ, ba pənyi lo sɨ mi. Fə kãlɨ a nyi yɨ ywabə dɨngdɨng. Do nɨ bɨ mɨn ku be bə fə min tswe munyə be bə ka? Awu be imwə de pɨnɨ.” 42 Imwə de sɨn wu lɨ ho, bɨ nɨngvi de tsə wə gbə hywa, fə tswe sɨ imwə de sɨn bwə jɔjɔ. Le hɛ̃, Yeso go nɨngvi de jikə, fə tə imwə de njamu. Yeso mwə wə tə ta o. 43 Sɨbi tswe e ifafɨ bisɨ sambe a kãlɨ və Fi nɨ e bəkə nɨ.

Yeso Fə Nə Ngwa Bwa O

E ifafɨ ku lə sɨn tswe sɨbi ku e nɨng nɨ o tswe kə nɨ, bɨ Yeso nə e mwambwi o lə tsa, 44 “Ba kə jang bə, ba li bi nɨ min nəkə nɨ. En le mi, Yɨ Ifafɨ, en tə na e ifɨ akə.” 45 Le hɛ̃ e yi chi ku bi nɨ o nəkə nɨ lo. E ywe bi de sɨle, bisɨ bi e yipɨ yɛ, fə sɨbi tswe le nɨ en bi wə nɨ.

Dɨ Wə Kə Ihyãfɨ Tangsə Ivə və Fi?

46 E mwambwi və Yeso pəsɔ pɨ tsasə nwa bwale ku ifɨ nɨn myɛ̃kə ihyãfɨ nɨ. 47 Yeso yi bi a nyi lɨ və le hɛ̃, bɨ o mwə imwə fɛ̃ni akə wu tsɨ gyɛ wɛ. 48 Bɨ o tsɨ lɛ, “Ke ifɨ nɨ hɛ̃, dɨ imwə fɛ̃ni ma və ifɨ nɨ kə dzwəwɛ bisɨ mi yang, o mwə dɨ mi dzwəwɛ. Fə ifɨ nɨ mwə mi kə dzwəwɛ nɨ, dɨ Ta mi nɨ tũ mi nɨ, bɨ o mwə dzwəwɛ. Ifɨ a hang tangsə bə hɛ̃, dɨ wə kə ihyãfɨ.”

Ifɨ Nɨ Wənyi Mə Lo Hɛ̃, Dɨ Ifɨ Mə

49 Yohana nə Yeso lə tsa, “Itwevə, bɨ bə ifɨ akə sɨn tswe pwatɛ be dzung mə, son go e nɨngvi son jikə. Bɨ nyə wə pɨ tswelɨ bisɨ wə le tangsə bɨ lo.”

50 Bɨ Yeso tsɨ wə, “Bi ba nyə wə yɛ! Bisɨ ifɨ nɨ wənyi bə lo hɛ̃, dɨ a və bə.”

E Ifɨ a Hywa Samariya La Yeso

51 Fə tə lɨ və Yeso dzwe kyə̃pɨ nɨ, bɨ Yeso tsa nyi o nɨhyã Urushalima mambɨ. 52 O tũ e itenwa akə o chi, tə e nə e ifɨ a vəbɨnghu Samariya akə, mə pɨ bisɨ wulɨ o. 53 E ifɨ a və a bɨnghu de kwələ Yeso wu dzwəwɛ və le lo, bisɨ dɨ Urushalima Yeso yidi pɨ təlɨ le bɨmpo e li lalɨ təlɨ o pɨ de lo. 54 Nɨ e mwambwi o, Yakubu be Yohana bəkə mambɨ, bɨ e tsa, “Itwebɨ, a kwələ bɨ dzupɨ dzwa dzwe wu tswə̃ e ifɨ a və a bɨnghu nɨ ma tswelɨ və Iliya!” 55 Yeso kwələ lo, bɨ o myɛ, o go le, bɨ o tsa, “Ba yipɨ kwəng nɨ Fi sɨn təkə nɨ lo, Yɨ Ifɨ wu pɨ dɨ hũlɨ e ifafɨ lo, o wu bisɨ o gba le o le na.” 56 Bɨ e o nɨhyã, e ta və a bɨnghu akə.

E Ifɨ Nɨ Yidi Pɨ Mwə Nyi Yeso Nɨ

57 Le ku nɨhyã ho, bɨ ifɨ akə tsɨ Yeso tsa, “Min mwə nyi mə, pɨnɨ man tɛ lə hɛ̃.”

58 Yeso kwə nwa wə tsa, “E idzwahu, lə be bwa nɨ sen lwelə nɨ, e hywĩ lə be və le, be Yɨ Ifafɨ ywang be pɨnɨ on tsɨkə ku wə nɨ lo.”

59 Yeso nə ifɨ akə lə tsa, “Wu, a myɛ̃kə mwambwi mi.”

Ibwi de kwələ yang, fə o tsa, “Itwemi, fə min tə və, tə min chwi bwa və ta mi, kə ɨn fən wu, ɨn mwə nyi mə.”

60 Yeso tsɨ wə, “Ba yə e bwa chwi bwa və le. Nwatũ və bə ho, ba tə ba tenwa bisɨ wulɨ a Ivə və Fi.”

61 Ifɨ akə tsa, “Ɨn kwələyang, Itwemi, min mwə nyi mə, le hɛ̃ a yə mi tə min be e ifɨ mi nwa kə fə ɨn wu.”

62 Be Yeso tsɨ wə, “Ke ifɨ nɨ pəsɔ nwatũ, fə o hywã na lə hɛ̃, o lo pɨ tswe nwatũ tangsə Ivə və Fi lo.”


 gE ifɨ nɨ e sa kə nwufe bwahmə nɨ, dɨ e ibwi yɨngfa, e sa e iye be e imwə lo.

 hPɨnɨ Yeso dzu ku wə Yɨ Ifafɨ

Leave a Reply

Your email address will not be published.