Sa Bwahywǝ

10

Yeso Tũ E Ifɨ Nwuntə Ji Hywə kya ji bwəng

1 Tswa we nɨ, Itwebɨ Yeso dzupɨ e mwəmbwi o nwuntə ji hywə ji bwəng bɨ o tũ le bwəng bwəng e o chi wə e tə e və be e pɨnɨ son yidi pɨ təkə lə nɨ. 2 Bɨ o tsɨle, “Nɨng pɨ̃ dzwang yəng ihyãnɨng, be e itswe nwatũ su kãwu. Bɨsɨ mambɨ ba kũ itwe fanɨng tũ e itswe nwatũ fanɨng de. 3 Ba tə! Sɨ min tũ bə ma nɨngpunga tangsə e idzwahu. 4 Bi ban dɨ ho nɨntsənɨng, be nɨngtang, aloyang hũ yɛ, fə bi ban tsɨ hywa bisɨ pɨ tsasə be ifɨ akə nɨhyã yɛ. 5 A ba tə tangvə yang ba o chi ba tsa, ‘A Tãnyi və Fi wu tangvə nɨ.’ 6 A ifɨ tãnyi lə tangve de yang, pɨ tsapɨ a tãnyi və bə tsɨ kuwə. A ifɨ a tãnyi ywang lo yang, pɨ tsapɨ a tãnyi və bə fan tə ku bə. 7 Ba ku tangvə de, ba tang ba nwa nɨng nɨ e tə bə hɛ̃, bisɨ hĩ kwã e fə e itswe nwatũ. Bi ban yi və a pɨnɨ ban tə və a kəyɛ.

8 “Pɨnɨ bə tələ e mwəbə dzwəwɛ hɛ̃, ba tang nɨng nɨ e tsɨbə chi nɨ. 9 Ba tɨng nɨngshi və le be ba tsɨ le, “Ivə və Fɨ kyə̃pɨ yang sɨ bə.” 10 Pɨnɨ ba təkə lə e mwəba dzwawɛ lo yang ba tə ku nɨhyã ba tsa, 11 ’Fo hywa və bə nɨ ta mwə pu bɨ nɨ, bɨ ku bɨ etə yang tsɨkə kita ku bɛ. Le hɛ̃ bə yipɨ Ivə və Fi kyãpɨ yang.’ 12 Ku min nə bəla, vi kitə və Fi nɨ sɨn wukə nɨ, Fi yin bəshi və e ifɨ a Sodom be kãlɨ a nyi və le hɛ̃, pe sɨ a və de.

13 Nyishi lə bisɨ mə Korasin be mə Basheda! Nwatũ nɨng tswe sɨbi nɨ e tswe kə tangsə bɛ nɨ, a e tswe mambɨ tangsə e ifɨ a Taya be Sidon yang, lakə e ifɨ de myɛ nyi le e sɨ Fi e tsə zənɨng e o fo e tə wə yang. 14 Vi kitə de, Fi yin bəshi və e ifɨ a Taya be Sidon pe sɨ bə. 15 Bə e ifɨ a Kaparnahum, ban bə ma ban chi kãlɨ nɨ dɨ bə təkə dzwe nɨ? Mambɨ lo! En dɨ bə en tekə bwa.

16 “Kɛ ifɨ nɨ li bə yang o li mi yang. Ifɨ nɨ la ba hɛ̃ o la dɨ mi. Ifɨ nɨ la mi yang o la di ifɨ nɨ tũ mi kə nɨ.”

17 E ifɨ nwuntə ji hywə kyə bwəng fə wu sɨn bɛlɨ e tsa, “Itwebɨ, a bɨ dzu dzung mə yang, e nɨngvi kusɨn li nwa bɨ.”

18 Yeso tsɨle, “Ɨn bə Shetan wana o dzwe ma mɛmɛ. 19 Ba li, ɨn təbə tsɨkunɨng yang ban ho tangsə e tso be hyəng bən ta le be pu, fə ban pe sambe və Shetan, Iwənyi bə. E tswe bə be nɨng a kawu. 20 Bi ban bɛ bisɨ e nɨngvi kusɨn li bə yɛ, le hɛ̃ ba bɛ bisɨ e vĩ dzung bə yang dzwe.”

Yeso A Tə Fi Kãlɨ.

21 Sapɨde Kwəng Fi wu ku Yeso bɨ o li lalɨ o tsa, “Ta mi Itwe dzwe be fangwa hɛ̃ ɨn kã mə yang bisɨ a ywe bianɨng sɨ e ifɨ ayulɨ be e ifɨ təbəle, a ta e imwə yangshang na lə. Hĩkwã Ta, bisɨ a yidi tswe mambɨ. 22 Ta mi tə mi tsɨkunɨng ku e nɨng hɛ̃. Ifɨ akə yi dɨ wə kə yɨ de lo, dɨ Ta tsɨng. Mambɨ ifɨ a kə yi dɨ wə kə Ta de lo dɨ yɨ tsɨng, be e ifɨ nɨ yɨ de yidi le e yipɨ nɨ o ta le nalə.” 23 Sapɨnɨ nyɔ dɨle bwale nɨ, bɨ o myɛ o tsɨle, “Bə dɨ e ifɨ pwɔtɛ bə nɨ nɨng ba bəkə e nɨng nɨ. 24 Sɨ min nə bə lə, e ilinwa be e ivə ihyãnɨng yidi pɨ bəlɨ fə li nɨngnɨ ba bəkə ba likə nɨ be e chi lo.”

Lenwa a Kã

25 Vi akə inyinasɨ lenwa və Musa a kə tsɨpu o gbə ywa Yeso o tsa, “Inyinasɨnɨng, dɨbə min tswe nɨ min chikə hũlɨ a kantsɨng lɨ?”

26 Yeso tsɨ wə, “Kitə lenwa və Musa tsa ba de? Sɨ man sa wə nwu?”

27 Ibwi de kwə tsa, “ ‘A yidi Itwe mə Fi be nyi mə hɛ̃ be hũlɨ mə hɛ̃ be sambe mə hɛ̃ be tiku mə hɛ̃.’ Be, ‘A yidi ifɨ kwanki mə, ma yilɨ sɨ man yɛdi kumə.’ ”

28 Yeso tsɨ wə, “A nə tsɨ yang. A tswe mambɨ man chi hũlɨ a kantsɨng.”

29 Ibwi de yidi pɨ ta e ifɨ na lə lɨ ywang be ayibe, bɨ o bi Yeso o tsa, “Dɨ wə kə ifɨ kwanki mi?”

30 Yeso kwə tsa, “Sa akə lə nɨ ibwi Yahudiya akə yi Urushalima on tə dzwawɛ Jeriko, bɨ o kwasə be e ifɨ nɨng yinɨng be nɨng bi. E bwi wə sede be e nyɔ nɨng hɛ̃, e gbə wə e yə wə kəna bwa. 31 Ihyɔ̃nɨng və Fi akə wu on pelɨ. Sapɨnɨ o bəkə ifɨ de lwekə hywa nɨ, bɨ o gã o mwə ngwa tsɨng o pe. 32 Mambɨ ihyãfɨ akə pɨ nyi Levi wu chi wə lwe hywa, bɨ o mwə ngwa tsɨng o pe.

33 “Bɨ ibwi Samariya mwɛ ywavə wu on pelɨ, o bəshi və ifɨ de. 34 O tə sɨ wə, o lo wə nwa nɨngdzwa o gba hu lə o tsə be zənɨng. O dɨ wə o tsɨ ku wande, bɨ o tə be wə tangvə akə, o tsɨ nɨng sɨ wə. 35 Pɨkə su o tə itwevə de sede pang bwayung. Bɨ o tsɨ wə, ‘A tsɨnɨng sɨ wə. A sede de pe mambɨ yang wu mi fə ma fə.’ ”

36 Yeso bi Inyinasɨ lenwa de tsa, “Tansə e ifɨ bwatə nɨ, dɨ wə kə ifɨ kwanki və ifɨ nɨ e gbəkə nɨ?”

37 Ibwi de tsa, “Ifɨ nɨ bəshi o nɨ.”

Bɨ Yeso tsɨ wə, “Tə a tswe mambɨ.”

38 Yeso be e mwambwi o le ku nɨhyã pɨ tə Urushalima. E wu və a bɨnhu akə nɨ iye akə lə pɨbi dzung wə Marta. O mwə le dzwəwɛ tang və wə. 39 Hywĩ wə Maryamu wu ku hywa pɨpi Yeso kuson li bi və o. 40 Be Marta tsɨ sɨ tswe ibe sɨ nwatũ nɨngtang a ywili. Owu sɨ Yeso o tsɨ wə, “Itwemi yilə mə lo ho hywĩ mi yə mi ku nwatũ be tsɨng mi? A tsɨ wə wu o pələ mi.” 41 Bɨ Itwebɨ tsɨ wə, “Marta, Marta, a tsɨ chwi mə ku nɨng ihyãnɨng. 42 Dɨ nɨng tsɨng bɨ ifɨ sɨ bapɨ. Maryamu chi nɨng de yang. Pa e kwə e dɨ na wəwu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.