Sa Hywǝ ji Yung

12

Fɨlɨ a Chwɨchwi Ku E Ifɨ Mwə Nyi Fi Na Nwa Be Ywəng Nyinyi Lewu.

1 Sapɨnɨ e ifɨ pɔsə kə dzungdzung pe nwa nɨ sen tasə ku, bɨ Yeso myɛ chi e sɨ e mwambwi o tsa, “Ba tswe hakilo be fɨlɨ a nwa ve e Farisa. Bisɨ sen mwə nyi Fi na nwa yɨnfa be ywang nyinyi lewu. 2 Vi lə sɨn wi, nɨng nɨ te e ki kə en bɨbe, nɨng nɨ te e ywekə hɛ̃ nɨng nyi wə njiji. 3 Mambɨ, bi nɨ ba nəkə bɨn tangkuchi hɛ̃ en lili bɨn pwəsə fi, nɨng nɨ ba nəkə tangkwɛ kɨngkɨng hɛ̃ en tenwasu ku ndzwifo bisɨ e ifɨ hɛ̃ li.

4 “E tswəmi, bi bən bibi və e ifɨ nɨ sɨn yəkə tswəsɨ yɨnfa be nɨng nɨ en tswekə tswa wə nɨ ywang. 5 Min ta bə nasɨ ifɨ nɨ bən bibi o nɨ. Ba bibi və Fi. Dɨ wə bɨ o yə ifɨ yang. Tswa we o lə be sambe nɨ, on dɨ wə on gbɛ dzwa. Dɨ wə bɨ ban hywilɨ. 6 “Ku sen jə yəbyɔ bwahmə kwabo bwayung lo? Le hɛ̃ nyi Fi chĩ sɨ yəbyɔ tsɨng lo. 7 Tsaku nɨ ku bə nɨ, e sɨsa hɛ̃. Bisɨ mambɨ, bi bən bibi yɛ. Ba pe e yəbyɔ ihyãnɨng yang.

8 “Min nə bə lə, kɛ ifɨnɨ nəkə nɨng e ifɨ tsa lɨ dɨ ami hɛ̃, mi Yɨ Ifafɨ min nə mambɨ nɨng e inənwatũ və Fi dzwe. 9 Ke ifɨ nɨ la mi kə nɨng e ifɨ hɛ̃, mambɨ mi Yɨ Ifafɨ min la le nɨng e inənwatũ və Fi dzwe. 10 Ke e ifɨ nɨ nəkə bi ku Yɨ Ifafɨ hɛ̃, e mwə mwane ku wə lo, be ifɨ nɨ nə bɨ anfa ku Kwəng Fi hɛ̃, en enyi hywa və mwəne lo.

11 “Aba e dɨ bə e təka pɨkwəsəku və e Yahuda chi e hyãfɨ aloyan e itsɨkunɨng, bi nyi bə gbəshə yɛ bisɨ nɨhyã ji be ku bə be e nɨngnɨ ban nəkə nɨ. 12 Sawɛ Kwəng Fi n nyi bə na sɨ bi pɨbi.”

Nwabi Ku Ifɨ Nɨngchinɨng A Yalɨ.

13 Ifɨ aka tangsə e ifɨ te tsɨkə pɨbi nɨ tsa, “Inyinasɨnɨng, a nə hywĩ mi lə bɨ tsəsə nɨng nɨ ta və bɨ bwikə yə bɨ lə nɨ.”

14 Yeso kwə nwa wə tsa, “Tswə mi, dɨ wə tsɨ mi kə itswe kitə tənsə bə bɨ min tswe mambɨ lɨ?” 15 Bɨ o tsa, “Ba tswe hakilo be sũnu, bisɨ hũlɨ bə tsɨ le ku nɨngchinɨng nɨ ba ləkə nɨ lo.”

16 O nə le bi akə lə o tsa, “Ifɨ nɨngchinɨng akə lə. Ibwi de ləpɨ̃ hywa a pikang, bɨ o chi nɨngpɨ̃ tswe sɨbi. 17 O kyɛ̃ nyi wə o tsa, ‘Dɨbə min tswe lɨ? Pa nɨ ndɨkə nɨng pɨ̃ nɨ ywang.’

18 “Bɨ o tsa, ‘Ɨn yi nɨngnɨ min tswekə nɨ yang. Min de e pa nɨ min mi akã, min chi pɨnɨ min ekə nɨngpɨ̃ be nyɔ nɨng hɛ̃. 19 Min tsɨ ku mi ɛ, “Sɨswenɨ ɨn lə be nɨngtang nɨ min tangkə ha ihyãnɨng. Min hũ ku mi lə! Ɨn tang, ɨn nwa, ɨn li lalɨ!” ‘

20 “Fi tsɨ wə, ‘Ifɨ a yalɨ! Man bwibwi be nvi nɨ, yə man yə dɨ wə nɨng nɨ a pwɔkə nɨ?’

21 “Kə akang, dɨ yalɨ a pwɔ nɨngchinɨng fangwa be tangsə mə be Fi ba lisə lo.”

22 Bɨ fə o myɛ chi sɨ e mwambwi o tsa, “Dɨbɨ tswe ɨn tsɨ ba bi ban yila ku bə be bi və nɨngtang aloyan bi və nɨngtsənɨng yɛ. 23 Hũlɨ pe nɨngtang yang, tswəsɨ pe nɨngtsənɨng yang. 24 Ba bə e kɨnka. En pyənɨng lo, en ji be nɨngpɨ̃ lo, sako e mi pa. Dɨ Fi sɨn tang be le. Ba pe hywĩ be pwatɛ yang sɨ wɛ! 25 Pəshi pa yiku vi və bəwu. 26 Aba pəshi pa tswe hu lo yang ya dɨbə kə pwatɛ yilə ku sɨ nɨng a kənkã?

27 “Ba bə hĩlɨ a fɨnglɨ və twi. Ma sen tswe nwatũ, en mə nɨngyasɨ lo. Le hɛ̃ Sulemanu be kãlɨ o hɛ̃ o tsə nɨng a tswĩlɨ o pe le lo. 28 A Fi ɨn kang fɨnglɨ hu nɨ jɛnɨ o lə bampɨ kĩ dzwa tswã wə yang, on kang ba kang. Dɨbə tswe ba ta sɨ ba sɨ mi lo?

29 “Bi ban nyi bi ku nɨngnɨ ban tang fə ban nwa kə nɨ yɛ. Bi ban pəshi su yɛ. 30 E ifɨ fangwa dɨle ku sen nyi bi kuwɛ. Ta və bə yipɨ nɨngnɨ hã bə kə nɨ yang, on tə bə tə 31 Ba pəsɔ bapɨ Ivə və Fi na nwachi. On yi bə ku e nyɔ nɨng nɨ hɛ̃.

32 “Bi sɨbi tswe bə yɛ, e ifɨ a mi a kang. Ta və bə son li lalɨ, son yidi pɨ tə bə lalɨ tangsə Ivə o.

33 “Ba bwi nɨng və bə ba jə ba tə e ifɨ nɨ ywang be nɨng akə nɨ. Dɨ bɨ tsɨkə ho və bə nɨ n fe kə lo nɨ! Pazhĩ və Fi n gba lo. On kang bə pɨ tsɨnɨng və bə lə pikang, ifɨ yinɨng tə pɨ tewu, sanshĩ pawu. 34 Pɨnɨ jɔdi mə tsɨkə lə dɨ pɨde nyi mə tsɨ pɨ bi.

Ba Tsɨ Nɨng Nɨhyã Bisɨ Wulɨ Və Itwebɨ.

35 “Ba tsə sɨ bə bisɨ nwatũ, dzwa və bə kəpɨ. 36 Ba ku kulɨ və ifɨ nɨ kusɨn midzwi itwe wə vɨ nɨnglang tsəlɨ a iye nɨ. E ku be nɨngtsɨ sapɨnɨ o wukə hɛ̃ o gba nwakwə yang e be wə lə. 37 Kɛ shə nɨ ku be nɨngtsɨ midzwi fəlɨ və itwevə o hɛ̃, on təle gyadə vəle. Min nə bə bi anɨng lə, on fə nɨng yasɨ a kã, on tsɨ lɛ e ku hywa, on tsə le nɨng tang! 38 Lakə on wu be nyinyi nvi aloyan be nandzwi, a donɨ o wu hywakĩ on tə e shə nɨ ku be nɨngtsɨ nɨ gyada vəle be lalɨ.

39 “Ba yipɨ a itwevə yipɨ sapɨnɨ ifɨ nɨng yinɨng wukə yang, o kwələ e wə nwa kwə e wu tanvə wəwu. 40 Ba ku be yulɨ kə vi hɛ̃, bisɨ Yɨ Ifafɨ kun wulɨ bepɨ yipɨ və bə lo.”

41 Bitrus bipɨ tsa, “Itwebɨ, sɨ man nə dɨ bɨ bi akə la yinfa, aloyang be nyɔ e ifafɨ hɛ̃?”

42 Itwebɨ kwə nwa wə tsa, “Kɛ shə a pikang nɨ tswe nɨng hywiwe be yulɨ yang, dɨ wə bɨ itwevə o ɨn təwə nyɔ e shə hɛ̃. O mwə le na, on tə le nɨng tang a hywa wə tswe yang. 43 Aba itwevə fə wu chi shə tswe nwatũ a hĩlɨ yang on təwə gyadə o. 44 Min nə bə bi anɨng lə, itwevə mwə wə on tsɨ ku nyɔ nɨng o hɛ̃. 45 A nɨ shə de kyɛ̃ tsa, ‘Itwevə mi fə pəpi lo dzwawɛ,’ bɨ o pəsɔ pɨ gbə e shə a ibwi be e a iye, o tang, o nwa mi yə wə. 46 Itwevə fə dzwəwɛ on be pɨ yipɨ o lo. Wu on gbə wə lə sɨ wə, on to na intswaku wə on letə ma e ifɨ nɨ pənyi sɨ Fi lo nɨ.

47 “Be shə nɨ yipɨ e nɨngnɨ Itwevə o yɛdi nɨ, o mə tsɨlɨ o lo, fə o tswe e nɨng de lo yang, on tɔlə ihyãnɨng. 48 Be ifɨ nɨ yipɨ e nɨng de lo nɨ yang o tswe nɨngnɨ hĩkəlo yang on tswe ibe tswani. Kɛ ifɨ nɨ e tə nɨng ihyãnɨng na wɛ hɛ̃, nɨng ihyãnɨng bɨ en bipɨ na wɛ. Ifɨ nɨ e kwələ e to nɨng ihyãnɨng na we, en bipɨ kə dzungdzung na we lɛ. 49 “Ɨn wu pɨ pə dzwa fangwa, yidi a mi manɨ dzwa de mwə yang! 50 We mɨng ibe sɨn midzwi mi chi, nɨng a mwilɨ lə ku mi a ba wu nyitɨngku wə yang hĩ. 51 Sɨ ban kyɛ̃ ma wulɨ mi fangwa pɨ wu tə tãnyi? Mambɨ lo, ɨn wu pɨ bwi ku bə tsɨ tsɨng tsɨng. 52 Sɨswenɨ təkə chi və tsɨng tsəsə bwəng, bwatə yidi mi bwayung la mi, aloyang bwayung yidi mi bwatə la mi.

53 “Ta be yɨ nwa le ntsɨ tsɨngtsɨng

yɨ be ta ntsɨsə.

Na ntsɨsə be yɨ a iye.

Yɨ a iye ntsɨsə be na.

Na və ibwi ntsɨsə be tsawə.

He yɨ a ibwi ntsɨsə be tsawə.”

54 Yeso myɛ chi sɨ e ifafɨ tsa, “Aba bə chi na hywa yang ban tsa, ‘Da sɨn wulɨ,’ bɨmpo dɨ bi anɨng. 55 Aba li ywa te igɔ̃ wəyang ba tsa, ‘Dɨ ywadzwi,’ do ho mambɨ. 56 E ifɨ nwa bwang! Ba yi pɨ myɛlɨ və chi be ywa dzwe be hywa yang, be ba pa ba yipɨ nɨngnɨ sɨn tswekə nɨng hywa pɨnɨ lo.

57 “Dɨ ba tswe ba na kuba bi anɨng və nɨngnɨ pikang ban tswekə nɨ lo? 58 A ifɨ akə ki nwakwang mə fadɛ yang, a tswe nɨngnɨ te man tswekə hɛ̃ ba lisə nwa nihyã pako ba ta fadə. Mambɨ loyang on tə be mə chi ifɨ kitə o mwə mə on tə e ifɨ nɨngji abi en tsə mə tsə. 59 A ba a tswe mambɨ yang, man ku pɨbi a jiwu tɛmə a fə nɨng nɨ e tũ mɛ lə hɛ̃ yang hĩ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.