Sa Hywǝ ji Tsɨng

11

Yeso Nyi e Mwambwi O Nasɨ Nəlɨ A Bi Be Fi

1 Yeso sɨn nə bi be Fi pɨ a kə. O nə bi tɨnkə nɨ, bɨ tsɨng tangsə e mwambwipu wə tsa, “Itwebɨ, a nyi bɨ na sɨ nəlɨ a bi be Fi, ma a və Yohana nɨ nyi e mwambwi o na lə nɨ.”

2 O tsɨ le, “A ba nəbi be Fi yang ba tsa,

“ ‘Fi ta vəbɨ dzwe,

e tə dzung mə kãlɨ.

Ivə mə wu.

3 A təbɨ nɨngtang a jɛnɨ.

4 A e nyi mə hywa ku nɨngbe və bɨ,

ma elɨ sɨ bɨn e nyi bɨ hywa sɨ e ifɨ nɨ sen tswe bɨ ayibe nɨ.

Bi ma yə bɨ bɨn o sɨ pɨ hãpɨ yɛ, be a ji be bɨ na ikãnyi.’ ”

5 Bɨ fə o tsɨ le, “A ba a lə be tswə bɨ a tə sɨ wə be nyinyi nvi a tsɨ wə, ‘A mwə mi yə nwa chɛ̃ nfa bwatə, 6 tswə mi a kə wu mi dzwawɛ, ɨn ywang be nɨngtang nɨ mi tə wə nɨ.’

7 “Bɨ o kwə tangkwɛ o tsa, ‘Bi ma tɔlə mi yɛ. Ɨn chi nwakwə yang, ɨn lwe hywa yang be e yɨ mi ku hywe. Ɨn pa yi ɨn tə mə nɨng a kawu.’ 8 Min nəbə lə, a o yi bisɨ ma dɨ tswə wə lo yang, on yi bisɨ pwəsɨtsa hɛbilə tiku o lwe hywa on yi on tə mə tə.

9 “Bisɨ mambɨ mi nabə lə, ba kũ pɨ en təbə tə. Ba bapɨ, ban chichi. Ba gba nwakwə, en be bisɨ bə. 10 Ke ifɨ nɨ bi pɨ hɛ̃ en təwə tə, ifɨ nɨ bakə pɨ hɛ̃ on chichi, fə ifɨ nɨ gba na nwa kwə yang, en be nwakwə bisɨ wə.

11 “Ifɨ akə lə tangsə ichilɨ imwə yɨ wə kũ kumpa nawe, on tə wə te? A loyang o kũ hyɨng, on tə wə mɨmɨ tə? 12 Mambɨ loyang o kũ pɨng yang on tə wə hyəng? 13 Bə e ifɨ nɨngbe ba yi nɨng a pikang nɨ ban təkə e yɨ bə yang, sako ta və bə dzwe tə e ifɨ nɨ bi wə Kwəng Fi wa?”

Yeso Be Nɨnɨngvi.

14 Ifɨ akə lə on nəbi lo Yeso wu ji be nɨngvi sɨ we lɛ, bɨ o pəsɔ pɨ nəbi. Dɨbɨ sɨbi tswe e ifafɨ pɨbi. 15 Bɨ e ifɨ akə tsa, “Dɨ anfa kuson ji be e nɨngvi lo. O chi dzwanlɨ o le sɨ Nɨnɨngvi.” 16 E ifɨ akə yidi pɨ nyi Yeso, e tsɨ wə, “A tswe nɨngbisɨ nɨ bɨn yipɨ kə akang a chi tsɨkunɨng le sɨ Fi.”

17 Yeso yi bi a nyilɨ və le yang, bɨ o tsɨ lɛ, “Aba və nwa le tsɨ tsɨng tsɨng sen tabwi bwale yang və de tsɨwu. Ke və nɨ ku le kwəsə lo hɛ̃, və de yin yasə ya. 18 Ba tsa dɨ sambe və Nɨnɨngvi bɨ tə mi sɨ mi jikə be e nɨngvi. Aba tangvə Shetan tsəsə ku sen tabwi bwale yang, tswe nwu tsɨkɛ? 19 E tsa ɨn dzwanlɨ le sɨ Nɨnɨngvi dɨbɨ ku min jikə yang yə dɨbə e mwambwi və bə kusɨn jikɛ? E ifɨ və bə yin təbə nwayung tə. 20 Aba sɨ min ji kə be sambe və Fi yang, Ivə və Fi wu yang tangsə bə.

21 “Ifɨ sambe aba bwi nɨngbi o tsɨnɨng sɨ və wə yang, nɨng akə la tanvə wɛwu. 22 Tɛmə ifɨ nɨ pe wə be sambe nɨ, wu tsə wə bwi nɨngbi nɨ o tsɨkə nyi lə nɨ, kə bwi nɨng o təkə.

23 “Ifɨ nɨ dɨ a mi lo hɛ̃ kuson wənyi mi, Ke ifɨ nɨ pələ mi si pwɔlɨ lo hɛ̃, ifɨ de bwi sɨn yatə.

24 “Aba nɨngvi ji sɨ ifi yang kuson tə nyihu nɨ mɨng ywang pɨ bi lo nɨ. A o chi pɨ kulɨ lo yang, on tsa, ‘Ɨn fə min tə pɨ kulɨ mi.’ 25 A fə o tə, o chi və de e kɔ kĩkĩlɨ dzwisɨ ywang. 26 Bisɨ mambɨ nɨngvi de fə tən bapɨ e nɨngvi hwĩyung nɨ pewə be kãlɨ a nyi nɨ. Le hɛ̃ wu en tə kuwə en ku pɨbi, ibe və ifɨ de yin pe a na nwachi.”

27 Wə ku bi a nəli, iye akə nə bi be wikə tsa, “Na nɨ chi məkə nɨ dɨ ifɨ parkə, be ywanɨ a jikə pɨbi be mɨngmi nɨ a ũ kə.”

28 Yeso kwə tsa, “Le hɛ̃ ke ifɨ nɨ likə bi və Fi, fə o tswekə nwatũ, parkə o pe yang.”

Nɨng Bisɨ Nɨ Chikə Yunana Nɨ.

29 Sapɨnɨ e ifafɨ wu sɨn tswe tsung nɨ, Yeso pəsɔ pɨ nəbi o tsa, “E ifafɨ a hywa pɨnɨ dɨ e ifɨ kãnyi, ku sen yidi ɨn ta le na sɨ nɨngbisɨ kə e kwələ. Dɨ nɨngnɨ min ta le nalə ho kə nɨng nɨ tswe pɨ hywa və Yunana. i 30 Nɨng nɨ chikə Yunana nɨ tswe e ifɨ a Niniva yipɨ dɨ Fi tũ wə. Mambɨ nɨngnɨ ɨn chikə Yɨ Ifafɨ myɛ̃kə nɨng nɨ en yikə pɨ dɨ Fi tũ wə.

31 “Vi kitə Iye Ivə a Sheba on tsa e ifɨ a hywa pɨnɨ lə be ayibe. O yi pɨ a tswilɨ bisɨ o li bi a yulɨ və Sulemanu. Le hɛ̃ ifɨ nɨ pe kə Sulemanu nɨ wuyang, be sɨ ban li wə la? 32 E ifɨ a Niniva, yi en tsɨsə be e ifɨ a hywa pɨnɨ vi kitɛ, bisɨ e li bi tenwa və Yunana e mwə myɛ e yə nɨngbe və le yang. Sɨswenɨ ifɨ nɨ pekə Yunana nɨ wuyang, be ba mwə ba myɛ lo.

33 “Ifɨ nɨ tsɨkə dzwa fə ywekə bwa hywe nɨ ywang, a loyang o pe shə ku. Be on tsɨ le ku hywe bisɨ kəpɨ sɨ e ifɨ nɨ wukə tang və nɨ. 34 Dɨ nɨng mə wu be pɨ a kəlɨ sɨ mə. Aba nɨng mə tsɨ pikang yang sɨ mə kəkəlɨ. A nɨng mə tsɨ pikang lo yang, sɨ mə hɛ̃ dɨ tankuchi. 35 Be pɨ a kəlɨ nɨ a tsa a ləkə nɨ, dɨ tankuchi lo? A kan ku mə. 36 Aba sɨ mə dɨ pɨ a kəlɨ tankuchi ywang yang, nyɔ sɨ mə hɛ̃ yin tsɨkə pɨ a kəlɨ, jisə be dzwa nɨ e tsɨ kə kəkəpɨ sɨ mə nɨ.”

Kĩlɨ a Pɨkang

37 Sapɨnɨ Yeso nə bi tɨng kə nɨ, ibwi Farisa akə dzupɨ wə pɨ nɨngtang. O tə pɨ tangnɨng nwaji. 38 Ibwi de bə o lo na wə lo, o pəsɔ pɨ tangnɨng.

39 Bɨ Itwebɨ tsɨ wə, “Bə e Farisa, dɨ tswa ji be ilang sɨ ban lolɨ, be nyi bə ma tangsə ji tsɨ kə byɔ be nyi a kãlɨ. 40 E ifɨ a yalɨ! Dɨ Fi bɨ mə tənsə be tswa lo? 41 Bisɨ mambɨ ba lo tənsə kĩlə, ba tə e ifɨ ibe nɨng tənɨng, nyɔ sɨ bə hɛ̃ yin kĩkĩ.

42 “Nyishi lə sɨn mi dzwi bə, e Farisa! Sɨ bən tə Fi zaka və nɨng pɨ̃ və bə hɛ̃, be nyi bə chĩ sɨ bi anɨng be yidi və Fi. Ba tə zaka, be bi bən yə tswelɨ ve nɨng a pikang yɛ.

43 “Nyishi lə sɨn mi dzwi bə, e Farisa! Sɨ bən yɨdi pɨ kulɨ ve e ihyãfɨ pɨkwəsəku be pɨ tsapɨ ve e ifɨ lomwe.

44 “Nyishi lə sɨn mi dzwi bə! Bisɨ ba ku ma tũ nɨ e ywekə fətɛtɛ nɨ. E ifafɨ sɨn mwə ku wə, bang le kə hɛ̃ ma zəhe, e yipɨ lo.”

45 Ifɨ a kə tənsə e inyinasɨ ilenwa və Musa tsɨ Yeso tsa, “Inyinasɨnɨng,j nɨng nɨ a nə kə nɨ, a tɨngjə bɨ yang!”

46 Yeso tsa, “Dɨ nyishi bə sɨn mi dzwi bə, e inyinasɨ lenwa və Musa! Bisɨ ba dɨ nɨng a mwilɨ ba tsɨ e ifafɨ ku, be ba ta le kyɛ̃ be nɨnghywə na bisɨ ba palə le lo.

47 “Dɨ nyishi bə sɨn mi dzwi bə! Bisɨ ba mi kutũ ve Ilinwa və Fi nɨ e papa vəbə yəkə nɨ. 48 Nɨng nɨ ta na lə ba kwə e nɨng nɨ e papa və bə tswekə nɨ yang. E yə e ilinwa və Fi, bə bɨmpo ba mi kutũ le. 49 Dɨ nɨng nɨ Fi be yipɨ o nəkə honi, ‘Min tũ e ilinwa be e mwambwipu sɨ le, en yə e ifɨ a kə en lə bi ve e ifɨ a kə.’ 50 Mambɨ e ifɨ a sɨswenɨ en tswe ibe bisɨ yəlɨ ve ilinwa və Fi nɨ e yəkə pəsɔ fangwa nɨ. 51 Pəsɔ sɨ yəlɨ və Habila wukə sɨ yəlɨ və Zakariya, nɨ e yəkə tangsə pɨ hyɔ̃nɨng be Kwə və Fi nɨ. Min nə balə, e ifɨ a sɨswenɨ yin tswe ibe bisɨ le.

52 “Nyishi lə sɨn mi dzwi bə, e inyinasɨ lenwa və Musa! Ba dɨ nɨng be nwa kwə a yulɨ ba mwə nabə, bə be kubə ba tə tangsə lo, ba nyə ifɨ pɨ talɨ!”

53 Sapɨnɨ Yeso yikə talɨ nɨ, e inyinasɨ lenwa və Musa, be e Farisa pəsɔ pɨ tswe nɨngdzwinɨng be pɨ bi pɨ ihyãnɨng. 54 Sen yɨdi pɨ pang nwa wə o nə nɨng nɨ e chilə en mwə wəkə nɨ.


 iBe tswilɨ kə Yunana tswe vi bwatə ywa hying.

 jInyinasɨnɨng dɨbɨ kə Rabbi

Leave a Reply

Your email address will not be published.