Sa Hywǝ ji Tǝ

13

Yeso Tsa Bɨ Mwə Bɨ Myɛ Bɨ Wu Sɨ Fi

1 Səpɨ de e ifɨ əkə nə Yeso bi və e ifɨ a Galili nɨ Bilatus yə le sapɨnɨ sen hyɔ kə nɨng nɨ. 2 Yeso tsa, “Sɨ ban bə mə e ifɨ a Galili nɨ pe nyɔ e ifɨ a Galili hɛ̃ be nɨngbe bɨsɨ nɨng nɨ chile kə na? 3 Min nə bə la, mambɨ lo! A bə mwə bə myɛ bə yə nɨngbe və bə lo yang, bə ma ban bwibwi. 4 Yə e ifɨ bwahywə ji hyĩtə nɨ bwi kə bisɨ kwə nɨ de ku le Suluwam nɨ? Sɨ ban bə epe nyɔ̃ e ifɨ nɨ kukə Urushalima nɨ yang be nɨngbe? 5 Mambɨ lo, min nə bə lə a bə mwə bə myɛ bə yə nɨng a be lo, bə ma ban bwibwi.”

Bi Və Kəfe Nɨ N Chikə Lo Nɨ

6 Bɨ Yeso nə le bi akə lə o tsa, “Ifɨ akə nɨ gɛ̃ kəfe fanɨng o. O wu pɨ bə pɨ chilɨ fe sɨ kə fe de o chi nɨng a kə lo. 7 Bɨ o tsɨ ifɨ nɨ sin tsikə nɨng sɨ fanɨng nɨ, ‘Ha bwatə sɨ min wu pu kə nɨ bisɨ fe, ha sɨswenɨ ɨn chi nɨng akə lo! A le wə a gbə hywa! Dɨ bisɨ bə o tang pɨ son chi lə?’

8 “Bɨ ifɨ nɨ sɨ tsɨkə nɨng sɨ fanɨng de tsɨ wə, ‘Itwevə, a yə wə. Min ha bwa myɛ kwa pu wə, fə ɨn wu be bin nɨng wun e pu wə tangsə hə nɨ. 9 A o chi ha nɨ wukə nɨ yang, hĩ kwã, be a o chi lo yang a le wə, gbə hywa.’ ”

10 Vi Hũlɨ akə lə nɨ Yeso sɨn nyi nəsɨ nɨng pɨkwəsəku və e Yahuda. 11 O bə iye akə nɨ nɨngvi tsɨ wə nɨngshi sɨ wə nɨ, ha bwahywə ji hwĩtə son pe kwang kwang, o pa o yi o tsɨ chĩ hywawu. 12 Sapɨnɨ Yeso bə wə kə nɨ, o dzupɨ wə o tsɨ hywa bɨ o tsa, “Iye, sɨshi ma tɨng yang!” 13 O le kə na wə sɨ wə, nabi o yi o chĩ hywa son kã Fi.

14 Bɨ ifɨ nɨ mwə kə pɨkwəsəku nə nɨ pwəchi bɨsɨ Yeso tɨng kə nɨngshi sɨ wə Vi Hulɨ. Bɨ o tsɨ e ifɨ, “Pu hywĩtsɨng tãsə lomwɛ bɨ sen tswe nwatũ nɨ. Bə wu e tɨng nɨngshi sɨ bɛ, bi ban wu Vi Hulɨ yɛ.”

15 Itwebɨ tsa, “E ifɨ nwa bwang! Ban tswe nwatũ Vi Hũlɨ lo ɔ? Bi sɨ bə sɨ nɨ ban pĩ wande aloyang bə pyĩ hyɔ̃ bə təkə pɨ tə mɨng Vi Hũlɨ? 16 Iye nɨ dɨ pɨnyi Ibrahim, bɨ Shetan mwə wə tə pe pe lɨ ha bwahywə ji hywĩtə. Hĩ lo e pyĩ wə e le na Vi Hũlɨ wa? 17 O nə male nɨ bɨ sɨku tswe e mbwe o, be e ifafɨ li lalɨ nɨng akəng nɨ hɛ̃ son tswe kə nɨ.”

18 Bɨ Yeso bi pɨ, “Ivə və Fi nɨ kuma bə de, dɨ bə mi nyi kə lɨ a? 19 O kuma nɨngnɨng byangni nɨ ifɨ dɨ pyə kə tswa ki nɨ. O kã o myɛkə kə nɨ e hwĩ wu sɨ məkə və kə na wɛ.”

20 Fə o bi pɨ, “Dɨ bə min nyi kə Ivə və Fi? 21 O kuma kanwa nɨ en kwɛ kə sɔ ihyãnɨng yang yin hɛ ho lo lə hɛ̃.”

22 Yeso nyi nə sɨ nɨng tangsə e və akã be e və a hã. Sapɨnɨ wə ku nɨhyã son təkə Urushalima nɨ. 23 Bɨ ifɨ akə bi wə tsa, “Itwebɨ, e ifɨ tswəni bɨn jiku lɨ a?”

O tsɨ le, 24 “Bə pwə sɨ bə tsa bə mwə nwa kwə a təlɨ ba tə tangsə Ivə və Fi, bisɨ min nə bə lə, e ifɨ ihyãnɨ tswe nɨhyã nɨ, en təkə pɨbɨ nɨ e pawu. 25 A itwevə yi chi nwakwə yang, ban tsɨ pɨfa sɨ ban kũ pɨ tsa, ‘Itwebɨ, a be bɨ nwa kwə lə!’

Le hɛ̃ on tsɨ ba, ‘Ɨn yi bə lo, ɨn yi pɨnɨ bə jikə lə nɨ lo.’

26 “Be yi ban tsa, ‘Kə bɨ tang nɨnyang tsung fə bɨ nwa yang tsung be ma, fə a nyi na sɨ nɨng yang ku nɨhyã və bɨ.’

27 “Be on tsɨ bə, ‘Ɨn yi bə lo, ɨn yi pɨnɨ bə jikə pɨbɨ nɨ lo, fə bə yə mi pɨ, bə hɛ̃ e ifɨ nɨngbe.’

28 “Sa wə dɨ tatalɨ be tanglɨ a ji pɨbi sɨ bən bə Ibrahim, Ishaku be Yakubu be e nyɔ̃ ilinwa o hɛ̃ tangsə Ivə və Fi, be ba bə nɨ e nyə bə en e pɨfa. 29 E ifɨ yin ji nyi be na hywa, be tə igɔ̃ be nə te igo, wu en ku hywə pɨ tangnɨng tangsə Ivə və Fi. 30 Kə bi anɨng e ifɨ nanwachi jɛnɨ nɨ, yin myɛ̃kə e ichi tswa. E ichi tswa jɛnɨ nɨ, yin myɛkə e ifɨ a nanwachi.”

31 Sawe e Farisa akə lə wu sɨ Yeso wu tsɨ wə, “A yə pɨnɨ a fə a tə pɨ akə, Hiridus sɨn bapɨ nɨhyã yəlɨ ma.

32 O tsɨ le, “Fə tə ba nə ifɨ kãnyi nɨ lə ba tsa sɨ min nyə e nɨngvi sɨ e ifɨ sɨ min tɨnkə nɨngshi sɨ le jɛnɨ, be ban pɨ kĩ, be nɨngbwətəsu a vi, min e nyi tɨng ku nwatũ mi!’ 33 Le hɛ̃, be mi təlɨ jɛnɨ be banpɨkĩ be kyɛ̃ pile. Ilinwa və Fi bwi pə kɛwu tɛma le Urushalima!

34 “Dɨ bə Urushalima, Urushalima, bə nɨ sɨ ban yə kə e Ilinwa nɨ e tũ kə sɨ bɛ nɨ. Ɨn pwəsɨ mi tsa bisɨ ɨn bwi ku e yɨ bə wun kwɛsə ma nɨng tswe nɨng və yɛ nɨ bwikə e yi wə son ki be nwakanchɛ̃ wə, le hɛ̃ ba kwələ lo! 35 E yə və bə kə dzɨng və. Sɨ min nəbə lə, fə bə chi bəlɨ a miwu, tɛma vi nɨ ban tsa, ‘Ifɨ nɨ wukə be dzung Itwebɨ nɨ dɨ ifɨ parkə.’ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.