Sa Tsɨng

1

Nɨng Nɨ Tswe Lukə Vĩkə Dəro Nɨ

1 E ifɨ ihyãnɨng tswe nɨhyã e vĩ e nɨngnɨ Fi tswekə sɨ bi nɨ yang. 2 E vĩ e nɨngnɨ bɨ likə sɨ e ifɨ nɨ bəkə be nɨng le nɨ, dɨ e ifɨ de pəsɔ pɨ tenwa nɨng nɨ Fi tswekə nɨ. 3 Ɨn bə hĩkwã ɨn vĩ mə lə, Tiyofilus ihyãfɨ, bisɨ ɨn bə hywi bi de ɨn tsɨ lə yang bɨ, sɨ pəsɔ wə. 4 Ɨn tswe male nɨ bisɨ a chi bi anɨng və e nɨng nɨ e nyi mə kə nalə nɨ.

Inənwatũ Dzwe Nənwa Chilɨ Və Yohana Itswe Bɔtismɔ

5 Sapɨnɨ Hiridus ku kəzɛ̃ Yahudiya nɨ, Ihyɔ̃nɨng və Fi akə lə sen dzu wə Zakariya, wə təngsə e ifɨ hyɔ̃nɨng və Fi pɨnyi Abija. Sen dzu he wə Alisabatu, wə dɨ pɨnyi ihyɔ̃nɨng nɨ pəsɔ ku Haruna nɨ. 6 Le bwang nɨ, e ku kə kulɨ a pikang pɨpi Fi, fə e mwə nyi hywi bi nɨ hɛ̃ Itwebɨ Fi tsa e ifɨ o tswekə nɨ. 7 E ywang be yɨwu bisɨ Alisabatu hona, fə wə be Zakariya hɛ̃ e kywi yang.

8 Vi akə lə ikwang, sapɨnɨ vi bwadzwa və Zakariya tswekə bisɨ tə o tswe nwatũ hyɔ̃nɨng Kwə Fi. 9 Ma tswelɨ və e ihyɔ̃nɨng və Fi, e gbəshə o ku Zakariya, dɨ wə bɨ on ko ywi Kwə Fi. 10 E ifɨ kə dzungdzung tsɨ pɨfa sen kũ Fi sapɨnɨ son ko ywi a lalɨ nɨ.

11 Inənwatũ Dzwe hu ji sɨ wə, wu tsɨ pu hywe ko ywi Tangkwə və Fi kya a nali. 12 Sapɨnɨ Zakariya bə wə kə nɨ, o yabwi bɨsɨ sɨbi mwə wə yang. 13 Bɨ inənwatũ dzwe tsɨ wa, “Zakariya! Bi man bibi yɛ. Fi li pɨkũpɨ mə yang. He mə Alisabatu yin chi mə yɨ a ibwi lə, man tə dzung wə Yohana. 14 Chilɨ və imwə nɨ yin tə mə lalɨ. Bisɨ chilɨ o, e ifɨ kə dzungdzung yin li lalɨ. 15 On myɛkə ifɨ akã pɨpi Itwebɨ Fi, fə bi on nwa mɨng inəbi, alo mi yɛ. Pa en chi wəlɨ Kwəng Fi yin wu ku wə. 16 On myɛ pwəchi e ifɨ və e Israila on e sɨ Itwebɨ Fi və le. 17 On ochi Itwebɨ be Kwəng Fi, be sambe, ma və Iliya Ilinwa. O myɛ nyi e ta on e sɨ e yɨ le, e ifɨ tsatswi, on fə be le on wukə nɨhyã və e ɨfɨ a pikang nɨng Fi. Mambɨ on mə e ifafɨ on tsɨ bisɨ wulɨ və Itwebɨ.”

18 Bɨ Zakariya tsɨ Inənwatũ dzwe de tsa, “Mɨn tswe nwu min yipɨ bi nɨ nwa mə nɨ yin tsutswe mambɨ a? Bɨmpo mi be he mi bɨ kywi yang.”

19 Bɨ Inənwatũ dzwe de tsa, “Dɨ mi Jibrailu nɨ sɨn tsɨkə pɨpi Fi nɨ. Fi tũ mi wun nə mə bi alalɨ nɨ lə. 20 Bisɨ a la pɨ kwə bi nɨ ɨn nə mə lə nɨ, kə bi a mi yin tsutswe mambɨ hywa wɛ, a pa fə a nəbiwu, tɛmə bi nɨ myɛkə bi anɨng yang hĩ.”

21 E ifɨ nɨ sɨn kũkə Fi pɨfa nɨ bə Zakariya ji nyikwə və Fi lo, bɨ bi de yilə le hɛ̃. E yi nɨng nɨ mwə wə tsɨkə nɨ lo. 22 Sapɨnɨ o la wu o hu o jikə nɨ, nwa wə fe yang, son nəbi be kəna. Bɨ e ifɨ bəkə nɨ, e tsɨ ale o bə dɨ ying tang Kwə Fi de.

23 Sapɨnɨ vi nwatũ o tɨngkə tangkwə Və Fi nɨ, Zakariya fə tə və wə. 24 Vi tswəni tswa wə, bɨ he wə Alisabatu dɨ ywa. O tswe hywĩhywĩ bwahmə o ji fa lo. 25 Bɨ o tsa, “Itwebɨ Fi bə shi mi o tswe mi nɨng akəng lə yang, o tɨng suku nɨng mi bɨngsə e ifafɨ yang.”

Inənwatũ Dzwe Nənwa Chilɨ Və Yeso

26 Ywa Alisabatu kywi tə hywĩhywĩ hywĩtsung nɨ, bɨ Fi tũ inənwatũ Jibrailu və akə sen dzu wə Nazarat tangsə hywa Galili. 27 O wu sɨ mwəhe akə kə kɨngwɛ iyea, sen dzuwə Maryamu. Pɨnyi Dauda akə sen dzu wə Yusufu tə kəta ku wə. 28 Inənwatũ Dzwe de tə sɨ wə bɨ tsɨ wa, “Səko mə iye! Itwebɨ Fi tsung be mə, o tə mə parkə yang.”

29 Pɨtsapɨ və Inənwatũ dzwe nɨ yilə Maryamu yang. O kyɛ̃ dɨ pɨ tsapɨ nwayiba? 30 Male nɨ, bɨ Inənwatũ Dzwe de tsɨ wa, “Maryamu, bi sɨbi tswe mə yɛ. A chi kutswəmə yang sɨ Fi. 31 Man dɨ ywa, man chi kə yɨ a ibwi, man tə dzung wa Yeso. 32 On myɛ̃kə Itwebɨ, fə en dzu wə Yɨ Fi Ipe nyɔ nɨng hɛ̃. Fi yin tə wə kəzɛ̃ ivə və papa o Dauda. 33 Fə on lwe ivə ku e ifɨ və Yakubu kə antsɨng. Kulɨ a o ku kəzɛ̃ nyitɨngku wə ywang.”

34 Bɨ Maryamu tsa, “Bi le nwa mə le, yin tsutswe mambɨ a? Ɨn mɛdi pɨ lwe ibwi lo.”

35 Bɨ Inənwatũ Dzwe de tsɨ wa, “Kwəng Fi yin wu ku mə, fə sambe Ipe nyɔ nɨng hɛ̃ wun ki mə. Bisɨ mambɨ yɨ nɨ man chikə nɨ dɨ yɨ a kĩlɨ, fə en dzu wə Yɨ Fi. 36 Lənyɔ mə Alisabatu nɨ e tsa o hokə na nɨ, wə be ywa hywĩhwyĩ hwĩtsɨng be kwilɨ o hɛ̃. 37 Nɨng a shilɨ ywang sɨ Fi.”

38 Bɨ Maryamu tsa, “Mi dɨ shə və Fi. Bi nɨ a nə mi kə lə nɨ, Fi tswe wə mambɨ.” Bɨ Inənwatũ Dzwe de ho tə yə wə.

Maryamu Tə Sɨ Alisabatu

39 Sa wɛ Maryamu tswe dzwəwɛ pəpi o tə və akə bɨng te tangsə hywa Yahudiya. 40 O tə tangvə Zakariya. Bɨ o tsa he wə Alisabatu. 41 Sapɨnɨ Alisabatu likə pɨ tsapɨ və Maryamu nɨ, yɨ nɨ ywa wə nɨ, chi wə. Nabi bɨ Kwəng Fi tə sɨ wə. 42 Be wi kɔ̃kɔ̃ o tsa, “Bɨngsə e iye mə dɨ ifɨ parkə, fə yɨ nɨ man chikə nɨ, dɨ imwə parkə. 43 Dɨ kang bə ɨn chi bɨ na və Itwebɨ wu sɨ mi ɛ? 44 Sapɨnɨ ɨn li kə pɨ tsapɨ mə nɨ yɨ nɨ ywa mi nɨ chi mi bisɨ bɛlɨ. 45 Mə dɨ ifi parkə, nɨ a kwə nɨng nɨ Itwebɨ Fi nəkə ku mə yin tsutswe mambɨ nɨ.”

Maryamu Le Bi Yǝnwa sɨ Fi

46 Maryamu tsa,

“Kwəng mi sɨn kã Itwebɨ Fi,

47 nyi mi sɨn bɛ Fi nɨ wa mi le kə nɨ.

48 Bisɨ nɨng wə tsɨlə sɨ shə o nɨ dɨ nɨng akə lo nɨ.

Fə sɨswenɨ tɛ chi e pɨnyi hɛ̃ en dzu mi ɛ ifɨ parkə,

49 bisɨ Ipenyɔ nɨng tswe mi nɨng bisɨ lə yang.

Kə akang, dzung wə dɨ nɨng a kĩlɨ.

50 Bəshi o le ku e ifɨ nɨ sɨn bibi o nɨ,

tangsə pɨnyi tɛ ku pɨnyi.

51 O tswe nɨng akã be sambe o,

o bwi e ifɨ nɨ ku sɨn dɨ kule dɨ nɨng akə nɨ o ya tə yang.”

52 O dɨ e ivə o yə ku kəzɛ̃ və le,

bɨ e ifɨ nɨ dɨ nɨng akəlo nɨ o tə le kãlɨ.

53 O tsə ywa e ifɨ nɨ hwə sɨn yə le nɨ be nɨng apikang,

o nyə e ifɨ nɨng chinɨng o e tə be na yinfa.

54 O pələ shə o Israila yang,

nyi wə o sɨ bəshi,

55 ma nəlɨ o nə e ta və bɨ lə nɨ,

Ibrahim be e pɨnyi wə, nyintɨngkuwə ywang.”

56 Maryamu ku be Alisabatu hywĩ hwyĩ bwatə, bɨ fə tə və.

Chilɨ və Yohana Itswe Bɔtismɔ

57 Sapɨnɨ vi chilɨ və Alisabatu tswe nɨ, o chikə yɨ a ibwi. 58 E ifɨ kwang ki o be e lənyɔ o, e bɛ tsung be wə bisɨ chilɨ o chikə yɨ nɨ. E li lalɨ bisɨ parkə nɨ Itwebɨ Fi tswe wə lə nɨ.

59 Sapɨnɨ imwə tswekə vi ji nwakwə nɨ, e wu pɨ pyɛ̃ chi wə, ma nwa nɨng hywinɨng və le. E yidɨ pɨ dɨ dzung ta o Zakariya e tə wə. 60 Bɨ na o tsa, “Oho! Dzung wa Yohana.”

61 Bɨ e tsɨ wa, “Ifɨ akə ywang tangsə e lənyɔ mə be dzung nɨ.” 62 Bɨ e nyi ta və imwə be kəna o nə dzung nɨ o yidi pɨ təkə yɨ wə nɨ. 63 Bɨ o nyi na, e tə lɨ nɨng vĩ nɨng, bɨ o vĩ, “Dzung wə Yohana.” E ifɨ nɨ tsikə pɨbi nɨ. E chi kənwa nəbi lo. E gã e tsɨhywa yinfa. 64 Lelang, nwa wə be o pəsɔ pɨ nəbi son kã Fi. 65 Bɨ sɨbɨ mwə e ifɨ kwangki o. Bɨ e ifɨ bɨngte hywa Yahudiya nɨ, sen nəbi ku nɨng nɨ tswekə pɨ nɨ. 66 Ifɨ nɨ likə bi nɨ hɛ̃ nyibi sɨn tsa, “Dɨbə imwə nɨ yin myɛ kə?” Bisɨ e bə sambe və Itwebɨ Fi lə ku wə.

Bi və Zakariya

67 Ta o Zakariya yilə be Kwəng Fi, o nə nwa pɨ tũpɨ və Fi o tsa,

68 “Bɨ Kã Itwebɨ, Fi və Israila,

bisɨ wu o gba e ifɨ o lena yang.

69 O tə bɨ iwalena a tsalɨ yang

tang və shə o Dauda.

70 Tswe ma nɨng nɨ o nəkə e Ilinwa o a kĩlɨ ha kə dzungdzung nɨ pekə nɨ.

71 On wa bɨ on lena sɨ e mbwe və bɨ

be e ifɨ nɨ la bi və bɨ nɨ.

72 Fi yin tswe nɨng nɨ bisɨ son bəshi və e papa və bɨ,

fə nyi wə o sɨ bi a kĩlɨ nɨ o kwɛsələ,

73 be nɨng hywinɨng tangsə wə be ta və bɨ Ibrahim.

74 Fi tsa lɨn wa bɨ lɨn le, na e mbwe və bɨ.

Hebilə bɨ mwə nyi wə bi a bilɨ ywang.

75 On myɛ bɨ kə e ifɨ akĩlɨ be tswelɨ a nɨng akəng pɨpi wə nyɔ vi bɨ hɛ̃.

76 “Mə, yɨ mi, en dzu ma Inənwatũ və Ipenyɔ nɨng hɛ̃.

Man ochi Itwebɨ fə man mə nɨhyã bisɨ wə.

77 Man nə e ifɨ lə man tsa, Fi yin wa le yin lena,

fə on enyi hywa sɨ nɨngbe və le.

78 Bisɨ kãlɨ bəshi və Fi və bɨ, pɨkəpɨ o yin wa bɨ le na,

on wu dzwe wu on kəpɨ tsɨ sɨ bɨ.

79 On kəpɨ sɨ e ifɨ nɨ kukə bɨng tangkuchi nɨ,

be a pɨ nɨ kukə be bi abilɨ və bwa nɨ. On tə be bɨ nɨhyã kulɨ a tãlɨ.”

80 Tswa we, imwə kã, fə kwəng wə tsa. Bɨ o ku fa hu təkə vi nɨ o ji o nə e Israila bi və Fi lə nɨ.


 a1.27 Mwəhe nɨ mɛdi pɨ lwe ibwi lo

2 Responses to Sa Tsɨng

Leave a Reply

Your email address will not be published.