Sa Bwayung

2

Chilɨ Və Yeso

1 Ha akə lə, Kaisar Agustus tenwa tsa e sa e ifafɨ nɨ kukə hywa və Roma nɨ. 2 Dɨ pɨ sapɨ a nanwachi ho sapɨnɨ Kiriniyus ku kəzɛ̃ hywa Suriya nɨ. 3 E ifafɨ hɛ̃ fə tə və le bisɨ e sa le. 4 Yusufu yi yə və Nazarat tangsə hywa Galili, o tə və akã Betalami tangsə Yahudiya, hywa nɨ e chikə Dauda lə nɨ. Yusufu yi tə pɨ de bisɨ wə dɨ pɨ nyi Dauda. 5 O tə tsung be Maryamu nɨ o təkə kətə ku wə nɨ, bisɨ tə e sa le tsung. Sa wə vi chilɨ a o dɨpɨ tsɨ yang. 6 Sapɨnɨ le pɨbi nɨ, dɨbɨ vi chilɨ a o tswe. 7 O chi yɨ nwachi o, kə yɨ a ibwi. O hwə wə be nɨngji, o ke wa tangsə kwəngnɨng tangnɨng və nɨngtsa, bisɨ e chi pɨ lwelɨ lo.

E Gbənɨngtsa Be E Inənwatũ Dzwe

8 Tangsə hywa de, e igbənɨngtsa akə lə, sen lwe fa hu pəsəpi be və, sen tsɨ nɨng sɨ nɨngtsa və le be nvi. 9 Pa en yalɨ Inənwatũ Dzwe hu ji sɨ le, fə chwĩyiyi və Fi kəpɨ tsɨ sɨ le, bɨ sɨbi mwə le. 10 Bɨ Inənwatũ Dzwe de tsɨ le tsa, “Bi ban bibi yɛ. Ɨn wu be bə bi a lalɨ lə, nɨ yin tə e ifɨ hɛ̃ lalɨ ihyãnɨng. 11 Jɛnɨ tang və akã və Dauda, e chi bə Iwalena lə yang, dɨ wə nɨ Fi gbə wə sɔ bɨ tũ wə sɨ bə nɨ. 12 Dɨ nɨng nɨ ban yikə pɨ dɨ bi anɨng ho. Ban chi imwə e hwə wə be nɨngji e ke wə pɨ nɨngtang və e nɨntsa. 13 Nabi, e Inənwatũ Dzwe kə dzungdzung hu ji wu tsɨ be Inənwatũ Dzwe a nanwachi sen kã Fi sen tsa,

14 “Kãlɨ dɨ a və Fi dzwe,

kulɨ a lalɨ dɨ avə e ifɨ nɨ sɨn tswekə nɨng nɨ Fi yidi nɨ.”

15 Sapɨnɨ e Inənwatũ Dzwe yə e igbənɨngtsa fə tə dzwe nɨ, e ifɨ nɨngtsa de nəsələ tsa, “Bɨ tə Betalami, tə bɨ bə nɨngnɨ tswekə pɨ, Itwebɨ nə bɨ lə nɨ.”

16 Bɨ e tə lelang tə e chi Maryamu be Yusufu. Bɨ e bə yɨ ahyɛ̃ e ke wə tang kwəngnɨng nɨngtang və nɨngtsa. 17 Sapɨnɨ e igbənɨngtsa bəkə yɨ ahyɛ̃ nɨ, bɨ e nə nwabi nɨ e nə le lə ku imwə nɨ. 18 E ifɨ nɨ likə bi və e igbənɨngtsa de, yilə le hɛ̃. 19 Maryamu mwə e bi de hɛ̃ nyinyi, ku son kyɛ̃ bi ku wə. 20 E igbənɨngtsa mwə nya sen le bi sen tə Fi kãlɨ ku nɨng nɨ e likə fə nɨng le bəkə nɨ. Tswe ma nɨngnɨ e inənwatũ dzwe nə le lə nɨ.

Təlɨ və Yeso Dzung

21 Vi ji nwakwə sapɨnɨ en pyɛ̃kəchi imwə nɨ bɨ e tə dzung wə Yeso. Dzung nɨ inənwatũ və Fi təkə pəko dɨ lɨ a ywa o nɨ.

22 Sapɨnɨ vi we mɨng yang tɨngkə ma nɨngnɨ lenwa və Musa nəkə nɨ. Bɨ Yusufu be Maryamu dɨ wə təkə Urushalima pɨpi Fi. 23 E tswe ma nɨng nɨ e vĩkə tangsə Dəro və Fi tsa, “Ke yɨ nwachi a ibwi hɛ̃ en tə Itwebɨ Fi.” 24 En tə pɨ tswe nwa nɨng hywinɨng ma nɨngnɨ e nəkə tang Dəro və Fi. E mwə ko aloyang ko və bwang na.

25 Sapɨde, Ibwi akə lə Urushalima sen dzu wa Simiyon wə dɨ ifɨ a pikang nɨng Fi, fə son mwə ku wə. Son midzwi ijiku və e Israila. Kwəng Fi lə ku wə. 26 Kwəng Fi ta wə na lə yang o bwiwu be on bə Gbəsɔ və Fi. 27 Sapɨnɨ e ichilɨ və Yeso dɨ wə wukə Kwə Fi pɨ tswe nwa nɨng hywinɨng nɨ, bɨ Kwəng Fi dɨ Simiyon təkə Kwə Fi. 28 Simiyon dɨ yɨ ahyɛ̃ na wə bɨ o kã Fi o tsa,

29 “Itwebɨ sɨswenɨ nɨng nɨ a nəkə nɨ tswe yang.

Bisɨ mambɨ a yə shə mə tə be a tãlɨ.

30 Ɨn bə Ijiku mə yang be nɨng mi,

31 nɨ a təkə nɨng e ifafɨ hɛ̃.

32 Imwə de yin ta e ywəvə na sɨ pɨ akəlɨ mə,

fə e ifɨ a mə Israila yin chi kãlɨ bisɨ wə.”

33 Bi nɨ Simiyon nəkə ku wə nɨ, bi de yilə e ichilɨ və Yeso. 34 Simiyon tə le parkə o tsɨ na o Maryamu tsa, “Imwə nɨ yin wukə olɨ be yilɨ və e ifafɨ kə dzungdzung tangsə Israila, on myɛ̃kə nɨng tswasə nwa. 35 Bisɨ on ji be nɨng nyi e ifafɨ dzungdzung mamə man chi bi ashilɨ nyi mə lɛ.”

36 Iye akə lə kə Ilinwa dzung wə Hana, yɨ Fanuwe pɨnyi Asher. O kywi yang o tsəvə be ha hywĩyung bɨ bwa yə bu wə, 37 o kukə hebwi ha nwungyung ji bwənyə son ku na Kwə Fi, son kã Fi, fə son hywisɨ wə son pinwa kəvivi. 38 Be wulɨ o sɨ le o tə Fi kãlɨ o nəbi be e ifafɨ nɨ tsɨnyi le sɨ gbale na və e ifɨ a Urushalima nɨ.

39 Sapɨnɨ e tswe nwa hywinɨng tɨngkə nɨ ma nəlɨ və Itwebɨ bɨ Yusufu be Maryamu fə tə Nazarat hywa Galili. 40 Imwə de kã o myɛ̃kə ifɨ a tsalɨ be hywĩku, fə nɨngkəng və Fi lə ku wə.

Yeso Tangsə Kwə Fi

41 Ha hɛ̃ e ichɨlɨ wə ku sɨn tə Nɨnglang Hyãlɨ Urushalima. 42 Ha wə wun tswe bwahywə ji bwəng lɨ, bɨ e tə pɨ nɨnglang hyãlɨ nwa nɨng hywinɨng və le. 43 Tswa nɨnglang, e chilɨ wə fə təkə və nɨ, Yeso ku awə hywa Urushalima, e chilɨ wə yipɨ lo. 44 Sen tsɨ ale o lə tangsə e ifafɨ, e ho fi tə pə ku le bɨ e pəsɔ pɨ bapɨ wə tangsə e lənyɔ be e tswə le. 45 E chi wə lo, bɨ e fə e tə Urushalima pɨ bapɨ wə. 46 Pu le a nɨng bwətə a bapɨ wə bɨ tə e chi wə Kwə Fi. O ku be e Inyi nasɨ lenwa son li le, fə son bi le bi. 47 Ke e ɨfɨ nɨ li wə hɛ̃, sɨbi tswe le be yɨnangang bi be kwəlɨ a bi o. 48 Sapɨnɨ tə e chi wə kə nɨ, sɨbi tswe le. Na o tsɨ wa, “Yɨ mi, nwu a tswe bɨ mambɨ a? Mi be ta mə bɨ wanchə sɨ bɨn bapɨ mə.”

49 Dɨbɨ Yeso bi le tsa, “Dɨ bə tswe sɨ ban bapɨ mi? Ba yipɨ dɨ pɨ kulɨ mi ho tang və ta mi lɔ?” 50 Be e yi chi bi de son nə le lə nɨ lo.

51 O tə Nazarat tsung be le ku son li nwa le. Le hɛ̃ na o ku sɨn mwə bi de hɛ̃ nyi wə. 52 Yeso myɛ̃kə ifafɨ, o yuyulɨ o chi kutswəmə sɨ Fi be e ifafɨ hɛ̃.

Leave a Reply

Your email address will not be published.