Sa Bwanyǝ

4

Nɨnɨngvi Hakəpu Yeso

1 Yeso mwə nya yə na hywa Urdun. O yilə be Kwəng Fi, bɨ Kwəng Fi de dɨ wə təkə fa hywahywi nyihu. 2 Tə o tswe pu wə nwungyung. O tangnɨng lo, hwə mwə wə mwələ, Nɨnɨngvi ku sɨn hakəpu wə.

3 Nɨnɨngvi tsɨ wa, “Aba mə dɨ Yi Fi kə akang yang, a myɛ te nɨ kə nɨngtang.”

4 Yeso kwə nwa wə tsa, “Dəro və Fi tsa, ‘Dɨ nɨngtang tsɨng kə ifafɨ jikə ku lo.’ ”

5 Nɨnɨngvi ochi bɨ tə be wə ku te, o ta wə na sɨ fangwa be kãlɨ wə hɛ̃ nabi. 6 Bɨ o tsa, “Min ya mə ivə fangwa min tə mə kãlɨ sɨ wə hɛ̃, bisɨ fangwa be nɨng sɨ wə hɛ̃ le na mi. Ifɨ nɨ nyi mi dɨkə hɛ̃ dɨ wə min təlɨ. 7 Aba a pə dzwang mə hywa chi mi yang, fangwa hɛ̃ yin myɛkə a mə.”

8 Yeso kwə nwa wə tsa, “Dəro və Fi tsa, ‘Dɨ Fi bɨ man pə dzwang mə hywa chi wə, dɨ wə tsɨng man kwələ man tswe shə o.’ ”

9 Nɨnɨngvi dɨ wə təkə Urushalima o tə be wə gəng ku Kwə Fi, bɨ tsɨ wa, “Aba mə dɨ Yɨ Fi kə akang yang a hywə hywa pɨnɨ. 10 Bisɨ dəro tsa,

“ ‘Fi yin tũ e Inənwatũ Dzwe wu en kang mə.

11 ’En dɨ mə kəna le,

kəngbi kəpu mə gbə sɨ te.’ ”

12 Yeso kwə nwa wə tsa, “Dəro və Fi tsa, ‘Bi man hakəpu Itwebɨ Fi yɛ.’ ”

13 Sapɨnɨ Nɨnɨngvi hakəpu wə tɨngkə hɛ̃ nɨ, bɨ o yə wə kə tswa fə lɨ wu.

Yeso Pəsɔ Nwatũ Təngsə Galili

14 Yeso fə wu Galili be sambe və Kwəng Fi. Bi o wə lopɨ hɛ̃ hywa de. 15 Son nyi le nasɨ nɨng pɨkwəsəku və e Yahuda, e ifafɨ hɛ̃ sɨn yənwa sɨ wə.

E La Yeso Nazarat

16 Bɨ Yeso fə tə Nazarat pɨnɨ o kã kə lə nɨ. Ma tswelɨ və e Yahuda, e tə pɨkwəsəku Vi Hũlɨ, bɨ o yi o tsɨpu bisɨ o sa Dəro və Fi. 17 Bɨ e be pɨnɨ Ilinwa Iliya vĩkə nɨ bɨ e tə wə tə, o mwə o pĩ hywa bɨ o chi pɨnɨ e vĩkə tsa,

18 “Kwəng Fi ku mi,

bisɨ o gbə mi sɔ

ɨn wu be bi alalɨ wu ɨn tə e ibe ifɨ.

O tũ mi wu ɨn wa be sɨ e ifɨ nɨ e tsə le kə nɨ

ɨn tə e igbanɨng bəlɨ a pɨ,

wun pĩ e ifɨ ibe ɨn lena,

19 wun tenwa ɨn tsa hywapɨ tswe yang nɨ

Itwebɨ wun wa e ifɨ o lena nɨ.”

20 Bɨ fə o mwə dəro de o kwɛlə, o tə mwambwi pɨ de bɨ tə o ku hywa. E ifafɨ hɛ̃ pɨkwəsəku de tsɨ nɨng sɨ wɛ. 21 Bɨ o pəsɔ be bi o tsɨ le, “Jɛnɨ nɨng nɨ e vĩkə tang dəro nɨ tswe yang kə akang, ba li yang be bwajang bə.”

22 Le hɛ̃ e nə bi a pikang ku wə, fə sɨ le la le be bi a hyĩlɨ nɨ sɨn jikə nwa wə nɨ. Ku sen bipɨ, “Dɨ yɨ Yusufu nɨ lɔ?”

23 Yeso tsɨ le, “Ɨn yipɨ yang ban dɨ nwadũ nɨ tsɨka, ‘Itəhu, a tə ku mə njəmu! E nɨng nɨ bɨ li a tswekə Kaparnahum nɨ a tswe və mɛ.’ ”

24 Bɨ fə Yeso tsɨ le, “Ɨn nə bə dɨ bi anɨng lə, Ilinwa hɛ̃ en kwə ku wə və wə lo. 25 Ba li mi. Kə akang e hebwi lə ihyãnɨng Israila hywapɨ və Iliya Ilinwa, sapɨnɨ mɨng la pɨ nəlɨ ha bwatə be hywĩhwyĩ hywĩtsɨng nɨ. E tswe hwə hywa hɛ̃. 26 Lehɛ̃ e tũ Iliya sɨ ifɨ akə lo, be lesɨ hebwi nɨ Zarefat hywa Sidon nɨ. 27 Fə e ifɨ ihyãnɨng sɨn tswe ibe be dzwasɨ hywa Israila, hywapɨ və Elisha Ilinwa. Lehɛ̃ ifɨ nɨ chikə njamu nɨ ywang dɨ Naman ifɨ a Suriya tsɨng.”

28 Sapɨnɨ e ifɨ nɨ pɨkwəsəku likə mambɨ nɨ, le hɛ̃ e pwəchi e yilə dɨng dɨng. 29 E yi e tsɨpu, e fɨ wə e jikə tangsə və, bɨ e tə be wə ləlɨ nwa te nɨ e mikə və le ku wə nɨ. Sen yidi pɨ to wə le hywa pɨ bi. 30 Be bəlɨ və le bɨ o pa o ji tangsəle o tə tə lɨ o.

Yeso Go Nɨngvi Ji

31 Tswa wə Yeso tə Kaparnahum və akə hywa Galili, o pəsɔ pɨ nyi e ifɨ na sɨ nɨng Vi Hũlɨ. 32 Le hɛ̃ sen li lalɨ be nihyã nyina sɨ nɨng o, bisɨ sambe lə sɨ bi anəlɨ o. 33 Pɨ kwəsə ku və e Yahuda de, ifɨ akə lə nɨngvi ku wɛ. O ki nwakwəng be wi kɔ̃kɔ̃, 34 “E! Yeso mwe Nazarat, dɨ bə a yidɨ be bɨ kə? A wu pɨ wu bangbɨ kə, ɨn yi mə yang! Mə dɨ Ifɨ A Kĩlɨ və Fi!”

35 Yeso tsɨ nɨngvi de tsa, “A kwə nwa mə lə! A ji sɨ wɛ!” Bɨ nɨngvi gbə ifɨ de hywa pɨpi le hɛ̃ bɨ o ji o yə wə nɨngdzwa ywang.

36 Sɨbi tswe e ifɨ hɛ̃ sen nəsə bi bwa le sen tsa, “Dɨ bi nwayibə ma nɨ a? Be tsikunɨng be sambe bɨ ibwi nɨ, go e nɨngvi ku sen jilɨ!” 37 Bɨ bi və Yeso wə lo hywa de hɛ̃.

Yeso Tə E Ifɨ Kə Dzungdzung Njəmu

38 Yeso yə pɨkwəsəku və e Yahuda bɨ o tə və Siman Bitrus. Tsa Siman lwe hywa be nɨngshi mpwe, bɨ e kũ Yeso bisɨ tə pələ wə. 39 Yeso tə tsɨ pi wɛ. O go mpwe, bɨ mpwe de ji. Lelang iye de yi hywa pəsɔ pɨ mwə le dzwəwɛ.

40 Sapɨnɨ fi pəkə nɨ, e ifafɨ wu be e ifɨ nɨngshi tsɨngtsɨng sɨ Yeso. O pang sɨ le be na, o tɨng nɨngshi və le. 41 Fə e nɨngvi ji sɨ e ifafɨ ihyãnɨng be nwakwəng sen tsa, “Mə dɨ Yɨ Fi!” Yeso pwəchi sɨ le, o yə le e nəbi lo, bisɨ e yipɨ yang dɨ wə bɨ Fi Gbə wə sɔ.

42 Pɨ kəkə nɨ, Yeso ji tə pɨnɨ ifɨ akə ywang nɨ. E ifɨ pəsɔ pɨ bapɨ wə. Sapɨnɨ tə e chi wə kə nɨ, e yidi o yə le lo. 43 Bɨ o tsa, “Tɔle ɨn nə bi alalɨ və Fi nyɔ hywa ake, bisɨ dɨ nɨngnɨ e tũ mi kə ho.”

44 Bɨ son nə bi və Fi pɨkwəsəku hywa Yahudiya hɛ̃.

Leave a Reply

Your email address will not be published.