Sa Bwatǝ

3

Yohana Itswe Botisma Mə Nɨhyã Bisɨ Wulɨ və Ifɨ nɨ Fi Gbawəsɔ nɨ

1-2 Fi nə bi be Yohana yɨ Zakariya fa hywahywi nyi hu. Hywapɨ de, Kaisar Tibariya tswe ha bwali ku kəzɛ̃ Roma, Bontus Bilatus ku kəzɛ̃ Yahudiya, Hiridus Antipa ku Galili, dɨ hywĩ wə Filibus ku Ituriya be Tarakunitas, bɨ Lisaniyas ku Abilenes. Hywa pɨ de dɨ Hanana be Kayafa kə e ivə və e ihyɔ̃nɨng və Fi. 3 Yohana tə hywa nwa mɨng Urdun be nyɔ̃ hywa sɨ wə hɛ̃, son tenwa, o tsa, “Ba myɛ ba yə nɨngbe və bə, ba tswe Botisma bisɨ Fi e nyi hywa sɨ e nɨngbe və bə.” 4 Ma nɨng nɨ Ishaya Ilinwa və Fi vĩ tang dəro nɨ,

“Wi ifɨ akə sɨn dzupɨ fa hywahywi nyihu,

‘Ba mə nɨhyã bisɨ wulɨ və Itwebɨ,

ba mə pɨ holɨ o chĩ hywa.

5 ke nvɔ hɛ̃ en e hywa yɨlə,

Ke te hɛ̃ en gba yə ku hywa.

Nɨhyã a kwalɨ en chĩ hywa,

e pɨ pə gɔgɔ en gba losə.

6 E ifafɨ hɛ̃ en bə jiku və Fi.”‘

7 E ifɨ nɨ sɨn wukə sɨ Yohana bisɨ o tswe le bɔtismɔ nɨ, o tsɨ lɛ, “Bə e yɨ chilɨ və tso abe! Dɨ wə tsɨ bə, ba hywi sɨ kitə nɨ sɨn wukə nɨ a? 8 Ba tswe e nɨng nɨ yin ta nalə, ba myɛ ba yə tswelɨ ayibe və bə yang. Be bi ban nyi bi ban tsa, bɨ dɨ e pɨnyi Ibrahim yɛ. Fi pa myɛ e te nɨ tsɨkə nɨ, kə e yɨ Ibrahim myɛ. 9 E tsɨ tswə yang sũnyi e kə, te kə nɨ chikə yɨ apikang lo hɛ̃, en kwɛ wə en gbɛ dzwa.”

10 E ifafɨ bi Yohana tsa, “Mambɨ yang, yə dɨbə a yidi bɨ tswe?”

11 Yohana kwə nwa le tsa, “Ifɨ nɨ be nɨngyasɨ bwəng yang, o tə ifɨ nɨ ywang be wə lo nɨ tsɨng. Ifɨ nɨ be nɨngtang, o tswe mambɨ.”

12 E ifɨ dɨ sede gbaku wu bisɨ e tswe le bɔtismɔ lə, dɨbɨ e bi wə e tsa, “Inyi nasɨ nɨng, dɨbə de bɨn tswelɨ a?”

13 O kwə nwa le o tsa, “Bi ban dɨ nɨng na e ifɨ pe sɨ nɨng nɨ e tũ bə pɨ dɨlɨ nɨ yɛ.”

14 E itabwi akə bi wə tsa, “Yə babɨ, dɨbə bɨn tswe?”

Yohana kwə nwa le tsa, “Bi ban dɨ sede na e ifɨ be sambe yɛ, bi ban wəbi ku e ifɨ be nwanyɔ yɛ. Ba tsɨ sũnu və bə ku nɨngnɨ sen fə bə nɨ lo bə ləyang.”

15 E ifɨ hɛ̃ tsɨ nyi le sɨ wulɨ və ifɨ nɨ Fi gbawəsɔ nɨ, dɨbɨ e nyadi sen yidi pɨyipɨ lakə dɨ Yohana kə ifɨ de. 16 Bɨ Yohana tsɨ lɛ, “Min tswe bə bɔtismɔ be mɨng yɨnfa, ifɨ akələ sɨn wulɨ nɨ pe mi be kãlɨ, busɨ be hũ o ɨn pa pĩlɨw bisɨ kãlɨ mi tə lo. On tswe bə bɔtismɔ be Kwəng Fi be dzwa. 17 O lə be ji yenɨng o na, on ye e wəng hɛ̃ on jikə sɨ e nɨngnɨng, on pwɔ e nɨngnɨng de on e tang pa. E wəng hɛ̃ on e le tangsə dzwa nɨ sɨn tswə̃kə nyitɨngkuwə ywang nɨ.” 18 Yohana tswe təbəle ihyãnɨng bisɨ o nə e ifafɨ bi alalɨ və Fi, e pwə sɨ le tsa, bisɨ e yə pale və le nɨ hĩkə lo nɨ.

Bɔtismɔ və Yesob

19-22 Vi akələ nɨ, Yohana tswe e ifafɨ bɔtismɔ, tswawɛ, bɨ Yeso be kuwə wu o tswe wə bɔtismɔ lə. Sapɨnɨ son pĩ ngwa nɨ, bɨ dzwe be, Kwəng Fi pĩ hywa ku wə, jisə be ko. Wi akə kwə dzwe tsa, “Dɨ mə kə yɨ mi akang nɨ sɨ min yɛdi nɨ. Min li lalɨ amə.”

Yohana gɔ Hiridus Antipas nɨ ku kəzɛ̃ Galili nɨ, bisɨ o tsə Hirudiya he hywĩ wə Filibus. Be nyɔ e nɨng ihyãnɨng o tswekə hywiwə lo nɨ. Dɨbɨ Hiridus yiku ayibe o, bisɨ o mwə Yohana o tsə tangkwə.

Pɨnyi Və Yeso

23 Yeso be ha nwutsɨng ji hywə, bɨ o pəsɔ nwatũ və Fi tangsə e ifafɨ.

 

E ifɨ ku sen tsɨ ale wə dɨ yɨ Yusufu.

Yusufu və Heli

24 Heli və Matat

Matat və Lawi

Lawi və Malki

Malki və Yanna

Yanna və Yusufu

25 Yusufu və Matatiya

Matatiya və Amos

Amos və Nahum

Nahum və Azaliya

Azaliya və Najaya

26 Najaya və Maata

Maata və Matatiya

Matatiya və Shimeya

Shimeya və Yosek

Yosek və Yoda

27 Yoda və Yowanan

Yowanan və Resa

Resa və Zerubabel

Zerubabel və Sheyaltiyel

Sheyaltiyel və Niri

28 Niri və Malki

Malki və Addi

Addi və Kosama

Kosama və Elmadama

Elmadama və Er

29 Er və Joshuwa

Joshuwa və Eliyeza

Eliyeza və Yorim

Yorim və Matat

Matat və Lawi

30 Lawi və Simiyon

Simiyon və Yahuda

Yahuda və Yusufu

Yusufu və Yonam

Yonam və Eliyakim

31 Eliyakim və Meleya

Meleya və Mena

Mena və Matata

Matata və Natan

Natan və Dauda

32 Dauda və Yesse

Yesse və Obed

Obed və Boaza

Boaza və Salmon

Salmon və Nashon

33 Nashon və Aminadab

Aminab və Admin

Admin və Arni

Arni və Hezron

Hezron və Perez

Perez və Yahuda

34 Yahuda və Yakubu

Yakubu və Ishaku

Ishaku və Ibrahim

Ibrahim və Tera

Tera və Nahor

35 Nahor və Serug

Serug və Reyu

Reyu və Peleg

Peleg və Eber

Eber və Shela

36 Shela və Kenan

Kenan və Arfakshad

Arfakshad və Shem

Shem və Nuhu

Nuhu və Lamek

37 Lamek və Metusela

Metusela və Enok

Enok və Jared

Jared və Mahalalel

Mahalalel və Kenan

38 Kenan və Enosh

Enosh və Set

Set və Adamu

Adamu a yɨ Fi.


 bE vĩ kyasa 19 təkə 22 tsung, bisɨ Yohana o chi tswe Yeso bɔtismɔ lə yang, habi e mwə wə kə ho.

Leave a Reply

Your email address will not be published.