Sa Bwahmǝ

5

Yeso Dzupɨ Nwachi E Mwəmbwi O

1 Vi akə lə Yeso tsɨ nwa nvɔ mɨng akã nɨ sen dzukə Jenisarat, bɨ e ifafɨ hyəngpɨ wu pi wə bisɨ e li bi və Fi. 2 Yeso bə fə bwang nwa mɨng de. E ifɨ dzwi mɨng bwang pĩ ngwa tang fə ku sen lo ka və le. 3 Yeso pĩ tang fə a tsɨng, a pɨnɨ kə a və Siman nɨ, bɨ o tsɨ wa, “A to fə de a yə nwa ngwa tswənɨ.” Dɨbɨ o ku tang fə son nyi e ifɨ na sɨ nɨng.

4 Sapɨnɨ o nəbi tɨngkə nɨ, bɨ o tsɨ Siman tsa, “A to fə de a təkə nɨng mɨng yə a le e ka mə a mwə hyɨng.”

5 Siman kwə nwa wə tsa, “Ihyãfɨ, bɨ tswe nwatũ nvi hɛ̃ bɨ mwə nɨng akə lo, lehɛ̃ bisɨ a nə bi yang bɨn le ka de le.”

6 Sapɨnɨ e le ka tɨngkə nɨ, e mwə hyɨng ihyãnɨng. Ka və le pəsɔ pɨ hyənglɨ. 7 Bɨ e dzupɨ e ifɨ tswe nwatũ və le tang fə a tsɨng bisɨ wu e pələ le. Wu e e hyɨng yɨ fə bwayung, bɨ fə pəsɔ pɨ tãlɨ.

8 Sapɨnɨ Siman Bitrus bəkə nɨ, bɨ o pə dzwang wə hywa pi Yeso o tsa, “Itwebɨ, a yə nɨhyã mi, mi dɨ ifɨ nɨngbe!” 9 Bisɨ wə be nyɔ e ifɨ nɨ le tsung hɛ̃ sɨbi tswe le sɨ hyɨng nɨ e mwəkə ihyãnɨng nɨ. 10 Mambɨ sɨbi tswe e tswə nwatũ və Siman, Yakubu be Yohana e yɨ Zabadi.

Yeso tsɨ wə, Siman, “Bi man bibi yɛ. Chi nɨ man fɨ dɨ e ifafɨ man wukə sɨ mi.”

11 Sapɨnɨ e fɨ fə və le e tsɨkə ngwa nɨ, e hywã nasɨ e nɨng hɛ̃ bɨ e mwə nyi Yeso.

Yeso Tɨng Dzwasɨ və Ibwi akə

12 Vi akə ikwang Yeso ku və akə, ibwi akə lə pɨbi be dzwasɨ. Sapɨnɨ o bəkə Yeso nɨ bɨ o pə dzwəng wə hywa pi wə bɨ o kũ wə o tsa, “Itwebɨ, aba a kwələ yang, pa man tɨng dzwasɨ mi tɨng.”

13 Yeso chĩ na pang wə bɨ tsa, “Ɨn kwələ yang. Dzwasɨ mə tɨng.” Lelang dzwasɨ pəchĩ yə sɨ wə.

14 Bɨ Yeso tsɨ wə tsa, “Bi man nə ifɨ akə lə yɛ. A tə sɨ Ihyɔ̃nɨng tə bə mə. A fə ku mə ma lelɨ a nwa və Musa, ku loli və ifɨ. Bisɨ e ifɨ yipɨ a chi njamu yang.”

15 Bɨ bi və Yeso wə lopɨ hɛ̃, e ifɨ kə dzungdzung wu sɨn lɨ bi və Fi nwa wə, wu sen tɨng nɨngshi və le. 16 Lehɛ̃ vi akə Yeso yi sɨn tə pɨ nɨ ifɨ akə ywang pɨbiwu nɨ, tə son pinwa.

Yeso Tə Ibwisɨ Njamu

17 Vi akə lə nɨ, Yeso ku sɨn nyi na sɨ hu, e Farisa be e inyinasɨ lenwa və Musa nɨ ji Galili be Urushalima be nyɔ hywa de hɛ̃ lə pɨbi. Fə sambe və Itwebi lə bisɨ Yeso tə e ifɨ nɨngshi njamu. 18 E ifɨ akə dɨ ibwi akə kpɨngtɨng gba wə, e tsə wə be ki, sen yidi pɨ tə be wə tang və sɨ Yeso. 19 E chi nɨhyã lo bisɨ e ifafɨ tswe dzung, bɨ e pĩ e kə ku kwə, bɨ e le wə hywa be ki o tangsə e ifafɨ chi Yeso.

20 Sapɨnɨ Yeso bə pəlɨ a nyi və le nɨ, o tsɨ ibwi de, “Tswə mi, ɨn e nyi hywa sɨ nɨngbe mə yang.”

21 E inyinasɨ lenwa və Musa, be e Farisa pəsɔ pɨ nəsələ bwa le, sen tsa, “Dɨ wə sɨn nə byɔ pɨpi Fi ma nɨ? Dɨ Fi tsɨng bɨ sin e nyi hywa sɨ nɨngbe lɔ?”

22 Yeso yi bi nɨ sen kyɛ̃kə nyinyi le nɨ yang bɨ o tsɨ le, “Dɨ bə tswe ku sɨ ban nyibi mambɨ nyi bɛ? 23 Dɨ ake shi nəlɨ, ‘Ɨn e nyi hywa sɨ nɨngbe mə yang,’ alo, ‘Yi a tsɨpu a tə’? 24 Lehɛ̃ bisɨ ba yipɨ Yɨ Ifafɨ lə be tsɨkunɨng e nyi hywa sɨ nɨngbe və e ifɨ fangwa.” Bɨ o tsɨ ifɨ kpɨngtɨng de, “Ɨn tsɨ mə a yi a kwa ki mə a tə və!”

25 Ma bi nɨ nwa mi nɨ, ibwi de yi tsɨpu pɨpi le hɛ̃, o kwa ki lwelɨ o bɨ o tə və son yənwa sɨ Fi. 26 E ifɨ hɛ̃ kwəng le yi sɨ le, fə sɨbi tswe le, e yənwa sɨ Fi sen tsa, “Bɨ bə nɨng bisɨ yang jɛnɨ.”

Yeso Dzupɨ Levi

27 Tswa wə, Yeso ji bɨ o bə ifɨ bwi sede gbaku dzung wə Levi, o ku pɨ nwatũ o. Yeso tsɨ wə a, “A mwə nyi mi.” 28 Levi gbahywa yi tsɨpu, o hywã nasɨ nyɔ nɨng hɛ̃ bɨ o mwə nyi wə.

29 Bɨ Levi tswe nɨngtang ihyãnɨng tang və wə bisɨ Yeso. E ifɨ dɨ sede gbaku be e ifɨ kə dzungdzung wu pɨ nɨngtang de. 30 E Farisa akə be e inyinasɨ lenwa və Musa bwəle e wu sɨ e mwəmbwi və Yeso be bipɨ ku sen tsa, “Dɨ bə tswe sɨ ban tangnɨng be ifɨ bwi sede gbaku be e ifɨ nɨngbe lɨ a?”

31 Yeso kwə nwa le tsa, “E ifɨ njamu sɨn bapɨ itəhu lo, be dɨ e ifɨ nɨngshi. 32 Oho! Ɨn wu pɨ dzupɨ e ifɨ a pikang mwə myɛ lo, be dɨ e ifɨ nɨngbe.”

Pɨbipɨ Ku Hywilɨ a sɨ

33 E ifɨ akə tsɨ Yeso tsa, “E mwambwi və Yohana sen hywisɨ le kəvivi fə ku sen pinwa, a və e Farisa mambɨ, be e mwəmbwi mə ku sen tang ku sen nwalɨ.”

34 Yeso kwə nwa le tsa, “E tswə bu iye ahu ban tsɨ le e hywisɨ le sapɨnɨ le be wə bɨtsɨng nɨ a? 35 Hywapɨ sɨn wi nɨ en dɨkə bu iye ahu en yə tangsə le. Sapɨ de en hywisɨ le hywi.”

36 Yeso nə le bi akə lə tsa, “Ifɨ hyəng nwa nɨngji ahu pekə zə nɨngjiwu. O tswe mambɨ yang, on hyəng nɨngji ahu o hyəng, fə pa jisə be zə nɨngjiwu. 37 Do mambɨ ifɨ akə pa e mɨng inabi ahu tang ho mbla akywi nɨ wɔ tɨngkə nɨwu. Aba o tswe mambɨ yang, mɨng inabi ahu de yin pwə fə yin gba ho mbla a kywi de, mɨng inabi de yin te hywa, ho mbla de yin bangkəbang. 38 Oho! Mɨng inabi ahu sen e le təng ho mbla ahu. 39 Do mambɨ, Ifɨ nɨ yidi pɨ nwa mɨng inabi ahu tswa a kywi nɨ ywang, bisɨ on tsa akywi pe ahu yang.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.