Bwali ji Tsɨng

16

Nwabi ihyãfɨ və e shə a yulɨ

1 Yeso nə e mwambwi o bi lə tsa, “Ifɨ nɨngchinɨng akə lə e tsɨ wa, shə o nɨ o tsɨkə nwa nɨng o nɨ sɨn bang wə e sede o. 2 Bɨ o dzupɨ wə tang ve o bi wə, ‘Dɨbə sɨ min li ku mə nɨ a? A nə mi nɨngnɨ lə sɨ man tswe kə nɨ, bisɨ fə a tsɨ nɨng sɨ nɨng miwu.’

3 “Bɨ shə nɨ kyɛ̃ nyi we o tsa, ‘Dɨ ba min tswe sɨswenɨ? Itwevə mi yin kwə nwatũ na min dɨ dɨ. Ɨn ywang be sambe ləlɨ a pɨ̃, fə suku nɨngkũnɨng sɨn tswe mi. 4 Ɨn yipɨ nɨng nɨ min tswekə nɨ yang. A yin chi nwatũ mi lo yang, e ifɨ yin dɨ mi dɨ və le.’

5 “Bi o dzupɨ e ifɨ nɨ son bi le yə nɨ. O bi ifɨ a na nwachi, ‘Bwanɛ itwevə mi sɨn bi mə ɛ?’

6 “ Ifɨ de kwə nwa wə tsa, ‘La nywi nwunfe.’

“Bɨ ihyãfɨ shə de tsɨ wə a, ‘A ku hywa papi a dɨ dəro mə a vĩ nwunli ji nwunhywə.’

7 “O dzupɨ ifɨ a nɨng bwəng o bi wə, ‘Bwanɛ sen bi mə a?’

“O tsɨ wə a, ‘Tasɔ nɨngmwi nwunfe.’

Bɨ ihyãfɨ shə de tsɨ wə a, ‘A dɨ dəro mə a vĩ nwunhywə bwanyə.’

8 “Ifɨ nɨng chinɨng yə nwa sɨ shə a yulɨ nɨng fangwa. Ka akəng e ifɨ fangwa nɨ pə nyi sɨ Fi lo nɨ, yipɨ nɨhyã nɨ en mwəkə chwə, pe e ifɨ nɨ pə nyi sɨ Fi nɨ. 9 Sɨ min nə bə lə ba tswe pwəte be nɨngchinɨng a fangwa ba mwəkə chwə, bisɨ sapɨnɨ nɨng de tɨng yəbə na yang, en dɨbə dɨ tanvə le kantsɨng.

10 “Ke ifɨ nɨ tsɨ nɨng pikang sɨ e nɨng tswani hɛ̃, pa en tə wə a ihyãnɨng tə. Ifɨ nɨ benwa ku nɨng tswəni yang, fə yin benwa ku a ihyãnɨng. 11 A ba tsɨ nɨng pikang sɨ nɨngchinɨng a fangwa nɨ lo yang, yə dɨ wə yin kwə bi və ba be nɨngchinɨng və a dzwe? 12 A ba tsɨ nɨng sɨ nɨng və e ifɨ pikang lo yang, yə dɨ wə yin tə bə nɨng akə nɨ yin myɛkə a və bə nɨ a?

13 “Ifɨ pa tswe shə və e ifɨ bwəng lo ɔ. On la bi və ifɨ a tsɨng, on kwə bi a tsɨng. A pa a tswe shə və Fi be nɨngchinɨngwu.”

14 E Farisa nɨ sen yidi nɨngchinɨng və le nɨ mə Yeso. 15 Bɨ o tsɨ le ɛ, “Ba dɨ ku bə kə e ifɨ apikang nɨng e ifafɨ, be Fi yi nyi a kãlɨ və bə yang. Nɨng nɨ fangwa tə kə kãlɨ nɨ, dɨ byɔ sɨ Fi.

16 “Pa wulɨ və Yohana iwe mɨng, dɨ Dəro Lenwa və Musa be bi və e Ilinwa bɨ tsɨka nɨhyã. Sɨswenɨ dɨ bi alalɨ a Ivə və Fi bɨ sen tenwa sɨ wə, e ifɨ kə dzung dzung yidi pɨ ji tə tangsə be sambe. 17 Dɨ nɨng a shilɨ e tsa, dzwe be hywa yin la ma təbudzɨng, be shi pe yang e tsa, nɨng tsɨng ji yang tangsə Dəro Lenwa və Fi nɨ təkə Musa nɨ.

18 Si min nə bə lə, “Ke ifɨ nɨ le he wə na, fə dɨ iye akə tsəkə yang, son gbəkə. Fə ifɨ nɨ dɨ iye nɨ ji kə və bu we hɛ̃, son gbəkə.”

Ifɨ nɨngchinɨng be Lazarus

19 Yeso tsa, “Ibwi akə dɨ ifɨ nɨngchinɨng, e gbə bya sɨ nɨng tsənɨng o, vi hɛ̃ son li lalɨ. 20 Ibe ifɨ akə lə sɨn ku nwa nihyã və wə ɛ, dzung wə a Lazarus, sɨ wə hɛ̃ dɨ nɨngdzwa. 21 Lazarus lwe pɨbi son midzwi mumu nɨngtang nɨ o kə hywa ji nɨngtang və ifɨ nɨngchinɨng nɨ. Be idzwa hɛ̃ wu sen lɨng nwa nɨngdzwa o.

22 “Bwa wu dɨ ibe ifɨ de, bɨ e inənwatũ dzwe dɨ wə təkə sɨ Ibrahim. Tswa wə ɛ, ifɨ nɨngchinɨng bwi, bɨ e ifɨ o chwi wə. 23 Bɨ kwəng wə tə və a hywa. Ku son tswe ibe dzwa. O dɨ ku o bə Lazarus tsɨ gyɛ Ibrahim pɨ a chwili.

24 Ifɨ nɨngchinɨng ki nwakwang tsa, ‘Ta mi Ibrahim, a bəshi mi, a tũ Liazarus so nɨng hywə na wə mɨng bwukə chwi mi, ku min tɔla dzwa nɨ.’

25 “Ibrahim tsɨ wə a, ‘Yɨ mi, a kyɛ̃ sapɨnɨ mə fangwa nɨ, a chi e nɨng yang hɛ̃ nɨ a yɛdi nɨ, be Lazarus ywang be nɨng akə dɨ pwənɛ yinfa. Sɨswenɨ o chi hũlɨ yang, be sɨ mə tswe ibe. 26 Dɨ bi awə lo, tangsə bɨ be mə bwa lə kə akã. Ke ifɨ nɨ yikə sɨbi yin təkə sɨ bə nɨ pa hyãwu, do mambɨ ifɨ pa yi sɨ bɛ wu sɨbɨ nɨwu.’

27 “Bɨ ifɨ nɨngchinɨng tsa, ‘Ta mi Ibrahim, a tũ Lazarus tangvə ta mi. 28 E hywĩ mi lə bwahmə. Tə o fɨ chwɨchwi le, bisɨ bi en wu pɨ tɔlə nɨ sapɨnɨ e bwikə nɨ yɛ.’

29 “Ibrahim tsɨ wə a, ‘Musa be e Ilinwa fɨ chwɨchwi le yang. E hywĩ mə sen sa e dəro nɨ e vĩ kə nɨ sapɨnɨ e yɛdi hɛ̃.’

30 “Ifɨ nɨngchinɨng tsa, ‘O ho! Ta mi Ibrahim, pa e li lewu! Aba ifɨ akə yi kutũ tə sɨ le yang, en mwə en mɨmyɛ̃ sɨ nɨngbe və le.’

31 “Ibrahim tsa, ‘A e li nwa Musa be e Ilinwa lo yang, a ifɨ a kə yi tũ hɛ̃, e li wəwu.’ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.